Categories
Aktualności Walne zgromadzenia

Zaproszenie na XII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia serdecznie zaprasza do udziału w XII Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 7 czerwca 2024 roku o godz.17:30 w trybie hybrydowym – w Sali nr. 17 zlokalizowanej w budynku przychodni na tyłach głównego budynku PZH przy ul. Powsińskiej 61/63 oraz on-line (instrukcja dotycząca szczegółów połączenia zdalnego zostanie przesłana do Państwa przed spotkaniem).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres:
jakub.dmowski@ptez.org.pl do dnia 23 maja br. W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:45 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad XII WZC:

 1. Otwarcie XII Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2023 r.:
  • Sprawozdanie Zarządu,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Informacja o Konferencji Naukowej PTEZ.
 9. Dyskusja programowa, plan badań, szkoleń i publikacji PTEZ.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Categories
Aktualności Walne zgromadzenia

XI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 29 czerwca 2023 roku obyło się XI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołował Pan Jakub Dmowski.

Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2022 roku. Towarzystwo w 2022 roku liczyło 106 członków zwyczajnych.

PTEZ posiada również czworo członków wspierających, wśród których znajdują się SOPHARMA Sp. z.o.o. – firma prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym, Centrum medyczno-Diagnostyczne Sp. z.o.o. – świadczeniodawca podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z.o.o oraz Medim Sp. z.o.o. – jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce.

Od stycznia 2022 roku siedziba PTEZ mieści się przy ul. Powsińskiej 61/63 p.106 w budynku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Na XI Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ podsumowano działalność poprzedniego roku. Działalność PTEZ w 2022 roku skoncentrowana była na pracach:

 • sprawozdawczych oraz popularyzujących wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018,
 • monitorowania działań wdrożeniowych
  w wytypowanym podmiocie (nieobjętych dofinansowaniem Centrum),

Dotychczasowe rezultaty propagowania wyników projektu LeanOZ to:

 • 8 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach (punkty MNiSW)
 • 4 opracowania w kategorii raporty i publikacje.
 • Kolejne trzy artykuły są procedowane w wydawnictwach z IF: BMC Health Services Research (dot. WP1 “Systematyczny przegląd literatury”, Medycyna Pracy (dot. WP3 “Konsultacje społeczne”), a także Frontiers in Neurology (WP7 „Projekt usprawnień Lean Management”)

Podczas XI WZC została podana informacja o przygotowaniach do Konferencji Naukowej PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków”, która ma się odbyć 13.10.2023 roku.

Cele konferencji – Blok I

 • Określenie „koszyka dostaw krytycznych”
 • Inwentaryzacja zasobów
 • Opracowanie scenariuszy uruchamiania produkcji API
 • Modelowanie nowego systemu refundacyjnego

Cele konferencji – Blok II

 • Badania efektywności organizacyjnej szpitali publicznych
 • Wpływ systemów oceny i motywowania w zawodach medycznych na efektywność organizacyjną szpitali
 • Wpływ zarządzania procesowego na koszty, efekty i jakość leczenia

Cele konferencji – Blok III

 • Strategie i bariery implementacji w Polsce, krajach europejskich i USA
 • Implementacja zarządzania procesowego w opiece szpitalnej (Lean management, systems engineering, itp.)
 • Implementacja w polskiej opiece zdrowotnej procesowych metod zarządzania z wykorzystaniem technik Lean Management oraz Healthcare Systems Engineering

Została również przedstawiona przez Panią Adę Lisowską działalność Koła Opole PTEZ w 2022 roku (I Sympozjum naukowego Koła Opole – PTEZ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu 25 listopada 2022), a także informacja o planach na rok 2023.

XI Walne Zgromadzenie zakończył Prezes PTEZ, Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

Categories
Aktualności Walne zgromadzenia

Zaproszenie na X Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia serdecznie zaprasza do udziału w X Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 o godz. 17:30 spotkanie odbędzie się w trybie hybrydowym – w Sali nr. 12 zlokalizowanej w budynku PZH przy ul. Powsińskiej 61/63 oraz on-line (instrukcja dotycząca szczegółów połączenia zdalnego zostanie przesłana do Państwa
przed spotkaniem).

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres:
magdalena.zielinska@ptez.org.pl do dnia 20 czerwca br. W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:45 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad IX WZC:

 1. Otwarcie X Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2021 r.:
  • Sprawozdanie Zarządu,
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Wybory władz PTEZ na nową kadencję.
 9. Informacja Komitetów: Naukowego oraz Organizacyjnego o Konferencji Naukowej
  PTEZ.
 10. Dyskusja programowa.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Categories
Walne zgromadzenia

IX Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 23 czerwca 2021 roku obyło się IX Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Poniżej przedstawiono skład władz PTEZ wybranych podczas VII Walnego Zgromadzenia Członków – Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołowała Pani Magdalena Zielińska.

Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2020 roku. Towarzystwo w 2020 roku liczyło 94 członków zwyczajnych.

PTEZ posiada również czworo członków wspierających, wśród których znajdują się SOPHARMA Sp. z.o.o. – firma prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym, Centrum medyczno-Diagnostyczne Sp. z.o.o. – świadczeniodawca podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z.o.o oraz Medim Sp. z.o.o. – jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce. Od początku istnienia Towarzystwa, partnerem strategicznym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Na IX Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ podsumowano działalność poprzedniego roku. Działalność PTEZ w 2020 roku skoncentrowana była na pracach:

 • sprawozdawczych oraz popularyzujących wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018
 • kontynuowano prace związane z realizacją III fazy zadań projektowych – monitorowanie działań wdrożeniowych w wytypowanym podmiocie (nieobjęte dofinansowaniem NCBiR)
 • dotychczasowe rezultaty propagowania wyników projektu LeanOZ to 8 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach oraz dodatkowo 4 opracowania w kategorii raporty i publikacje. Kolejna dwa artykułu są w trakcie procedowania w wydawnictwach
 • podjęto działania przygotowania Konferencji pt. „Procesowe metody zarządzania opieką zdrowotną”, uwzględniając dwa bloki:
  • Proces zarządzania (m.in. na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
  • Zabezpieczenie organizacyjne technologii medycznych (Lean Management).
 • I termin Konferencji, tj. 03.04.2020 roku, ze względów epidemicznych został przeniesiony na 7 grudnia 2020 r., z uwagi na niepokojącą sytuację epidemiczną w kraju II termin Konferencji został zmieniony na 17 września 2021 roku
 • • Zarząd PTEZ wystąpił o objęcie Konferencji patronatem Rektora WUM, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy wyrazili zainteresowanie tematyką. Uzyskano również patronaty medialne od portali: farmacja.net, mgr.farm, apteka.szpitalna, Aptekarza Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji

Pan Prof. Tomasz Hermanowski przedstawił zmiany w składzie władz PTEZ, które miały miejsce w latach 2020/2021. Zmiany obejmowały:

 • zmianę na stanowisku Wiceprezesa PTEZ: po rezygnacji Pana Profesora Stanisława Marciniaka na nowego Wiceprezesa wybrany został Pan Profesor Andrzej Śliwczyński
 • zmianę w składzie Sądu Koleżeńskiego – po rezygnacji Pani dr Gabrieli Sujkowskiej na nowego członka Sądu Koleżeńskiego został wybrany Pan dr Jarosław Frąckowiak. Nową Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została Pani Profesor Ewa Dmoch – Gajzlerska
 • zgłoszono kandydaturę na Członka Zarządu – Pani mgr farm. Kinga Dziok

Podczas IX WZC PTEZ odbyło się głosowanie dotyczące przyjęcia powyższych zmian w składzie władz PTEZ.

IX Walne Zgromadzenie zakończył Prezes PTEZ, Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na IX Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zwołał IX Walne Członków Towarzystwa.

Zgromadzenie odbędzie on-line się w dniu 23 czerwca 2021 o godz. 17:00. Instrukcje dotyczące szczegółów połączenia zdalnego zostaną przesłane do Państwa przed spotkaniem.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres: magdalena.zielinska@wum.edu.pl do dnia 20 czerwca br.

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad IX WZC:

 1. Otwarcie IX Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2020 r.
  • Sprawozdanie Zarządu
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Zmiany w składzie władz PTEZ.
 9. Informacja Komitetów: Naukowego, Organizacyjnego oraz Redakcyjnego o Konferencji Naukowej PTEZ
 10. Dyskusja programowa, plan badań, szkoleń i publikacji PTEZ.
 11. Sprawy różne.
 12.  Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

application/pdf iconZaproszenie na IX WZC PTEZ

Categories
Walne zgromadzenia

VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 29 czerwca 2020 roku obyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Nowy Zarząd został wybrany podczas VII Walnego Zgromadzenia Członków PTEZ. Poniżej przedstawiono skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołowała Pani Magdalena Zielińska.

Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2019 roku. Towarzystwo w 2019 roku liczyło 97 członków zwyczajnych.

PTEZ posiada również czworo członków wspierających, wśród których znajdują się SOPHARMA Sp. z.o.o. – firma prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym, Centrum medyczno-Diagnostyczne Sp. z.o.o. – świadczeniodawca podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z.o.o oraz Medim Sp. z.o.o. – jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce. Od początku istnienia Towarzystwa, partnerem strategicznym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Podczas spotkania Pani Prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska ogłosiła wyniki V Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia oraz wręczyła Dyplom obecnej na spotkaniu Laureatce Konkursu P. Monice Białas

W 2019 roku, PTEZ zyskało nową siedzibę. Aktualnie siedziba Towarzystwa mieści się w Warszawie przy ul. Litewskiej 14.16 w budynku WUM.

Na VIII Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ podsumowano działalność poprzedniego roku. W 2019 roku odbyło się 20 posiedzeń Zarządu PTEZ. Działalność PTEZ w 2019 roku skoncentrowana była na pracach:

 • sprawozdawczych oraz popularyzujących wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018
 • kontynuowano prace związane z realizacją III fazy zadań projektowych – monitorowanie działań wdrożeniowych w wytypowanym podmiocie (nieobjęte dofinansowaniem NCBiR),
 • podjęto działania przygotowania Konferencji pt. „Procesowe metody zarządzania opieką zdrowotną”, uwzględniając dwa bloki tematyczne prezentowanych referatów:
  • Proces zarządzania (m.in. na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
  • Zabezpieczenie organizacyjne technologii medycznych (Lean Management).
 • Zgłoszono abstrakt poświęconego Lean OZ do programu Konferencji EUHEA, organizowanej w Oslo, w dniach 7-10 lipca 2020 r.
 • PTEZ objęło patronatem międzynarodową Konferencję ISPOR-u, odbywająca się w Warszawie w dniach 27-28.03.2019 r.

PTEZ jest liderem Projektu LeanOZ. W skład Konsorcjum wchodzi również Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Podczas Zgromadzenia poinformowano o zmianie terminu Konferencji z 03.04.2020 r. na 17.09.2021 r.

Podczas dyskusji programowej Pan Prof. Stanisław Marciniak podkreślił konieczność rozpoczęcia nowych prac naukowo – badawczych w ramach działalności PTEZ. Podczas dyskusji programowej rozważano możliwe kierunki działań.

VIII Walne Zgromadzenie zakończył Prezes PTEZ, Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

application/pdf iconProgram i relacja z obrad VIII WZC PTEZ

Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zwołał VIII Walne Członków Towarzystwa.

Zgromadzenie odbędzie on-line się w dniu 29 czerwca 2020 o godz. 14:00. Instrukcje dotyczące szczegółów połączenia zdalnego zostaną przesłane do Państwa przed spotkaniem.

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 14.15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad VIII WZC:

 1. Otwarcie VIII Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2019 r.
  • Sprawozdanie Zarządu
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 7. Dyskusja programowa.
 8. Sprawy różne.
 9.  Ogłoszenie wyników V konkursu PTEZ na najlepszą pracę z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.
 10.  Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Categories
Walne zgromadzenia

VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 28 czerwca 2019 roku obyło się VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało Sali nr 2 – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16, 02-576 Warszawa.

application/pdf iconprogram_i_relacja_z_obrad_vii_wzc_ptez.pdf

Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zwołał VII Walne Członków Towarzystwa.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 o godz. 16:00 w sali nr 2 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16, 02-576 Warszawa (budynek dawnego Szpitala Dziecięcego).

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 16.15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad VII WZC:

 1. Otwarcie VII Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2018 r.
  • Sprawozdanie Zarządu
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Wybory władz PTEZ na nową kadencję.
 9. Informacja o projekcie LeanOZ.
 10. Dyskusja programowa.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Categories
Walne zgromadzenia

VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie odbyło się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63. 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz fragment sali obrad VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Program oraz relacja z obrad VI Walnego Zgromadzenia – w załączeniu.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ. Spotkanie protokołowała Pan Beata Skibińska.

Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ, podczas obrad VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2017 roku przedstawiła Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes Towarzystwa, a Sprawozdanie finansowe Pani Urszula Cegłowska, Skarbnik.

Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes PTEZ oraz Pani mgr Urszula Cegłowska, Skarbnik PTEZ, podczas składania sprawozdań Zarządu na VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTEZ przedstawił Pan Krzysztof Rogalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna wysoko oceniła działalność Zarządu PTEZ w 2017 roku.

Pan Krzysztof Rogalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, podczas składania sprawozdania na VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu PTEZ w 2017 roku. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło członkom Zarządu PTEZ absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował wszystkim osobom, które aktywnie działały w Towarzystwie w minionym roku i przyczyniły się do rozwoju PTEZ.

Podczas VI WZC odbyły się wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego PTEZ. Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie wybrało do Sądu Koleżeńskiego Panią dr Gabrielę Sujkowską, powierzając jej pełnienie funkcji Przewodniczącej – w miejsce Pani Grażyny Lewickiej, która zrezygnowała z członkostwa i przewodniczenia w tym organie władzy PTEZ.

Obrady Komisji Skrutacyjnej podczas VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Jednym z ważniejszych celów działania PTEZ jest wspieranie młodych ekonomistów zdrowia. To zadanie realizowane jest od 4 lat w formie konkursu na najlepszą pracę z dziedziny ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Podczas obrad Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły, ogłosiła wyniki IV edycji konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły IV edycji konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia, podczas ogłaszania wyników konkursu na VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

W IV edycji nagrodzone zostały trzy prace magisterskie i jedna praca dyplomowa. Ponadto, przyznano 3 wyróżnienia.

Zwycięzcami IV edycji Konkursu PTEZ w kategorii praca magisterska zostały następujące osoby.

Pierwsza nagroda:

Pani Karolina Hawryluk „Porównanie kosztów leczenia nawrotu WZWC po przeszczepieniu wątroby terapią opartą na interferonie z nowymi terapiami bezintereferonowymi”. Promotor: dr hab. Michał Ciszek.

Druga nagroda:

Pani Aleksandra Rączka „Wpływ mechanizmu peer presure na jakość i koszty opieki zdrowotnej na przykładzie Izraela, Francji i USA”. Promotor: prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, mgr Urszula Cegłowska.

Trzecia nagroda:

Pani Joanna Synoweć „Analiza ekonomiczna nowopowstającego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej o rozszerzonej działalności”. Promotor: dr n. med. Marlena Robakowska.

I nagrodę w kategorii praca dyplomowa otrzymała:

Pani Karolina Owczarczak „Lean Management w gospodarce lekami w polskich szpitalach”. Promotor: prof. dr hab. Tomasz Hermanowski.

W IV edycji Konkursu PTEZ wyróżnienia otrzymali:

Pan Łukasz Michalewski „Optymalizacja czasu pracy personelu szpitalnych oddziałów ratunkowych na przykładzie oddziału ratunkowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego”. Promotor: dr n. med. Marlena Robakowska.

Pani Katarzyna Pogorzelczyk „Analiza rentowności aparatury AED zlokalizowanej na terenie Trójmiasta”. Promotor: dr n. o zdr. Ewa Bandurska.

Pani Weronika Ciećko „Analiza czynników wpływających na jakość życia u chorych terminalnie”. Promotor: dr n. o zdr. Ewa Bandurska.

Na zakończenie obrad przeprowadzono dyskusję programową nad najważniejszymi aspektami działania Towarzystwa w najbliższym okresie.

Ponadto, Pan Stanisław Brzozowski przedstawił program działania w ramach realizacji projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia w 2018 roku.

Opracowała: dr Wacława Wojtala

application/pdf iconProgram i relacja z obrad VI WZC PTEZ