Categories
Konferencje LeanOZ

Relacja z Konferencji podsumowującej fazę badawczą projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia – LeanOZ ”

W dniu 26 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca fazę badawczą projektu “Lean Management w Ochronie Zdrowia – LeanOZ “.

Konferencję objęli patronatem honorowym Minister Zdrowia oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan dr Marek Tombarkiewicz, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pan prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś oraz prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.

Gospodarzami Konferencji byli; prof. dr hab. Tomasz Hermanowski – Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz  Stanisław Brzozowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Sekretarz Stanu Marek Tombarkiewicz odczytał list Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła skierowany na ręce prof. Tomasza Hermanowskiego, w którym Minister Zdrowia wyraził przekonanie, że działania podejmowane w ramach nowatorskiego projektu naukowo-badawczego „LeanOZ” przyczynią się do wzrostu jakości opieki zdrowotnej oraz większej satysfakcji pacjenta w trakcie procesu leczenia.

Minister Marek Tombarkiewicz podkreślił, że realizowany Projekt LeanOZ pozytywnie wpisuje się w zmiany strategiczne wdrażane obecnie przez resort zdrowia, ukierunkowane na usystematyzowanie leczenia w jednostkach służby zdrowia, miedzy innymi dzięki właściwemu mapowaniu potrzeb zdrowotnych, budowaniu sieci szpitali, planowanym zmianom w podstawowej opiece zdrowotnej oraz tworzeniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pacjentów i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych.

Pan Minister pogratulował realizatorom Projektu dotychczasowych wyników oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę w produktywnym zastosowaniu zdobytej wiedzy.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś. Pogratulował prof. dr hab. Tomaszowi Hermanowskiemu oraz całemu zespołowi za zaangażowanie się w problematykę lean management w ochronie zdrowia, które prowadzić ma do unowocześnienia zarządzania w systemie opieki zdrowotnej. Rektor podkreślił, że w obecnych czasach „wszelkie działania, które pozwalają optymalizować wydatki związane z procesem leczenia są bezcenne”. 

Rektor WUM wyraził jednocześnie nadzieję, że rozwiązania zaproponowane przez zespół badawczy zainteresują szersze kręgi, „które będą chciały wprowadzać Państwa recepty na poprawę sytuacji w zarządzaniu opieką zdrowotną do swoich placówek ochrony zdrowia”.

Przewodniczącym Komitetu Sterującego Projektu „LeanOZ”, będącego organem zarządzającym Projektu, jest prof. Tomasz Hermanowski reprezentujący PTEZ, a wśród członków Komitetu znaleźli się: mgr Stanisław Brzozowski (PTEZ, Menedżer Operacyjny Projektu), dr Mira Lisiecka-Biełanowicz (WUM), mgr inż. Małgorzata Chmielewska (WUM), prof. dr hab. Danuta Ryglewicz (IPiN) oraz dr Daria Biechowska (IPiN).

Uczestnicy konferencji w ramach trzech sesji wysłuchali szeregu bardzo interesujących prezentacji członków zespołu projektowego „LeanOZ”, którzy podsumowali dotychczasowy etap pracy badawczej.   

W trakcie pierwszej sesji  prof. dr hab. Tomasz Hermanowski omówił cele badawcze Projektu LeanOZ.

Intencją twórców Projektu jest przekonanie szerokiego grona potencjalnych interesariuszy, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców o kluczowym znaczeniu innowacji organizacyjnych w procesach leczenia. Projekt LeanOZ podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na możliwość ograniczenia marnotrawstwa kosztów oraz czasu personelu medycznego i pacjentów, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości leczenia oraz zwiększeniu satysfakcji pacjentów, w przeciwieństwie do większości innych technologii medycznych, które podnoszą jakość kosztem zwiększania wydatków na leczenie.

Nadrzędnym celem projektu LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia (Standardy LeanOZ).

Pan Profesor Tomasz Hermanowski wskazał na pięć podstawowych standardów LeanOZ:

1.      Wybór procesu VSM

2.      Mapa stanu obecnego

3.      Mapa stanu docelowego

4.      Plan wdrożenia

5.      Pomiar i wycena potencjalnych efektów wdrożenia.

Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) dokonał przeglądu możliwości wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w polskim systemie ochrony zdrowia.

Podsumowując dotychczasowe efekty fazy badawczej Projektu LeanOZ Pan Profesor Hermanowski zaprezentował przykładową mapę strumienia wartości, omówił filozofię jej tworzenia, główne elementy i wzajemne powiązania.

W kolejnej części konferencji Pan dr hab. Adam Kobayashi z IPiN zaprezentował „Kluczowe parametry procesu leczenia udaru mózgu”. Było to wprowadzenie do przedstawienia efektów zastosowania zasad lean w procesie leczenia udaru mózgu – kolejnego referatu, wygłoszonego przez Panią dr Darię Biechowską z IPiN oraz Panią dr Mirę Lisiecką-Biełanowicz (WUM), zatytułowanego „Zastosowanie Lean w leczeniu udarów mózgu”.

Panie: dr Daria Biechowska i dr Mira Lisiecka-Biełanowicz omawiające zastosowanie zasad lean w leczeniu udarów mózgu.

Uzupełnieniem tej tematyki było wystąpienie Pani Urszuli Cegłowskiej, która przedstawiła wyniki przeglądu systematycznego literatury na świecie dotyczącej zastosowania metody lean w ochronie zdrowia, w tym procesu mapowania strumienia wartości oraz efektów wdrożenia lean w leczeniu udarów mózgu.

Zagrożenia w zastosowaniach lean management w ochronie zdrowia przedstawił Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej LeanOZ.

Natomiast Pani prof. nadzw. dr hab. Anna Kosieradzka, członek Rady Naukowej LeanOZ, skupiła uwagę słuchaczy na czynnikach sukcesu przy wdrażaniu projektu Lean.

Uczestnicy konferencji słuchający podsumowania fazy badawczej Projektu LeanOZ.

Druga sesja konferencji poświęcona była omówieniu standardów mapowania strumieni wartości oraz prezentacji wyników pracy zespołów badawczych Projektu LeanOZ. Przewodniczył jej Pan prof. zw. dr hab. Stanisław Marciniak.

Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny Projektu przedstawił inicjatywę Projektu LeanOZ oraz zwrócił uwagę słuchaczy na kwestię przygotowania danych.

Państwo Marika Guzek oraz Tomasz Włodarczyk opowiedzieli o szczegółach konstruowania lokalnej mapy zasobów medycznych pod kątem wdrożenia zasad lean na przykładzie Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.

Pan Witold Paweł Kalbarczyk omówił kluczową dla lean kwestię standaryzacji miejsc realizacji świadczeń.

Przedstawienie istoty mapy stanu docelowego i planu wdrożenia LeanOZ to główny temat wystąpienia Pana Krzysztofa Rogalskiego.

Z kolei, Panowie dr hab. Mariusz Bednarek oraz Stanisław Brzozowski odkryli tajniki „Wyceny potencjalnych efektów wdrożenia usprawnień w projektach LeanOZ”.

Uczestnicy konferencji „Lean Management w Ochronie Zdrowia” w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Bardzo intersującą część konferencji stanowiły studia przypadków.

Swoim doświadczeniem przy wdrażaniu LeanOZ w Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach podzielili się z uczestnikami konferencji Państwo Marika Guzek i Tomasz Włodarczyk, pracownicy Centrum w Siedlcach. Omówili mapę strumienia wartości POZ na przykładzie Bilansu 40-latka.

Pierwsze spostrzeżenia z testowania standardów LeanOz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. Kopernika w Łodzi przedstawili słuchaczom Pan dr Aleksander Buczacki oraz Pan Stanisław Brzozowski.

trzeciej, ostatniej sesji konferencji Pani Małgorzata Chmielewska, członek Komitetu Sterującego LeanOZ, przedstawiła istotę konsultacji społecznych w wymiarze filozofii „lean” i znaczenie ich przeprowadzenia wśród interesariuszy dla właściwej implementacji innowacyjnego zarządzania w sektorze zdrowia. Uczestnicy zostali zapoznani z planami przebiegu konsultacji społecznych w ramach projektu oraz wszystkich zebranych zaproszono do czynnego wzięcia w nich udziału.

Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny, któremu przewodniczył Pan Stanisław Brzozowski. W paneluzastanawiano się nad praktycznym zastosowaniem narzędzi lean management w instytucjach polskiego systemu ochrony zdrowia, takich jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, czy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W panelu uczestniczyli: Pan Maciej Miłkowski – Zastępca Prezesa NFZ, Pani dr Barbara Więckowska – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, Pani dr Gabriela Sujkowska Dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także Pan dr Dariusz Timler – Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Kopernika w Łodzi.

Uczestnicy dyskusji podkreślili innowacyjność metody lean w zarządzaniu procesowym w polskiej opiece zdrowotnej, wskazali na przydatność tej metody nie tylko w optymalizacji ścieżki leczenia pojedynczych pacjentów i wybranych procesów leczenia, ale także na poziomie makro, np. w procesie mapowania potrzeb zdrowotnych (analiza ścieżki zdrowotnej pacjenta), czy w procesie wyceny procedur medycznych i taryfikacji świadczeń zdrowotnych.

Uczestnicy konferencji otrzymali komplet dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi mapowania strumieni wartości.

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie – miejsce Konferencji.

Patronat medialny:

Opracowanie: dr Wacława Wojtala

Serwis fotograficzny Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM oraz Wacława Wojtala, PTEZ.

image/jpeg iconPismo Ministra Zdrowia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *