Categories
Aktualności Konferencje LeanOZ

Konferencja Naukowa PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków”

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji naukowej PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków”, która odbyła się 07 grudnia 2023 roku

Zapraszamy na stronę Konferencja 2023, gdzie można zapoznać się ze szczegółami wydarzenia.

Categories
Aktualności Konferencje

II Sympozjum Naukowe Koła Opole

W dn. 28.04.2023 roku w Opolu odbyło się II Sympozjum Naukowe Opolskiego Koła PTEZ pn. „Z czym do SOR? Co można zmienić w kierowaniu pacjentów z POZ i NiŚOZ do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, aby uniknąć ich przeciążenia?”

Stanowiło ono okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny ratunkowej.

Wydarzenie było objęte patronatem Grupy Luxmed oraz Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Wśród prelegentów byli Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinach: medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej oraz chorób wewnętrznych, a wśród uczestników pracownicy podmiotów udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, pracownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zespołów ratownictwa medycznego.

Pierwszy wykład pt. „Dlaczego lekarz POZ kieruje na SOR i co poza kierowaniem na SOR robi cały dzień w Poradni” wygłosiła Pani Konsultant Województwa Opolskiego w dziedzinie medycyny rodzinnej Agnieszka Rzeszotarska-Sordoń.

Następnie głos zabrał Pan Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej Jarosław Kostyła, który wygłosił wykład „Rola i zadania SOR oraz propozycje zmian systemowych okiem praktyka SOR”.

Pan Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych Sławomir Tubek jako następny prelegent wygłosił wykład pt. „Ekonomika szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) – uwarunkowania prawne”.

Kolejny wykład nosił tytuł „Współpraca SOR-POZ – budowanie kompleksowej opieki nad pacjentem” przedstawił Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK w Opolu Pan Bartosz Bartosik.

Kierownik Medyczny Luxmed w Opolu, Pani Aleksandra Zwolińska, wygłosiła prelekcję nt. „Nie dostałam się z dzieckiem do lekarza – czy istnieje możliwość koordynowania opieki nad małym pacjentem POZ?”.

Ostatni wykład w pierwszej sesji nosił tytuł „Overcrowding w SOR. Kiedy i dlaczego dochodzi do przeciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych” i został wygłoszony przez Przewodniczącą Opolskiego Koła PTEZ Adę Lisowską.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się sesja druga, którą otworzył  wykład Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSS w Legnicy Pana Grzegorza Waligóry pt. „Integracja danych pomiędzy POZ, Ratownictwem Medycznym i SOR”.

Następnie Pan Marcin Oparski, koordynator SOR Szpitala Wojewódzkiego wygłosił prelekcję pt. ”Analiza porównawcza liczby pacjentów ze skierowaniem z POZ i NiŚOZ oraz liczby pacjentów zgłaszających się bez skierowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych na terenie Opola”. Współautorem była Przewodnicząca Ada Lisowska.

Pan Jarosław Jarosławski, ratownik medyczny z OCRM w Opolu, wygłosił wykład pt. „Analiza najczęstszych przyczyn wezwań ZRM do POZ. Kiedy wzywać a kiedy nie wzywać?”

Kolejnym prelegentem była Kierownik Działu Pielęgniarskiego Luxmed w Opolu Pani Danuta Abram, która przedstawiła wykład nt. „E-medycyna i telemedycyna jako narzędzie usprawniające dostęp pacjenta do świadczeń medycznych na przykładzie wybranego POZ”.

Sympozjum zamknęła prezentacja studentek Koła Naukowego PANS w Nysie, Pani Kingi Rajfur oraz Pani Moniki Sójkowskiej, które przedstawiły wyniki swojego badania pt. „Ocena poziomu wiedzy pacjentów POZ nt. dostępności w placówkach udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej informacji odnośnie sytuacji, w których należy szukać pomocy w SOR i w NiŚOZ”.

Wnioski płynące z wygłoszonych wykładów świadczą o dużej potrzebie edukacji społeczeństwa w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia w ogóle, ale także ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na temat sytuacji w których należy zgłaszać się do SOR, ich ustawowego przeznaczenia oraz roli NiŚOZ. W wielu prezentacjach powtarzał się temat potrzeby zmian systemowych, takich jak zwiększenie liczby łóżek w oddziałach chorób wewnętrznych, dofinansowanie POZ, weryfikacja zasadności skierowań do SOR. Padły liczne propozycje rozwiązań, a także deklaracje gotowości obecnych na Sympozjum uczestników  do wspólnych rozmów i prac między środowiskami POZ i medycyny ratunkowej w celu wypracowania nawyku komunikacji, usprawnienia przepływu informacji na temat pacjenta, wprowadzenia usprawnień.

Categories
Aktualności Konferencje

II Sympozjum Naukowe Opolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II Sympozjum Naukowe Opolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia pn. „Z czym do SOR? Co można zmienić w kierowaniu pacjentów z POZ i NiŚOZ do szpitalnych oddziałów ratunkowych, aby uniknąć ich przeciążenia?”. W załączeniu program wydarzenia.

Odbędzie się ono dn. 28.04.2023 r w godz. 9:00 -14:00 w Opolu, dokładny adres będzie podany w późniejszym terminie na Facebooku oraz bezpośrednio po zgłoszeniu uczestnictwa.

Ma służyć wymianie doświadczeń pomiędzy jednostkami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i medycyny ratunkowej i skierowane jest do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Grupa

Dla ratowników medycznych przewidziane są punkty edukacyjne, wszyscy uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zgłoszenia prosimy wysyłać do dn. 10.04.2023:

–  na adres mailowy ptez-opole@o2.pl

– pod nr tel. 666 058 935

Bieżące aktualizacje informacji o Sympozjum można śledzić także  na Facebooku PTEZ OPOLE.

Serdecznie zapraszam,
Mgr piel. Ada Lisowska
Przewodnicząca Opolskiego Koła PTEZ

Categories
Aktualności Konferencje

I Sympozjum naukowe Koła Opole – PTEZ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu 25.11.2022

Udział Wiceprezes Zarządu PTEZ, dr inż. Małgorzaty Chmielewskiej w I Sympozjum naukowym Koła Opole – Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, 25.11.22 r.

W piątek25 listopada 2022 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu odbyło się sympozjum naukowe „Nowe podejście do starych problemów. Co możemy zrobić, aby współpracowało się łatwiej? Wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami Systemu Ratownictwa Medycznego województw opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego”, którego celem była omówienie wyników badań PTEZ dotyczących wdrażania technik Lean w szpitalnej opiece ratunkowej.

Zarząd PTEZ reprezentowała Wiceprezes, Pani Dr inż. Małgorzata Chmielewska, która wygłosiła słowo wstępne. Wyraziła podziękowanie w imieniu Zarządu za zaproszenie na wydarzenie oraz satysfakcję z włączenia się śląskiego środowiska medycznego w badania PTEZ dotyczące zarządzania w opiece zdrowotnej oraz ekonomiki zdrowia. 

Jednym z priorytetów PTEZ jest rozpowszechnianie i propagowanie rezultatów wykonywanych badań, które przełożone na język praktyki, dają możliwość efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów, przeznaczonych na ochronę zdrowia.

Obecnie, wiodącym obszarem strategicznym badań prowadzonych przez członków Towarzystwa są: badania efektywności organizacyjnej szpitali – głównego miejsca powstawania kosztów w opiece zdrowotnej oraz implementacji nowoczesnych metod zarządzania procesowego: Lean Management i Lean Healthcare Systems Engineering – innowacji organizacyjnych pozwalających na jednoczesne  obniżaniu kosztów oraz podwyższania efektywności organizacyjnej szpitali oraz jakości opieki zdrowotnej.

Doktor Chmielewska zaprosiła wszystkich uczestników na II konferencję naukową PTEZ,  planowaną 19 maja 2023 r. w Warszawie, do współpracy w prowadzonych pracach naukowo-badawczych oraz w  zakresie edukacji zdrowotnej  i dydaktyki. Przekazała plakat zachęcający do udziału w  nowym kierunku  studiów podyplomowych Ocena Technologii Medycznych, Marketing i Prawo Farmaceutyczne , w ramach których szczególne miejsce będzie poświęcone zarządzaniu procesowemu w sektorze zdrowia, przy udziale wykładowców krajowych i zagranicznych, w tym prof. Oppenheima z Kalifornii, którego doświadczenie obejmuje ponad 100 projektów wdrożeniowych Lean w szpitalach amerykańskich. 

Z ramienia Koła Opole PTEZ, inicjatorami i realizatorami wydarzenia była mgr Ada Lisowska (przewodnicząca), inż., rat. med. Arkadiusz Wilczek (wiceprzewodniczący) oraz  mgr inż., starszy rat. med. Grzegorz Wolf (Sekretarz). Gości przywitał Dyrektor ds. lecznictwa dr n. med. Andrzej Kucharski, wyrażając zadowolenie z licznego uczestnictwa i podjętej problematyki. Wśród grona licznych wykładowców z trzech województw, spotkanie zaszczycili  swoją obecnością m.in. Dr Jarosław Kostyła, Wojewódzki konsultant w dziedzinie medycy ratunkowej, Dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, Dr n. med. Stanisław Szczerbiński, Wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, Pielęgniarz koordynujący Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Kierownik filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu rat. med. Mateusz Rak.

Fot.1. Wystąpienie Dr inż. Małgorzaty Chmielewskiej

Fot. 2. Od prawej, Maria Grzeczna (Naczelna pielęgniarka USK w Opolu), Andrzej Kucharski (Dyr. ds. lecznictwa USK              w Opolu), Ada Lisowska (przewodnicząca Koła Opole PTEZ), Arkadiusz Wilczek (wiceprzewodniczący Koła Opole PTEZ), Grzegorz Wolf (sekretarz Koła Opole PTEZ)

Categories
Aktualności Konferencje Konkursy LeanOZ

Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

fot. Marta Najmowicz

17 września 2021 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”. Konferencja została objęta patronatem honorowym Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Program konferencji został przygotowany przez Komitet Naukowy, pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Hermanowskiego. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była mgr farm. Kinga Dziok. W spotkaniu, które odbyło się w trybie hybrydowym wzięło udział około stu osób. Uczestnikami wydarzenia byli pracownicy ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji placówek leczniczych, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, studenci, doktoranci, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz goście z zagranicy, w tym z Uniwersytetu Loyola Marymount University ze Stanów Zjednoczonych.

Lean Management wykorzystywane jest w przemyśle od wielu lat, jednak zastosowanie tej koncepcji w ochronie zdrowia stanowi zdobycz współczesności. Obecnie jesteśmy świadkami wykorzystania nowoczesnej idei zarządzania strategicznego przez polski system zarządzania ochroną zdrowia – dotychczas korzystały z niej głównie kraje wysoko rozwinięte. W tym kontekście działania, zmierzające do rozpowszechniania wiedzy o Lean Management oraz wdrażania nowoczesnych metod zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, szczególnie mapowania strumienia wartości w procesie leczenia pacjentów, są bezcenne.

Celem zorganizowanej Konferencji była prezentacja wyników Projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia, realizowanego przez konsorcjum, kierowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, w skład którego wchodził Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

fot. Marta Najmowicz

Konferencja składała się z czterech sesji tematycznych. Pierwszej sesji pt. Determinanty usprawnień organizacyjnych technologii medycznych przewodniczył Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski. Rozpoczynający wykład wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski, który omówił złożoną problematykę restrukturyzacji i modernizacji polskich szpitali. Wystąpienie objęło analizę motywów restrukturyzacji oraz szans i zagrożeń z nią związanych. Kolejny wykład „Udary mózgu jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej” został wygłoszony przez Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz w imieniu konsultant krajowej w dziedzinie neurologii Prof. dr hab. Agnieszki Słowik. Pani Profesor zwróciła uwagę na skalę problemu jednostki chorobowej udaru mózgu oraz na znaczenie czasu we właściwym jego leczeniu. Prezentacja podkreślała istotę prawidłowego zarządzania w placówkach ochrony zdrowia oraz edukację społeczeństwa jako ważne elementy prewencji. Trzeci wykład inauguracyjny należał do Prof. dr hab. Tomasza Hermanowskiego, w którym omówione zostały cele badawcze Projektu LeanOZ oraz przegląd wyników konsultacji społecznych na temat potencjału wdrożenia Lean management w polskiej ochronie zdrowia. Pan Profesor podkreślił wagę kształcenia studentów kierunków medycznych w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i działań podniesienia świadomości lekarzy o istniejących nieefektywnościach, wynikających z braku ich wsparcia dla wdrożenia lean management w ochronie zdrowia. Kolejnym wykładem było wystąpienie Dr inż. Małgorzaty Chmielewskiej pt. „Specyfika zarządzania organizacją szpitala w porównaniu z organizacjami przemysłowymi”, w ramach którego wyjaśniono zasadnicze różnice sektorów oraz w jakim wymiarze i przy uwzględnieniu których czynników można implementować w opiece zdrowotnej podobne zasady zarządzania funkcjonujące w przemyśle. Wnioskami płynącymi z przedstawionego tematu było zwracanie uwagi na kryteria determinujące sferę zarzadzania w szpitalu, takie jak stopień zmienności pracy, strukturę organizacyjną podmiotu oraz typ pracownika i rodzaj jego obowiązków zawodowych, które podlegają nadzorowi. W następnym wykładzie Pan Mgr Stanisław Brzozowski  zaprezentował przebieg trwających prac nad walidacją działań zmierzających do wdrożenia nowoczesnej metody zarządzania strumieniem wartości dla pacjentów udarowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Wykład zamykający sesję pierwszą należał do Dr hab. n. med. Michała Karlińskiego, który przybliżył Inicjatywy Angels, międzynarodowego projektu  działającego na rzecz poprawy jakości opieki udarowej na świecie, wspierany przez Europejską oraz Światową Organizację Udarową.

fot. Marta Najmowicz

Drugą część konferencji stanowiła sesja o temacie „Wdrażanie metod zarządzania procesowego w leczeniu szpitalnym”, której przewodniczył Dr hab. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE. Pierwszy wykład poprowadziła Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz, podczas którego omówiła optymalny model opieki długoterminowej po udarze mózgu. Przedawnione zostały czynniki wpływające na rokowanie pacjenta po udarze mózgu oraz problemy, z którymi zmagają się pacjenci udarowi. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wytycznymi kwalifikacji pacjentów do różnych form opieki poudarowej oraz jak wygląda zapotrzebowanie na daną procedurę wśród pacjentów udarowych. Podkreślona została rola edukacji pacjenta w zakresie choroby oraz uświadomienia wagi profilaktyki wtórnej, aby zapobiec ponownym incydentom. Następny wykład tej sesji należał do Dr hab. Adama Kobayashi, który przedstawił temat: „Postępy w leczeniu udaru mózgu w województwie mazowieckim”. Podczas prezentacji została zwrócona uwaga na leczenie pacjentów udarowych trombolizą oraz trombektomią. Podkreślona został rola czasu dotarcia pacjenta do ośrodka leczenia w możliwości wykonania nowoczesnej metody leczenia – trombektomii mechanicznej.  Niezbędne jest w tym względzie sprawne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych i teleradiologicznych, komunikujących oddziały udarowe z centrami interwencyjnego leczenia udarów mózgu, zwiększając szanse pacjenta na powrót do zdrowia. Podkreślono rolę rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, często pomijanej lub nie prowadzonej prawidłowo. Ostatnim wykładem tej sesji był wykład dwóch prelegentów: Pani Mgr piel. Ady Lisowskiej oraz Pana Inż. (rat. Med.) Arkadiusza Wilczka, którzy przedstawili przebiegi implementacji koncepcji Lean Healthcare w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Omówiono podjęte działania wdrożenia lean management na oddziale SOR, a także wyniki wykonanych analiz. Wynika z nich, że punktem centralnym stanowią szkolenia kadry medycznej oraz poprawa procedur procesu przyjęcia pacjenta na SOR, tirage pacjentów oraz przejęcia zmiany (dyżuru) przez personel.

Trzecią sesję konferencji „Zarządzanie procesowe technologiami medycznymi z wykorzystaniem technik z grupy Lean Management” pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Marciniaka rozpoczął wykład Pana prof. Bohdana W. Oppenheima z Uniwersytetu Loyola Marymount University. oraz Pana dr inż. Aleksandra Buczackiego z Politechniki Warszawskiej na temat Procesu Lean Healthcare Systems Engineering w Projektach w Opiece Zdrowotnej. Celem wykładu było przedstawienie Inżynierii Systemów jako narzędzia niezbędnego przy realizacji projektów w Opiece Zdrowotnej. Omówione zostały zarówno kroki Lean Healthcare Systems Engineering, jak i korzyści płynące ze stosowania Inżynierii Systemów, jako narzędzia poprawiającego komunikację między personelem medycznym. Wnioskiem płynącym z wystąpienia było sprawdzanie się procesu Lean Healthcare Systems Engineering we wszystkich obszarach opieki zdrowotnej. Drugi wykład: „Metody i techniki inżynierii produkcji w ochronie zdrowia – przykłady szczupłego zarządzania i ICT” autorstwa dr inż. Bartłomieja Gładysza ukierunkowany był na przedstawienie przykładów modeli symulacyjnych i ich potencjale zastosowania w służbie zdrowia. Kolejne wystąpienie było poprowadzone przez mgr Jarosława Gębskiego „Prawidłowe mapowanie procesów jako podstawowy warunek wykorzystania różnych technik Lean Management”., który przedstawił wybrane uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, opisując etapy mapowania procesów, na podstawie danych projektu LeanOZ. Zwrócono uwagę na kluczowe dla prawidłowego mapowania, usprawniania procesów medycznych, takiej jak aspekty organizacyjne (m.in. nierówne zaangażowanie uczestników) i finansowe. Kolejny wykład został poprowadzony przez prof. dr hab. Stanisława Marciniaka, który omówił procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym, obejmując warunki skutecznej ich realizacji. Istotnym jest adaptacja w ramach metody dodatkowego parametru sterującego lub nadanie wybranym parametrom w metodzie adekwatnych dla procesu opieki zdrowotnej wielkości lub wartości. Kolejny wykład pt.: Idea i rozwiązania lean management w konfrontacji z sytuacjami kryzysowymi na przykładzie Covid-19’ został przygotowany przez dr hab. n. o zdr. prof. Andrzeja Śliwczyńskiego i dr hab. n. med. prof. Waldemara Wierzbę. Wykład ukazał realia zastosowania zasad „szczupłego zarządzania” w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie w warunkach obecnie trwającej pandemii. Zwrócono uwagę na perspektywę problemów z zasobami napotkanych w sytuacji kryzysowej. Wnioski płynące z wystąpienia to konieczność zmian w prawie zamówień publicznych dla sektora medycznego i rozważenie utworzenia sieci dużych podmiotów leczniczych, które będą posiadały „zapasy” aparatury medycznej z dostępem do użyczania potrzebującym placówkom.

fot. Marta Najmowicz

Przewodniczącą czwartej sesji konferencji obejmującej prezentacje oryginalnych prac studenckich była Pani prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, która na wstępie przedstawiła wyniki 6 edycji konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. W kategorii najlepsza praca licencjacka Kapituła Konkursowa nagrodziła Panią Joannę Sobol, studentkę studiów II-go stopnia na kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM za pracę pt. „Optymalizacja procesów wyboru dostawców produktów jednorazowego użytku, dla ogólnopolskiej stacji dializ”, napisaną pod kierunkiem Pana Mgr. Artura Białoszewskiego z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii UCK WUM. Kapituła Konkursowa doceniła jakość merytoryczną pracy oraz jej twórczy i nowatorski charakter.

W kolejnej części sesji, prowadzonej przez mgr farm. Magdalenę Zielińską, zaprezentowane zostały prace studentów Koła Naukowego Farmakoekonomiki WUM. Prezentacje studenckie dotyczyły oceny jakości wytycznych praktyki klinicznej za pomocą narzędzia AGREE II oraz barier i strategii w implementacji wytycznych praktyki klinicznej. Prelegentkami były studentki kierunku DUO OTM Wydziału Farmaceutycznego WUM – mgr Marta Andrzejewska, mgr inż. Magdalena Damentko, mgr farm. Kinga Dziok oraz Lic. Sylwia Połeć, prace wykonane były pod opieką mgr farm. Magdaleny Zielińskiej. Studentki podkreśliły konieczność podjęcia działań zapewniających wysoką jakość wytycznych praktyki klinicznej w Polsce oraz zwróciły uwagę na odpowiednie przeprowadzenie procesu opracowywania wytycznych, w tym zaangażowanie ekspertów oraz osób czuwających nad zachowaniem standardów metodycznych. W części dotyczącej barier i strategii w implementacji wytycznych praktyki klinicznej, przedstawione zostały wyniki przeglądu literatury, które wskazują na determinujące znaczenie jakości procesu edukacji, tj. organizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń w przeciwieństwie do pasywnej dystrybucji materiałów edukacyjnych, przejrzyste tworzenia wytycznych praktyki klinicznej oraz konieczność przeszkolenia pracowników służby zdrowia by potrafili stosować wytyczne kliniczne w pracy z pacjentem. Przewodnicząca sesji prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska doceniła aktualność i przydatność przedstawionego opracowania, podkreślając potrzebę odpowiedniego rozpowszechniania i wdrażania wytycznych praktyki klinicznej z wykorzystaniem przedstawionych przez studentki rozwiązań.

Autorzy:

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Mgr Kinga Dziok

Mgr Magdalena Zielińska

Wioleta Opieka

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

Categories
Aktualności Konferencje LeanOZ

Konferencja Lean Management w Ochronie Zdrowia – monografia

Uprzejmie zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia pt. „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”, która odbędzie się 17 września 2021 r., w trybie hybrydowym, na platformie elektronicznej oraz  w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka będzie zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji. Potwierdzenie czynnego udziału lub deklarację zainteresowania wygłoszeniem dodatkowego referatu oraz zgodę na jego opublikowanie w materiałach pokonferencyjnych należy przesłać do dnia 16 maja br., na adres Komitetu Redakcyjnego Konferencji: g.sujkowska@gmail.com.

Pełnotekstowe wersje wystąpień zostaną opublikowanie w recenzowanej monografii, która zostanie umieszczona w bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym. Warunkiem publikacji tekstu będzie uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Pełne teksty artykułów należy nadsyłać do dnia 30 czerwca br. 

Categories
Konferencje LeanOZ

Konferencja Naukowa PTEZ „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”

Zapraszamy na Konferncję Naukową PTEZ, która odbędzie się 17 września 2021 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ul. Litewska 14/16 w sali 202 w Warszawie w godzinach 10:00 – 16:30. Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz rejestracji na konferencję.

Rejestracja

W dniu 17 września 2021 r. odbędzie się Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia ,,Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników Projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia oraz upowszechnianie procesowych metod zarządzania w opiece szpitalnej.

Projekt LeanOZ był w fazie badawczej oraz pilotażowej projektem naukowo-badawczym współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu ,,Innowacje Społeczne” (umowa Nr /IS-2/200/NCBR/2015). Obecnie projekt znajduje się w fazie wdrożeniowej.

Podejmuje on problematykę nowoczesnych metod zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, a szczególnie mapowania procesów leczenia pacjentów. Badania nastawione są na uzyskanie wzrostu jakości leczenia i efektywności procesów przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji pacjentów.

W projekt zaangażowane są Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

W grudniu 2019 r. zakończyła się faza pilotażowa projektu, w której opracowano nowe mapy strumieni wartości dla procesu leczenia udaru mózgu w wybranych podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem kolejnych wdrożeń opracowanych Standardów VSM.

Empiryczna część badań została zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół prowadził pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Konferencja odbędzie się w Sali 202 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Litewskiej 14/16 w godz. 10:00-16:30 oraz będzie transmitowana on-line.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz rejestracji na wydarzenie.

Categories
Konferencje LeanOZ

Relacja z Konferencji podsumowującej fazę badawczą projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia – LeanOZ ”

W dniu 26 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca fazę badawczą projektu “Lean Management w Ochronie Zdrowia – LeanOZ “.

Konferencję objęli patronatem honorowym Minister Zdrowia oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan dr Marek Tombarkiewicz, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pan prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś oraz prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.

Gospodarzami Konferencji byli; prof. dr hab. Tomasz Hermanowski – Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz  Stanisław Brzozowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Sekretarz Stanu Marek Tombarkiewicz odczytał list Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła skierowany na ręce prof. Tomasza Hermanowskiego, w którym Minister Zdrowia wyraził przekonanie, że działania podejmowane w ramach nowatorskiego projektu naukowo-badawczego „LeanOZ” przyczynią się do wzrostu jakości opieki zdrowotnej oraz większej satysfakcji pacjenta w trakcie procesu leczenia.

Minister Marek Tombarkiewicz podkreślił, że realizowany Projekt LeanOZ pozytywnie wpisuje się w zmiany strategiczne wdrażane obecnie przez resort zdrowia, ukierunkowane na usystematyzowanie leczenia w jednostkach służby zdrowia, miedzy innymi dzięki właściwemu mapowaniu potrzeb zdrowotnych, budowaniu sieci szpitali, planowanym zmianom w podstawowej opiece zdrowotnej oraz tworzeniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pacjentów i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych.

Pan Minister pogratulował realizatorom Projektu dotychczasowych wyników oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę w produktywnym zastosowaniu zdobytej wiedzy.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś. Pogratulował prof. dr hab. Tomaszowi Hermanowskiemu oraz całemu zespołowi za zaangażowanie się w problematykę lean management w ochronie zdrowia, które prowadzić ma do unowocześnienia zarządzania w systemie opieki zdrowotnej. Rektor podkreślił, że w obecnych czasach „wszelkie działania, które pozwalają optymalizować wydatki związane z procesem leczenia są bezcenne”. 

Rektor WUM wyraził jednocześnie nadzieję, że rozwiązania zaproponowane przez zespół badawczy zainteresują szersze kręgi, „które będą chciały wprowadzać Państwa recepty na poprawę sytuacji w zarządzaniu opieką zdrowotną do swoich placówek ochrony zdrowia”.

Przewodniczącym Komitetu Sterującego Projektu „LeanOZ”, będącego organem zarządzającym Projektu, jest prof. Tomasz Hermanowski reprezentujący PTEZ, a wśród członków Komitetu znaleźli się: mgr Stanisław Brzozowski (PTEZ, Menedżer Operacyjny Projektu), dr Mira Lisiecka-Biełanowicz (WUM), mgr inż. Małgorzata Chmielewska (WUM), prof. dr hab. Danuta Ryglewicz (IPiN) oraz dr Daria Biechowska (IPiN).

Uczestnicy konferencji w ramach trzech sesji wysłuchali szeregu bardzo interesujących prezentacji członków zespołu projektowego „LeanOZ”, którzy podsumowali dotychczasowy etap pracy badawczej.   

W trakcie pierwszej sesji  prof. dr hab. Tomasz Hermanowski omówił cele badawcze Projektu LeanOZ.

Intencją twórców Projektu jest przekonanie szerokiego grona potencjalnych interesariuszy, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców o kluczowym znaczeniu innowacji organizacyjnych w procesach leczenia. Projekt LeanOZ podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na możliwość ograniczenia marnotrawstwa kosztów oraz czasu personelu medycznego i pacjentów, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości leczenia oraz zwiększeniu satysfakcji pacjentów, w przeciwieństwie do większości innych technologii medycznych, które podnoszą jakość kosztem zwiększania wydatków na leczenie.

Nadrzędnym celem projektu LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia (Standardy LeanOZ).

Pan Profesor Tomasz Hermanowski wskazał na pięć podstawowych standardów LeanOZ:

1.      Wybór procesu VSM

2.      Mapa stanu obecnego

3.      Mapa stanu docelowego

4.      Plan wdrożenia

5.      Pomiar i wycena potencjalnych efektów wdrożenia.

Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) dokonał przeglądu możliwości wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w polskim systemie ochrony zdrowia.

Podsumowując dotychczasowe efekty fazy badawczej Projektu LeanOZ Pan Profesor Hermanowski zaprezentował przykładową mapę strumienia wartości, omówił filozofię jej tworzenia, główne elementy i wzajemne powiązania.

W kolejnej części konferencji Pan dr hab. Adam Kobayashi z IPiN zaprezentował „Kluczowe parametry procesu leczenia udaru mózgu”. Było to wprowadzenie do przedstawienia efektów zastosowania zasad lean w procesie leczenia udaru mózgu – kolejnego referatu, wygłoszonego przez Panią dr Darię Biechowską z IPiN oraz Panią dr Mirę Lisiecką-Biełanowicz (WUM), zatytułowanego „Zastosowanie Lean w leczeniu udarów mózgu”.

Panie: dr Daria Biechowska i dr Mira Lisiecka-Biełanowicz omawiające zastosowanie zasad lean w leczeniu udarów mózgu.

Uzupełnieniem tej tematyki było wystąpienie Pani Urszuli Cegłowskiej, która przedstawiła wyniki przeglądu systematycznego literatury na świecie dotyczącej zastosowania metody lean w ochronie zdrowia, w tym procesu mapowania strumienia wartości oraz efektów wdrożenia lean w leczeniu udarów mózgu.

Zagrożenia w zastosowaniach lean management w ochronie zdrowia przedstawił Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej LeanOZ.

Natomiast Pani prof. nadzw. dr hab. Anna Kosieradzka, członek Rady Naukowej LeanOZ, skupiła uwagę słuchaczy na czynnikach sukcesu przy wdrażaniu projektu Lean.

Uczestnicy konferencji słuchający podsumowania fazy badawczej Projektu LeanOZ.

Druga sesja konferencji poświęcona była omówieniu standardów mapowania strumieni wartości oraz prezentacji wyników pracy zespołów badawczych Projektu LeanOZ. Przewodniczył jej Pan prof. zw. dr hab. Stanisław Marciniak.

Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny Projektu przedstawił inicjatywę Projektu LeanOZ oraz zwrócił uwagę słuchaczy na kwestię przygotowania danych.

Państwo Marika Guzek oraz Tomasz Włodarczyk opowiedzieli o szczegółach konstruowania lokalnej mapy zasobów medycznych pod kątem wdrożenia zasad lean na przykładzie Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.

Pan Witold Paweł Kalbarczyk omówił kluczową dla lean kwestię standaryzacji miejsc realizacji świadczeń.

Przedstawienie istoty mapy stanu docelowego i planu wdrożenia LeanOZ to główny temat wystąpienia Pana Krzysztofa Rogalskiego.

Z kolei, Panowie dr hab. Mariusz Bednarek oraz Stanisław Brzozowski odkryli tajniki „Wyceny potencjalnych efektów wdrożenia usprawnień w projektach LeanOZ”.

Uczestnicy konferencji „Lean Management w Ochronie Zdrowia” w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Bardzo intersującą część konferencji stanowiły studia przypadków.

Swoim doświadczeniem przy wdrażaniu LeanOZ w Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach podzielili się z uczestnikami konferencji Państwo Marika Guzek i Tomasz Włodarczyk, pracownicy Centrum w Siedlcach. Omówili mapę strumienia wartości POZ na przykładzie Bilansu 40-latka.

Pierwsze spostrzeżenia z testowania standardów LeanOz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. Kopernika w Łodzi przedstawili słuchaczom Pan dr Aleksander Buczacki oraz Pan Stanisław Brzozowski.

trzeciej, ostatniej sesji konferencji Pani Małgorzata Chmielewska, członek Komitetu Sterującego LeanOZ, przedstawiła istotę konsultacji społecznych w wymiarze filozofii „lean” i znaczenie ich przeprowadzenia wśród interesariuszy dla właściwej implementacji innowacyjnego zarządzania w sektorze zdrowia. Uczestnicy zostali zapoznani z planami przebiegu konsultacji społecznych w ramach projektu oraz wszystkich zebranych zaproszono do czynnego wzięcia w nich udziału.

Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny, któremu przewodniczył Pan Stanisław Brzozowski. W paneluzastanawiano się nad praktycznym zastosowaniem narzędzi lean management w instytucjach polskiego systemu ochrony zdrowia, takich jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, czy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W panelu uczestniczyli: Pan Maciej Miłkowski – Zastępca Prezesa NFZ, Pani dr Barbara Więckowska – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, Pani dr Gabriela Sujkowska Dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także Pan dr Dariusz Timler – Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Kopernika w Łodzi.

Uczestnicy dyskusji podkreślili innowacyjność metody lean w zarządzaniu procesowym w polskiej opiece zdrowotnej, wskazali na przydatność tej metody nie tylko w optymalizacji ścieżki leczenia pojedynczych pacjentów i wybranych procesów leczenia, ale także na poziomie makro, np. w procesie mapowania potrzeb zdrowotnych (analiza ścieżki zdrowotnej pacjenta), czy w procesie wyceny procedur medycznych i taryfikacji świadczeń zdrowotnych.

Uczestnicy konferencji otrzymali komplet dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi mapowania strumieni wartości.

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie – miejsce Konferencji.

Patronat medialny:

Opracowanie: dr Wacława Wojtala

Serwis fotograficzny Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM oraz Wacława Wojtala, PTEZ.

image/jpeg iconPismo Ministra Zdrowia

Categories
Konferencje LeanOZ

Konferencja podsumowująca fazę badawczą projektu LeanOZ

Foto: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM.

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbędzie się Konferencja podsumowująca fazę badawczą Projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ).

Bardzo nam miło poinformować, że konferencję objął patronatem honorowym Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63A w godz. 11:00-16:00.

Program Konferencji tutaj.

Projekt LeanOZ podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywności leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudnienia czy zakupu kosztownych technologii medycznych. Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) dokonał przeglądu możliwości wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w polskim systemie ochrony zdrowia.

Nadrzędnym celem projektu LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia (Standardy LeanOZ). Empiryczna część badań jest realizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w którym zespół Projektu LeanOZ przeprowadził pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu. 

Intencją twórców projektu jest zainteresowanie innowacjami organizacyjnymi w procesach leczenia szerokiego grona potencjalnych interesariuszy w Polsce, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców. Na konferencji w dniu 26 czerwca odbędzie się pierwsza publiczna prezentacja Standardów LeanOZ, a wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają komplet dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi mapowania strumieni wartości, dodatkowo potwierdzone zaświadczeniem udziału w konferencji (4 punkty edukacyjne OIL).

Udział w Konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: waclawa.wojtala@leanoz.pl

Patronat medialny:

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Categories
Konferencje LeanOZ

Konferencja naukowa otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”

Konferencja naukowa otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

18 kwietnia 2016 r. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Konferencja naukowa otwierająca Projekt badawczy „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia.

Program Konferencji – poniżej.

Oficjalne otwarcie Projektu LeanOZ – „Lean Management w Ochronie Zdrowia” zorganizowane zostało pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przez Konsorcjum naukowo-badawcze, w skład którego wchodzi również Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

Projekt LeanOZ jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne”. Podejmuje on problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia. Na świecie tego typu innowacje organizacyjne zdobywają coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywność leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudniania, czy zakupu kosztownych technologii medycznych.

Nadrzędnym celem do osiągnięcia w ramach projektu naukowo-badawczego LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w ochronie zdrowia. Empiryczna część badań zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół przeprowadzi pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

 W drodze na Konferencję LeanOZ w Warszawie – od lewej: Pan Jacek Węgrzyk, ekspert, Lean Navigator; Pan dr n. med. Mariusz Nowak, Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich; Pan Tomasz Gajerski, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Konferencję uroczyście otworzył Pan Profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, Kierownik Naukowy Projektu LeanOZ.

Otwarcie konferencji naukowej LeanOZ przez Pana Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ (od lewej). Obok: Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny Projektu LeanOZ;  Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ.

Zgodnie z oczekiwaniami, Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przyciągnęła uwagę przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów leczniczych, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, ekspertów branżowych, jak również studentów i doktorantów WUM. Licznie uczestniczyli w niej także członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia i Sekcji Lean Management. W Konferencji wzięło udział sto kilkanaście osób. 

Spotkanie uświetnili swoją obecnością między innymi: Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Pan Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa ds. Finansowych NFZ; Pani Profesor dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Profesordr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prodziekan ds. Nauki I Wydziału Lekarskiego WUM, Pan Profesor dr hab. Romuald Holly z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Roman Kołek Wicemarszałek Województwa Opolskiego; Pani Profesor zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego; Pan Profesor dr hab. n. med. Bolesław K. Samoliński, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Profesor dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński; Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Uczestnicy Konferencji naukowej otwierającej Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Pani Profesor zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego (pośrodku) podczas Konferencji LeanOZ w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

W Konferencji uczestniczył Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Pan Minister Jarosław Pinkas uznał realizowany przez Konsorcjum projekt LeanOZ za pionierski, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wyraził oczekiwania na sukces przedsięwzięcia i dużą nadzieję na implementację wyników. Zachęcił do zaangażowania i podjęcia współpracy w planowanych przez Ministerstwo Zdrowia programach w zakresie podejścia procesowego w obszarze psychiatrii środowiskowej.

Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas wystąpienia pt.: „Zarządzanie procesowe z perspektywy Ministerstwa Zdrowia” w ramach Konferencji LeanOZ w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Naukową część konferencji otworzył wykład Pana Profesora Tomasza Hermanowskiego, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ, zatytułowany „Dlaczego Lean Management i mapy procesów leczenia potrzebne są w ochronie zdrowia?”

Wykład Pana Profesora Tomasza Hermanowskiego, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ  podczas Konferencji w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Uczestników konferencji zainteresowała prezentacja Pani Urszuli Cegłowskiej, naświetlająca aktualny stan wiedzy o Lean Management w Polsce i na świecie, na podstawie dokonanego przez zespół badawczy projektu przeglądu systematycznego literatury.

Pani Urszula Cegłowska podczas prezentowania na Konferencji LeanOZ wyników przeglądu systematycznego literatury dotyczącej Lean Management w ochronie zdrowia.

Z bardzo ciekawym wykładem gościnnym, zatytułowanym „Ewolucja Lean Management – od przemysłu samochodowego do leczenia pacjentów” wystąpił Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ. Wykład ten stanowił jednocześnie wstęp do sesjipoświęconej narzędziom lean stosowanym w ochronie zdrowia.

Wykład Pana Profesora Stanisława Marciniaka, Członka Rady Naukowej Projektu LeanOZ  podczas Konferencji w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Podczas sesji, której przewodniczył Pan Profesor Stanisław Marciniak, uczestnicy konferencji zapoznali się z wdrożeniami metody lean w polskich podmiotach leczniczych.

  • Pan Jakub Marczak, Członek Zarządu Prefectus Group, zaprezentował wdrożenie lean w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach;
  • Pani Katarzyna Złotowska, Inżynier Lean Hospitals, przedstawiła imponujące efekty wdrożenia zasad lean w Centrum Usług Medycznych DIALIZA Sp. z o.o. w Szczecinku;
  • Pan Jacek Węgrzyk – wdrożenie 5S w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Są to pierwsze zastosowania tej innowacyjnej metody zarządzania w ochronie zdrowia w Polsce.

Pan Jakub Marczak, Pani Katarzyna Złotowska oraz Pan Jacek Węgrzyk podczas prezentacji na Konferencji pierwszych wdrożeń metody lean w polskich podmiotach leczniczych.

Następnie, Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny projektu LeanOZ oraz Pan Krzysztof Rogalski, członek zespołu realizującego LeanOZ, omówili istotę VSM oraz koncepcję i pomiar efektywności w bardzo interesującym wystąpieniu zatytułowanym „Istota mapowania strumienia wartości – spojrzenie z perspektywy podmiotu leczniczego oraz pacjenta”. 

Panowie Krzysztof Rogalski i Stanisław Brzozowski przybliżyli istotę mapowania strumienia wartości.

Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny projektu LeanOZ prezentujący istotę VSM.

Z kolei, Pani dr Mira Lisiecka-Biełanowicz, Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, członek zespołu realizującego pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu w ramach projektu LeanOZ, przedstawiła unikatową mapę procesu leczenia udaru mózgu, na przykładzie Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz omówiła wstępne wyniki dokonanej analizy procesu leczenia pacjentów, prowadzonej aktualnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pani dr Mira Lisiecka-Biełanowicz, członek zespołu realizującego pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu w ramach projektu LeanOZ, prezentująca wyniki analizy.

Trzecia część konferencji to panel dyskusyjny zatytułowany „Czy VSM będzie wykorzystywane w zarządzaniu polską ochroną zdrowia?”. Ożywioną dyskusję moderował Pan Stanisław Brzozowski.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Czy VSM będzie wykorzystywane w zarządzaniu polską ochroną zdrowia?” – od lewej: Pan dr Witold Paweł Kalbarczyk, ekspert ochrony zdrowia, Pan Jacek Węgrzyk, ekspert lean management w ochronie zdrowia; Pani dr Gabriela Ofierska-Sujkowska, Dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Pani dr Barbara Więckowska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia; Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ.

Paneliści wyrazili przekonanie, że VSM może stać się narzędziem skutecznie wspierającym takie ważne projekty jak: mapy potrzeb zdrowotnych, taryfikacja procedur medycznych, czy koordynowana opieka zdrowotna.

Na zakończenie Konferencji, przedstawione zostały wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników dotyczącej potencjału wdrożenia Lean Management w polskiej ochronie zdrowia.

Opracowanie: dr Wacława Wojtala

application/msword iconProgram Konferencji