Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia

Na zdjęciu od lewej: Profesor Andrzej Śliwczyński – Wiceprezes, Profesor Tomasz Hermanowski – Prezes, Jakub Dmowski – Sekretarz, Kinga Dziok-Dmowska – Skarbnik, dr Małgorzata Chmielewska – Wiceprezes

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia powstało w grudniu 2012 roku. Zrzesza ludzi nauki i praktyki zainteresowanych ekonomiką, zarządzaniem i promocją zdrowia.

Pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu 31 lipca 2013 roku. Zostały na nim wybrane pierwsze władze oraz uchwalono kierunki działalności Towarzystwa.

Pierwszym Prezesem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia został Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

Misją Towarzystwa jest wzmocnienie komunikacji oraz wymiany myśli pomiędzy ekonomistami zdrowia w Polsce, jak również podniesienie jakości debaty publicznej na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez rozwój i popularyzację osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomiki zdrowia. Pragniemy również wspierać i promować działania młodych naukowców.

Cele organizacji są następujące:

 1. Uczestniczenie w międzynarodowej wymianie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomiki zdrowia;
 2. Wsparcie komunikacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jak również między Stowarzyszeniem a innymi ośrodkami o charakterze akademickim, naukowym, badawczo-rozwojowym, instytucjami o profilu ekonomicznym oraz zarządzającymi ochroną zdrowia, środkami masowego przekazu i społeczeństwem, z zamiarem wykazania publicznym i niepublicznym organom zarządzającym opieką zdrowotną istotności prowadzenia badań naukowych;
 3. Opiniowanie projektów aktów prawnych kierowanych do konsultacji społecznych;
 4. Przedstawianie perspektywy nauki – ekonomiki zdrowia – na forum organizacji rządowych oraz pozarządowych przez:
  1. identyfikowanie ważnych zagadnień dotyczących sposobów i modeli finansowania jakości opieki zdrowotnej,
  2. upowszechnianie wyników badań naukowych, organizowanie szkoleń i konferencji dotyczących ekonomiki i promocji zdrowia;
 5. Podejmowanie oraz wspieranie inicjatyw, przyczyniających się do rozwoju ochrony i promocji zdrowia;
 6. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy w zakresie zagadnień ekonomiki zdrowia oraz prowadzenie badań naukowych w tym zakresie;
 7. Organizacja konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 8. Niesienie pomocy i wspieranie młodych naukowców w rozwoju kariery zawodowej;
 9. Organizacja konkursów na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką, dotyczącą  ekonomiki i zarządzania opieką zdrowotną.

Jednym z priorytetów działania Towarzystwa jest rozpowszechnianie i propagowanie rezultatów wykonywanych badań naukowych, przełożonych na język praktyki, co pomaga zapewnić sprawiedliwą i efektywną gospodarkę ograniczonymi zasobami, przeznaczanymi przez płatnika publicznego na ochronę zdrowia. Zjazdy i konferencje organizowane przez Towarzystwo są doskonałą okazją do prezentacji dorobku naukowego krajowych ośrodków, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z osiągnięciami światowych naukowców z dziedziny ekonomiki zdrowia.

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia to pierwsze tego typu towarzystwo naukowe w Polsce. Podobne towarzystwa działają w wielu krajach na całym świecie. W Europie działają między innymi w Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Mogą się one zrzeszać w europejskim stowarzyszeniu the European Association of Health Economics z siedzibą w Bazylei oraz w międzynarodowym stowarzyszeniu the International Health Economics Association, które powstało w 1993 roku.

Zapraszamy do współpracy i członkowstwa w Polskim Towarzystwie Ekonomiki Zdrowia.