Categories
Aktualności Konferencje LeanOZ

Konferencja Naukowa PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków”

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji naukowej PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków”, która odbyła się 07 grudnia 2023 roku

Zapraszamy na stronę Konferencja 2023, gdzie można zapoznać się ze szczegółami wydarzenia.

Categories
Aktualności Walne zgromadzenia

Zaproszenie na XII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia serdecznie zaprasza do udziału w XII Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2024 roku o godz.17:30 w trybie hybrydowym – w Sali nr. 17 zlokalizowanej w budynku przychodni na tyłach głównego budynku PZH przy ul. Powsińskiej 61/63 oraz on-line (instrukcja dotycząca szczegółów połączenia zdalnego zostanie przesłana do Państwa przed spotkaniem).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres:
jakub.dmowski@ptez.org.pl do dnia 23 maja br. W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:45 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad XII WZC:

 1. Otwarcie XII Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2023 r.:
  • Sprawozdanie Zarządu,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Informacja o Konferencji Naukowej PTEZ.
 9. Dyskusja programowa, plan badań, szkoleń i publikacji PTEZ.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Categories
Aktualności Walne zgromadzenia

XI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 29 czerwca 2023 roku obyło się XI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołował Pan Jakub Dmowski.

Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2022 roku. Towarzystwo w 2022 roku liczyło 106 członków zwyczajnych.

PTEZ posiada również czworo członków wspierających, wśród których znajdują się SOPHARMA Sp. z.o.o. – firma prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym, Centrum medyczno-Diagnostyczne Sp. z.o.o. – świadczeniodawca podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z.o.o oraz Medim Sp. z.o.o. – jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce.

Od stycznia 2022 roku siedziba PTEZ mieści się przy ul. Powsińskiej 61/63 p.106 w budynku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Na XI Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ podsumowano działalność poprzedniego roku. Działalność PTEZ w 2022 roku skoncentrowana była na pracach:

 • sprawozdawczych oraz popularyzujących wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018,
 • monitorowania działań wdrożeniowych
  w wytypowanym podmiocie (nieobjętych dofinansowaniem Centrum),

Dotychczasowe rezultaty propagowania wyników projektu LeanOZ to:

 • 8 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach (punkty MNiSW)
 • 4 opracowania w kategorii raporty i publikacje.
 • Kolejne trzy artykuły są procedowane w wydawnictwach z IF: BMC Health Services Research (dot. WP1 “Systematyczny przegląd literatury”, Medycyna Pracy (dot. WP3 “Konsultacje społeczne”), a także Frontiers in Neurology (WP7 „Projekt usprawnień Lean Management”)

Podczas XI WZC została podana informacja o przygotowaniach do Konferencji Naukowej PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków”, która ma się odbyć 13.10.2023 roku.

Cele konferencji – Blok I

 • Określenie „koszyka dostaw krytycznych”
 • Inwentaryzacja zasobów
 • Opracowanie scenariuszy uruchamiania produkcji API
 • Modelowanie nowego systemu refundacyjnego

Cele konferencji – Blok II

 • Badania efektywności organizacyjnej szpitali publicznych
 • Wpływ systemów oceny i motywowania w zawodach medycznych na efektywność organizacyjną szpitali
 • Wpływ zarządzania procesowego na koszty, efekty i jakość leczenia

Cele konferencji – Blok III

 • Strategie i bariery implementacji w Polsce, krajach europejskich i USA
 • Implementacja zarządzania procesowego w opiece szpitalnej (Lean management, systems engineering, itp.)
 • Implementacja w polskiej opiece zdrowotnej procesowych metod zarządzania z wykorzystaniem technik Lean Management oraz Healthcare Systems Engineering

Została również przedstawiona przez Panią Adę Lisowską działalność Koła Opole PTEZ w 2022 roku (I Sympozjum naukowego Koła Opole – PTEZ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu 25 listopada 2022), a także informacja o planach na rok 2023.

XI Walne Zgromadzenie zakończył Prezes PTEZ, Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

Categories
Aktualności Konferencje

II Sympozjum Naukowe Koła Opole

W dn. 28.04.2023 roku w Opolu odbyło się II Sympozjum Naukowe Opolskiego Koła PTEZ pn. „Z czym do SOR? Co można zmienić w kierowaniu pacjentów z POZ i NiŚOZ do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, aby uniknąć ich przeciążenia?”

Stanowiło ono okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny ratunkowej.

Wydarzenie było objęte patronatem Grupy Luxmed oraz Szpitala Wojewódzkiego w Opolu.

Wśród prelegentów byli Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinach: medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej oraz chorób wewnętrznych, a wśród uczestników pracownicy podmiotów udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, pracownicy szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zespołów ratownictwa medycznego.

Pierwszy wykład pt. „Dlaczego lekarz POZ kieruje na SOR i co poza kierowaniem na SOR robi cały dzień w Poradni” wygłosiła Pani Konsultant Województwa Opolskiego w dziedzinie medycyny rodzinnej Agnieszka Rzeszotarska-Sordoń.

Następnie głos zabrał Pan Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej Jarosław Kostyła, który wygłosił wykład „Rola i zadania SOR oraz propozycje zmian systemowych okiem praktyka SOR”.

Pan Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych Sławomir Tubek jako następny prelegent wygłosił wykład pt. „Ekonomika szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) – uwarunkowania prawne”.

Kolejny wykład nosił tytuł „Współpraca SOR-POZ – budowanie kompleksowej opieki nad pacjentem” przedstawił Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK w Opolu Pan Bartosz Bartosik.

Kierownik Medyczny Luxmed w Opolu, Pani Aleksandra Zwolińska, wygłosiła prelekcję nt. „Nie dostałam się z dzieckiem do lekarza – czy istnieje możliwość koordynowania opieki nad małym pacjentem POZ?”.

Ostatni wykład w pierwszej sesji nosił tytuł „Overcrowding w SOR. Kiedy i dlaczego dochodzi do przeciążenia szpitalnych oddziałów ratunkowych” i został wygłoszony przez Przewodniczącą Opolskiego Koła PTEZ Adę Lisowską.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się sesja druga, którą otworzył  wykład Kierownika Szpitalnego Oddziału Ratunkowego WSS w Legnicy Pana Grzegorza Waligóry pt. „Integracja danych pomiędzy POZ, Ratownictwem Medycznym i SOR”.

Następnie Pan Marcin Oparski, koordynator SOR Szpitala Wojewódzkiego wygłosił prelekcję pt. ”Analiza porównawcza liczby pacjentów ze skierowaniem z POZ i NiŚOZ oraz liczby pacjentów zgłaszających się bez skierowania w szpitalnych oddziałach ratunkowych na terenie Opola”. Współautorem była Przewodnicząca Ada Lisowska.

Pan Jarosław Jarosławski, ratownik medyczny z OCRM w Opolu, wygłosił wykład pt. „Analiza najczęstszych przyczyn wezwań ZRM do POZ. Kiedy wzywać a kiedy nie wzywać?”

Kolejnym prelegentem była Kierownik Działu Pielęgniarskiego Luxmed w Opolu Pani Danuta Abram, która przedstawiła wykład nt. „E-medycyna i telemedycyna jako narzędzie usprawniające dostęp pacjenta do świadczeń medycznych na przykładzie wybranego POZ”.

Sympozjum zamknęła prezentacja studentek Koła Naukowego PANS w Nysie, Pani Kingi Rajfur oraz Pani Moniki Sójkowskiej, które przedstawiły wyniki swojego badania pt. „Ocena poziomu wiedzy pacjentów POZ nt. dostępności w placówkach udzielających świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej informacji odnośnie sytuacji, w których należy szukać pomocy w SOR i w NiŚOZ”.

Wnioski płynące z wygłoszonych wykładów świadczą o dużej potrzebie edukacji społeczeństwa w zakresie funkcjonowania ochrony zdrowia w ogóle, ale także ze szczególnym uwzględnieniem edukacji na temat sytuacji w których należy zgłaszać się do SOR, ich ustawowego przeznaczenia oraz roli NiŚOZ. W wielu prezentacjach powtarzał się temat potrzeby zmian systemowych, takich jak zwiększenie liczby łóżek w oddziałach chorób wewnętrznych, dofinansowanie POZ, weryfikacja zasadności skierowań do SOR. Padły liczne propozycje rozwiązań, a także deklaracje gotowości obecnych na Sympozjum uczestników  do wspólnych rozmów i prac między środowiskami POZ i medycyny ratunkowej w celu wypracowania nawyku komunikacji, usprawnienia przepływu informacji na temat pacjenta, wprowadzenia usprawnień.

Categories
Aktualności Konferencje

II Sympozjum Naukowe Opolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na II Sympozjum Naukowe Opolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia pn. „Z czym do SOR? Co można zmienić w kierowaniu pacjentów z POZ i NiŚOZ do szpitalnych oddziałów ratunkowych, aby uniknąć ich przeciążenia?”. W załączeniu program wydarzenia.

Odbędzie się ono dn. 28.04.2023 r w godz. 9:00 -14:00 w Opolu, dokładny adres będzie podany w późniejszym terminie na Facebooku oraz bezpośrednio po zgłoszeniu uczestnictwa.

Ma służyć wymianie doświadczeń pomiędzy jednostkami udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i medycyny ratunkowej i skierowane jest do lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego, pielęgniarek oraz ratowników medycznych.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Grupa

Dla ratowników medycznych przewidziane są punkty edukacyjne, wszyscy uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty uczestnictwa.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, zgłoszenia prosimy wysyłać do dn. 10.04.2023:

–  na adres mailowy ptez-opole@o2.pl

– pod nr tel. 666 058 935

Bieżące aktualizacje informacji o Sympozjum można śledzić także  na Facebooku PTEZ OPOLE.

Serdecznie zapraszam,
Mgr piel. Ada Lisowska
Przewodnicząca Opolskiego Koła PTEZ

Categories
Aktualności Współpraca

Współpraca PTEZ z Państwowym Instytutem Medycznym MSWIA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 marca 2023 r. zawarta została umowa o współpracy pomiędzy Państwowym Instytutem Medycznym MSWIA z siedzibą przy ul. Wołoskiej w Warszawie a  Polskim Towarzystwem Ekonomiki Zdrowia.

Zgodnie z podpisaną przez Dyrektora PIM MSWiA,  prof. dr hab. n. med. Waldemara Wierzbę oraz Prezesa PTEZ,  prof. dr hab. n. o zdr. Tomasza Hermanowskiego umową,  współpraca pomiędzy Instytutem i Towarzystwem ma służyć:

1)      prowadzeniu badań naukowych w zakresie organizacji i ekonomiki zdrowia,

2)      pozyskiwaniu i realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych

3)      identyfikacji wyników badań naukowych, które mogą być wykorzystane dla realizacji celów statutowych Stron umowy,

4)      organizacji szkoleń i rozpowszechnianiu informacji o aktualnych badaniach naukowych i ich wynikach,

5)      wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań  w zakresie organizacji i zarządzania  opieką zdrowotną, wynikających z realizacji celów umowy.

Zapraszamy członków PTEZ do udziału w realizacji umowy


Jakub Dmowski
Sekretarz Zarządu PTEZ

Categories
Aktualności Konferencje

I Sympozjum naukowe Koła Opole – PTEZ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu 25.11.2022

Udział Wiceprezes Zarządu PTEZ, dr inż. Małgorzaty Chmielewskiej w I Sympozjum naukowym Koła Opole – Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, 25.11.22 r.

W piątek25 listopada 2022 r. w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu odbyło się sympozjum naukowe „Nowe podejście do starych problemów. Co możemy zrobić, aby współpracowało się łatwiej? Wymiana doświadczeń pomiędzy jednostkami Systemu Ratownictwa Medycznego województw opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego”, którego celem była omówienie wyników badań PTEZ dotyczących wdrażania technik Lean w szpitalnej opiece ratunkowej.

Zarząd PTEZ reprezentowała Wiceprezes, Pani Dr inż. Małgorzata Chmielewska, która wygłosiła słowo wstępne. Wyraziła podziękowanie w imieniu Zarządu za zaproszenie na wydarzenie oraz satysfakcję z włączenia się śląskiego środowiska medycznego w badania PTEZ dotyczące zarządzania w opiece zdrowotnej oraz ekonomiki zdrowia. 

Jednym z priorytetów PTEZ jest rozpowszechnianie i propagowanie rezultatów wykonywanych badań, które przełożone na język praktyki, dają możliwość efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów, przeznaczonych na ochronę zdrowia.

Obecnie, wiodącym obszarem strategicznym badań prowadzonych przez członków Towarzystwa są: badania efektywności organizacyjnej szpitali – głównego miejsca powstawania kosztów w opiece zdrowotnej oraz implementacji nowoczesnych metod zarządzania procesowego: Lean Management i Lean Healthcare Systems Engineering – innowacji organizacyjnych pozwalających na jednoczesne  obniżaniu kosztów oraz podwyższania efektywności organizacyjnej szpitali oraz jakości opieki zdrowotnej.

Doktor Chmielewska zaprosiła wszystkich uczestników na II konferencję naukową PTEZ,  planowaną 19 maja 2023 r. w Warszawie, do współpracy w prowadzonych pracach naukowo-badawczych oraz w  zakresie edukacji zdrowotnej  i dydaktyki. Przekazała plakat zachęcający do udziału w  nowym kierunku  studiów podyplomowych Ocena Technologii Medycznych, Marketing i Prawo Farmaceutyczne , w ramach których szczególne miejsce będzie poświęcone zarządzaniu procesowemu w sektorze zdrowia, przy udziale wykładowców krajowych i zagranicznych, w tym prof. Oppenheima z Kalifornii, którego doświadczenie obejmuje ponad 100 projektów wdrożeniowych Lean w szpitalach amerykańskich. 

Z ramienia Koła Opole PTEZ, inicjatorami i realizatorami wydarzenia była mgr Ada Lisowska (przewodnicząca), inż., rat. med. Arkadiusz Wilczek (wiceprzewodniczący) oraz  mgr inż., starszy rat. med. Grzegorz Wolf (Sekretarz). Gości przywitał Dyrektor ds. lecznictwa dr n. med. Andrzej Kucharski, wyrażając zadowolenie z licznego uczestnictwa i podjętej problematyki. Wśród grona licznych wykładowców z trzech województw, spotkanie zaszczycili  swoją obecnością m.in. Dr Jarosław Kostyła, Wojewódzki konsultant w dziedzinie medycy ratunkowej, Dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, Dr n. med. Stanisław Szczerbiński, Wojewódzki konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, Pielęgniarz koordynujący Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego oraz Kierownik filii Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Opolu rat. med. Mateusz Rak.

Fot.1. Wystąpienie Dr inż. Małgorzaty Chmielewskiej

Fot. 2. Od prawej, Maria Grzeczna (Naczelna pielęgniarka USK w Opolu), Andrzej Kucharski (Dyr. ds. lecznictwa USK              w Opolu), Ada Lisowska (przewodnicząca Koła Opole PTEZ), Arkadiusz Wilczek (wiceprzewodniczący Koła Opole PTEZ), Grzegorz Wolf (sekretarz Koła Opole PTEZ)

Categories
Aktualności Walne zgromadzenia

Zaproszenie na X Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia serdecznie zaprasza do udziału w X Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 o godz. 17:30 spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym – w Sali nr. 12 zlokalizowanej w budynku PZH przy ul. Powsińskiej 61/63 oraz on-line (instrukcja dotycząca szczegółów połączenia zdalnego zostanie przesłana do Państwa
przed spotkaniem).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres:
magdalena.zielinska@ptez.org.pl do dnia 20 czerwca br. W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:45 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad IX WZC:

 1. Otwarcie X Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2021 r.:
  • Sprawozdanie Zarządu,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Wybory władz PTEZ na nową kadencję.
 9. Informacja Komitetów: Naukowego oraz Organizacyjnego o Konferencji Naukowej
  PTEZ.
 10. Dyskusja programowa.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Categories
Aktualności Konferencje Konkursy LeanOZ

Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

fot. Marta Najmowicz

17 września 2021 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”. Konferencja została objęta patronatem honorowym Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Program konferencji został przygotowany przez Komitet Naukowy, pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Hermanowskiego. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była mgr farm. Kinga Dziok. W spotkaniu, które odbyło się w trybie hybrydowym wzięło udział około stu osób. Uczestnikami wydarzenia byli pracownicy ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji placówek leczniczych, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, studenci, doktoranci, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz goście z zagranicy, w tym z Uniwersytetu Loyola Marymount University ze Stanów Zjednoczonych.

Lean Management wykorzystywane jest w przemyśle od wielu lat, jednak zastosowanie tej koncepcji w ochronie zdrowia stanowi zdobycz współczesności. Obecnie jesteśmy świadkami wykorzystania nowoczesnej idei zarządzania strategicznego przez polski system zarządzania ochroną zdrowia – dotychczas korzystały z niej głównie kraje wysoko rozwinięte. W tym kontekście działania, zmierzające do rozpowszechniania wiedzy o Lean Management oraz wdrażania nowoczesnych metod zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, szczególnie mapowania strumienia wartości w procesie leczenia pacjentów, są bezcenne.

Celem zorganizowanej Konferencji była prezentacja wyników Projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia, realizowanego przez konsorcjum, kierowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, w skład którego wchodził Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

fot. Marta Najmowicz

Konferencja składała się z czterech sesji tematycznych. Pierwszej sesji pt. Determinanty usprawnień organizacyjnych technologii medycznych przewodniczył Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski. Rozpoczynający wykład wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski, który omówił złożoną problematykę restrukturyzacji i modernizacji polskich szpitali. Wystąpienie objęło analizę motywów restrukturyzacji oraz szans i zagrożeń z nią związanych. Kolejny wykład „Udary mózgu jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej” został wygłoszony przez Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz w imieniu konsultant krajowej w dziedzinie neurologii Prof. dr hab. Agnieszki Słowik. Pani Profesor zwróciła uwagę na skalę problemu jednostki chorobowej udaru mózgu oraz na znaczenie czasu we właściwym jego leczeniu. Prezentacja podkreślała istotę prawidłowego zarządzania w placówkach ochrony zdrowia oraz edukację społeczeństwa jako ważne elementy prewencji. Trzeci wykład inauguracyjny należał do Prof. dr hab. Tomasza Hermanowskiego, w którym omówione zostały cele badawcze Projektu LeanOZ oraz przegląd wyników konsultacji społecznych na temat potencjału wdrożenia Lean management w polskiej ochronie zdrowia. Pan Profesor podkreślił wagę kształcenia studentów kierunków medycznych w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i działań podniesienia świadomości lekarzy o istniejących nieefektywnościach, wynikających z braku ich wsparcia dla wdrożenia lean management w ochronie zdrowia. Kolejnym wykładem było wystąpienie Dr inż. Małgorzaty Chmielewskiej pt. „Specyfika zarządzania organizacją szpitala w porównaniu z organizacjami przemysłowymi”, w ramach którego wyjaśniono zasadnicze różnice sektorów oraz w jakim wymiarze i przy uwzględnieniu których czynników można implementować w opiece zdrowotnej podobne zasady zarządzania funkcjonujące w przemyśle. Wnioskami płynącymi z przedstawionego tematu było zwracanie uwagi na kryteria determinujące sferę zarzadzania w szpitalu, takie jak stopień zmienności pracy, strukturę organizacyjną podmiotu oraz typ pracownika i rodzaj jego obowiązków zawodowych, które podlegają nadzorowi. W następnym wykładzie Pan Mgr Stanisław Brzozowski  zaprezentował przebieg trwających prac nad walidacją działań zmierzających do wdrożenia nowoczesnej metody zarządzania strumieniem wartości dla pacjentów udarowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Wykład zamykający sesję pierwszą należał do Dr hab. n. med. Michała Karlińskiego, który przybliżył Inicjatywy Angels, międzynarodowego projektu  działającego na rzecz poprawy jakości opieki udarowej na świecie, wspierany przez Europejską oraz Światową Organizację Udarową.

fot. Marta Najmowicz

Drugą część konferencji stanowiła sesja o temacie „Wdrażanie metod zarządzania procesowego w leczeniu szpitalnym”, której przewodniczył Dr hab. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE. Pierwszy wykład poprowadziła Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz, podczas którego omówiła optymalny model opieki długoterminowej po udarze mózgu. Przedawnione zostały czynniki wpływające na rokowanie pacjenta po udarze mózgu oraz problemy, z którymi zmagają się pacjenci udarowi. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wytycznymi kwalifikacji pacjentów do różnych form opieki poudarowej oraz jak wygląda zapotrzebowanie na daną procedurę wśród pacjentów udarowych. Podkreślona została rola edukacji pacjenta w zakresie choroby oraz uświadomienia wagi profilaktyki wtórnej, aby zapobiec ponownym incydentom. Następny wykład tej sesji należał do Dr hab. Adama Kobayashi, który przedstawił temat: „Postępy w leczeniu udaru mózgu w województwie mazowieckim”. Podczas prezentacji została zwrócona uwaga na leczenie pacjentów udarowych trombolizą oraz trombektomią. Podkreślona został rola czasu dotarcia pacjenta do ośrodka leczenia w możliwości wykonania nowoczesnej metody leczenia – trombektomii mechanicznej.  Niezbędne jest w tym względzie sprawne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych i teleradiologicznych, komunikujących oddziały udarowe z centrami interwencyjnego leczenia udarów mózgu, zwiększając szanse pacjenta na powrót do zdrowia. Podkreślono rolę rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, często pomijanej lub nie prowadzonej prawidłowo. Ostatnim wykładem tej sesji był wykład dwóch prelegentów: Pani Mgr piel. Ady Lisowskiej oraz Pana Inż. (rat. Med.) Arkadiusza Wilczka, którzy przedstawili przebiegi implementacji koncepcji Lean Healthcare w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Omówiono podjęte działania wdrożenia lean management na oddziale SOR, a także wyniki wykonanych analiz. Wynika z nich, że punktem centralnym stanowią szkolenia kadry medycznej oraz poprawa procedur procesu przyjęcia pacjenta na SOR, tirage pacjentów oraz przejęcia zmiany (dyżuru) przez personel.

Trzecią sesję konferencji „Zarządzanie procesowe technologiami medycznymi z wykorzystaniem technik z grupy Lean Management” pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Marciniaka rozpoczął wykład Pana prof. Bohdana W. Oppenheima z Uniwersytetu Loyola Marymount University. oraz Pana dr inż. Aleksandra Buczackiego z Politechniki Warszawskiej na temat Procesu Lean Healthcare Systems Engineering w Projektach w Opiece Zdrowotnej. Celem wykładu było przedstawienie Inżynierii Systemów jako narzędzia niezbędnego przy realizacji projektów w Opiece Zdrowotnej. Omówione zostały zarówno kroki Lean Healthcare Systems Engineering, jak i korzyści płynące ze stosowania Inżynierii Systemów, jako narzędzia poprawiającego komunikację między personelem medycznym. Wnioskiem płynącym z wystąpienia było sprawdzanie się procesu Lean Healthcare Systems Engineering we wszystkich obszarach opieki zdrowotnej. Drugi wykład: „Metody i techniki inżynierii produkcji w ochronie zdrowia – przykłady szczupłego zarządzania i ICT” autorstwa dr inż. Bartłomieja Gładysza ukierunkowany był na przedstawienie przykładów modeli symulacyjnych i ich potencjale zastosowania w służbie zdrowia. Kolejne wystąpienie było poprowadzone przez mgr Jarosława Gębskiego „Prawidłowe mapowanie procesów jako podstawowy warunek wykorzystania różnych technik Lean Management”., który przedstawił wybrane uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, opisując etapy mapowania procesów, na podstawie danych projektu LeanOZ. Zwrócono uwagę na kluczowe dla prawidłowego mapowania, usprawniania procesów medycznych, takiej jak aspekty organizacyjne (m.in. nierówne zaangażowanie uczestników) i finansowe. Kolejny wykład został poprowadzony przez prof. dr hab. Stanisława Marciniaka, który omówił procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym, obejmując warunki skutecznej ich realizacji. Istotnym jest adaptacja w ramach metody dodatkowego parametru sterującego lub nadanie wybranym parametrom w metodzie adekwatnych dla procesu opieki zdrowotnej wielkości lub wartości. Kolejny wykład pt.: Idea i rozwiązania lean management w konfrontacji z sytuacjami kryzysowymi na przykładzie Covid-19’ został przygotowany przez dr hab. n. o zdr. prof. Andrzeja Śliwczyńskiego i dr hab. n. med. prof. Waldemara Wierzbę. Wykład ukazał realia zastosowania zasad „szczupłego zarządzania” w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie w warunkach obecnie trwającej pandemii. Zwrócono uwagę na perspektywę problemów z zasobami napotkanych w sytuacji kryzysowej. Wnioski płynące z wystąpienia to konieczność zmian w prawie zamówień publicznych dla sektora medycznego i rozważenie utworzenia sieci dużych podmiotów leczniczych, które będą posiadały „zapasy” aparatury medycznej z dostępem do użyczania potrzebującym placówkom.

fot. Marta Najmowicz

Przewodniczącą czwartej sesji konferencji obejmującej prezentacje oryginalnych prac studenckich była Pani prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, która na wstępie przedstawiła wyniki 6 edycji konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. W kategorii najlepsza praca licencjacka Kapituła Konkursowa nagrodziła Panią Joannę Sobol, studentkę studiów II-go stopnia na kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM za pracę pt. „Optymalizacja procesów wyboru dostawców produktów jednorazowego użytku, dla ogólnopolskiej stacji dializ”, napisaną pod kierunkiem Pana Mgr. Artura Białoszewskiego z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii UCK WUM. Kapituła Konkursowa doceniła jakość merytoryczną pracy oraz jej twórczy i nowatorski charakter.

W kolejnej części sesji, prowadzonej przez mgr farm. Magdalenę Zielińską, zaprezentowane zostały prace studentów Koła Naukowego Farmakoekonomiki WUM. Prezentacje studenckie dotyczyły oceny jakości wytycznych praktyki klinicznej za pomocą narzędzia AGREE II oraz barier i strategii w implementacji wytycznych praktyki klinicznej. Prelegentkami były studentki kierunku DUO OTM Wydziału Farmaceutycznego WUM – mgr Marta Andrzejewska, mgr inż. Magdalena Damentko, mgr farm. Kinga Dziok oraz Lic. Sylwia Połeć, prace wykonane były pod opieką mgr farm. Magdaleny Zielińskiej. Studentki podkreśliły konieczność podjęcia działań zapewniających wysoką jakość wytycznych praktyki klinicznej w Polsce oraz zwróciły uwagę na odpowiednie przeprowadzenie procesu opracowywania wytycznych, w tym zaangażowanie ekspertów oraz osób czuwających nad zachowaniem standardów metodycznych. W części dotyczącej barier i strategii w implementacji wytycznych praktyki klinicznej, przedstawione zostały wyniki przeglądu literatury, które wskazują na determinujące znaczenie jakości procesu edukacji, tj. organizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń w przeciwieństwie do pasywnej dystrybucji materiałów edukacyjnych, przejrzyste tworzenia wytycznych praktyki klinicznej oraz konieczność przeszkolenia pracowników służby zdrowia by potrafili stosować wytyczne kliniczne w pracy z pacjentem. Przewodnicząca sesji prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska doceniła aktualność i przydatność przedstawionego opracowania, podkreślając potrzebę odpowiedniego rozpowszechniania i wdrażania wytycznych praktyki klinicznej z wykorzystaniem przedstawionych przez studentki rozwiązań.

Autorzy:

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Mgr Kinga Dziok

Mgr Magdalena Zielińska

Wioleta Opieka

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

Categories
Aktualności LeanOZ

Ankieta na temat potencjału wdrożenia Lean management w polskiej ochronie zdrowia

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat potencjału wdrożenia Lean management w polskiej ochronie zdrowia!

Link do ankiety

Ankieta jest anonimowa