Walne zgromadzenia

XI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 29 czerwca 2023 roku obyło się XI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołował Pan Jakub Dmowski.

Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2022 roku. Towarzystwo w 2022 roku liczyło 106 członków zwyczajnych.

PTEZ posiada również czworo członków wspierających, wśród których znajdują się SOPHARMA Sp. z.o.o. – firma prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym, Centrum medyczno-Diagnostyczne Sp. z.o.o. – świadczeniodawca podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z.o.o oraz Medim Sp. z.o.o. – jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce.

Od stycznia 2022 roku siedziba PTEZ mieści się przy ul. Powsińskiej 61/63 p.106 w budynku Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego

Na XI Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ podsumowano działalność poprzedniego roku. Działalność PTEZ w 2022 roku skoncentrowana była na pracach:

 • sprawozdawczych oraz popularyzujących wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018,
 • monitorowania działań wdrożeniowych
  w wytypowanym podmiocie (nieobjętych dofinansowaniem Centrum),

Dotychczasowe rezultaty propagowania wyników projektu LeanOZ to:

 • 8 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach (punkty MNiSW)
 • 4 opracowania w kategorii raporty i publikacje.
 • Kolejne trzy artykuły są procedowane w wydawnictwach z IF: BMC Health Services Research (dot. WP1 “Systematyczny przegląd literatury”, Medycyna Pracy (dot. WP3 “Konsultacje społeczne”), a także Frontiers in Neurology (WP7 „Projekt usprawnień Lean Management”)

Podczas XI WZC została podana informacja o przygotowaniach do Konferencji Naukowej PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków”, która ma się odbyć 13.10.2023 roku.

Cele konferencji – Blok I

 • Określenie „koszyka dostaw krytycznych”
 • Inwentaryzacja zasobów
 • Opracowanie scenariuszy uruchamiania produkcji API
 • Modelowanie nowego systemu refundacyjnego

Cele konferencji – Blok II

 • Badania efektywności organizacyjnej szpitali publicznych
 • Wpływ systemów oceny i motywowania w zawodach medycznych na efektywność organizacyjną szpitali
 • Wpływ zarządzania procesowego na koszty, efekty i jakość leczenia

Cele konferencji – Blok III

 • Strategie i bariery implementacji w Polsce, krajach europejskich i USA
 • Implementacja zarządzania procesowego w opiece szpitalnej (Lean management, systems engineering, itp.)
 • Implementacja w polskiej opiece zdrowotnej procesowych metod zarządzania z wykorzystaniem technik Lean Management oraz Healthcare Systems Engineering

Została również przedstawiona przez Panią Adę Lisowską działalność Koła Opole PTEZ w 2022 roku (I Sympozjum naukowego Koła Opole – PTEZ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu 25 listopada 2022), a także informacja o planach na rok 2023.

XI Walne Zgromadzenie zakończył Prezes PTEZ, Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

IX Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 23 czerwca 2021 roku obyło się IX Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Poniżej przedstawiono skład władz PTEZ wybranych podczas VII Walnego Zgromadzenia Członków – Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołowała Pani Magdalena Zielińska.

Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2020 roku. Towarzystwo w 2020 roku liczyło 94 członków zwyczajnych.

PTEZ posiada również czworo członków wspierających, wśród których znajdują się SOPHARMA Sp. z.o.o. – firma prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym, Centrum medyczno-Diagnostyczne Sp. z.o.o. – świadczeniodawca podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z.o.o oraz Medim Sp. z.o.o. – jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce. Od początku istnienia Towarzystwa, partnerem strategicznym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Na IX Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ podsumowano działalność poprzedniego roku. Działalność PTEZ w 2020 roku skoncentrowana była na pracach:

 • sprawozdawczych oraz popularyzujących wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018
 • kontynuowano prace związane z realizacją III fazy zadań projektowych – monitorowanie działań wdrożeniowych w wytypowanym podmiocie (nieobjęte dofinansowaniem NCBiR)
 • dotychczasowe rezultaty propagowania wyników projektu LeanOZ to 8 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach oraz dodatkowo 4 opracowania w kategorii raporty i publikacje. Kolejna dwa artykułu są w trakcie procedowania w wydawnictwach
 • podjęto działania przygotowania Konferencji pt. „Procesowe metody zarządzania opieką zdrowotną”, uwzględniając dwa bloki:
  • Proces zarządzania (m.in. na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
  • Zabezpieczenie organizacyjne technologii medycznych (Lean Management).
 • I termin Konferencji, tj. 03.04.2020 roku, ze względów epidemicznych został przeniesiony na 7 grudnia 2020 r., z uwagi na niepokojącą sytuację epidemiczną w kraju II termin Konferencji został zmieniony na 17 września 2021 roku
 • • Zarząd PTEZ wystąpił o objęcie Konferencji patronatem Rektora WUM, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy wyrazili zainteresowanie tematyką. Uzyskano również patronaty medialne od portali: farmacja.net, mgr.farm, apteka.szpitalna, Aptekarza Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji

Pan Prof. Tomasz Hermanowski przedstawił zmiany w składzie władz PTEZ, które miały miejsce w latach 2020/2021. Zmiany obejmowały:

 • zmianę na stanowisku Wiceprezesa PTEZ: po rezygnacji Pana Profesora Stanisława Marciniaka na nowego Wiceprezesa wybrany został Pan Profesor Andrzej Śliwczyński
 • zmianę w składzie Sądu Koleżeńskiego – po rezygnacji Pani dr Gabrieli Sujkowskiej na nowego członka Sądu Koleżeńskiego został wybrany Pan dr Jarosław Frąckowiak. Nową Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została Pani Profesor Ewa Dmoch – Gajzlerska
 • zgłoszono kandydaturę na Członka Zarządu – Pani mgr farm. Kinga Dziok

Podczas IX WZC PTEZ odbyło się głosowanie dotyczące przyjęcia powyższych zmian w składzie władz PTEZ.

IX Walne Zgromadzenie zakończył Prezes PTEZ, Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 29 czerwca 2020 roku obyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Nowy Zarząd został wybrany podczas VII Walnego Zgromadzenia Członków PTEZ. Poniżej przedstawiono skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołowała Pani Magdalena Zielińska.

Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2019 roku. Towarzystwo w 2019 roku liczyło 97 członków zwyczajnych.

PTEZ posiada również czworo członków wspierających, wśród których znajdują się SOPHARMA Sp. z.o.o. – firma prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym, Centrum medyczno-Diagnostyczne Sp. z.o.o. – świadczeniodawca podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z.o.o oraz Medim Sp. z.o.o. – jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce. Od początku istnienia Towarzystwa, partnerem strategicznym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Podczas spotkania Pani Prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska ogłosiła wyniki V Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia oraz wręczyła Dyplom obecnej na spotkaniu Laureatce Konkursu P. Monice Białas

W 2019 roku, PTEZ zyskało nową siedzibę. Aktualnie siedziba Towarzystwa mieści się w Warszawie przy ul. Litewskiej 14.16 w budynku WUM.

Na VIII Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ podsumowano działalność poprzedniego roku. W 2019 roku odbyło się 20 posiedzeń Zarządu PTEZ. Działalność PTEZ w 2019 roku skoncentrowana była na pracach:

 • sprawozdawczych oraz popularyzujących wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018
 • kontynuowano prace związane z realizacją III fazy zadań projektowych – monitorowanie działań wdrożeniowych w wytypowanym podmiocie (nieobjęte dofinansowaniem NCBiR),
 • podjęto działania przygotowania Konferencji pt. „Procesowe metody zarządzania opieką zdrowotną”, uwzględniając dwa bloki tematyczne prezentowanych referatów:
  • Proces zarządzania (m.in. na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
  • Zabezpieczenie organizacyjne technologii medycznych (Lean Management).
 • Zgłoszono abstrakt poświęconego Lean OZ do programu Konferencji EUHEA, organizowanej w Oslo, w dniach 7-10 lipca 2020 r.
 • PTEZ objęło patronatem międzynarodową Konferencję ISPOR-u, odbywająca się w Warszawie w dniach 27-28.03.2019 r.

PTEZ jest liderem Projektu LeanOZ. W skład Konsorcjum wchodzi również Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Podczas Zgromadzenia poinformowano o zmianie terminu Konferencji z 03.04.2020 r. na 17.09.2021 r.

Podczas dyskusji programowej Pan Prof. Stanisław Marciniak podkreślił konieczność rozpoczęcia nowych prac naukowo – badawczych w ramach działalności PTEZ. Podczas dyskusji programowej rozważano możliwe kierunki działań.

VIII Walne Zgromadzenie zakończył Prezes PTEZ, Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

application/pdf iconprogram_i_relacja_z_obrad_viii_wzc_ptez.pdf

VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie odbyło się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63. 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz fragment sali obrad VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Program oraz relacja z obrad VI Walnego Zgromadzenia – w załączeniu.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ. Spotkanie protokołowała Pan Beata Skibińska.

Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ, podczas obrad VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2017 roku przedstawiła Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes Towarzystwa, a Sprawozdanie finansowe Pani Urszula Cegłowska, Skarbnik.

Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes PTEZ oraz Pani mgr Urszula Cegłowska, Skarbnik PTEZ, podczas składania sprawozdań Zarządu na VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTEZ przedstawił Pan Krzysztof Rogalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna wysoko oceniła działalność Zarządu PTEZ w 2017 roku.

Pan Krzysztof Rogalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, podczas składania sprawozdania na VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu PTEZ w 2017 roku. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło członkom Zarządu PTEZ absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował wszystkim osobom, które aktywnie działały w Towarzystwie w minionym roku i przyczyniły się do rozwoju PTEZ.

Podczas VI WZC odbyły się wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego PTEZ. Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie wybrało do Sądu Koleżeńskiego Panią dr Gabrielę Sujkowską, powierzając jej pełnienie funkcji Przewodniczącej – w miejsce Pani Grażyny Lewickiej, która zrezygnowała z członkostwa i przewodniczenia w tym organie władzy PTEZ.

Obrady Komisji Skrutacyjnej podczas VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Jednym z ważniejszych celów działania PTEZ jest wspieranie młodych ekonomistów zdrowia. To zadanie realizowane jest od 4 lat w formie konkursu na najlepszą pracę z dziedziny ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Podczas obrad Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły, ogłosiła wyniki IV edycji konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły IV edycji konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia, podczas ogłaszania wyników konkursu na VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

W IV edycji nagrodzone zostały trzy prace magisterskie i jedna praca dyplomowa. Ponadto, przyznano 3 wyróżnienia.

Zwycięzcami IV edycji Konkursu PTEZ w kategorii praca magisterska zostały następujące osoby.

Pierwsza nagroda:

Pani Karolina Hawryluk „Porównanie kosztów leczenia nawrotu WZWC po przeszczepieniu wątroby terapią opartą na interferonie z nowymi terapiami bezintereferonowymi”. Promotor: dr hab. Michał Ciszek.

Druga nagroda:

Pani Aleksandra Rączka „Wpływ mechanizmu peer presure na jakość i koszty opieki zdrowotnej na przykładzie Izraela, Francji i USA”. Promotor: prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, mgr Urszula Cegłowska.

Trzecia nagroda:

Pani Joanna Synoweć „Analiza ekonomiczna nowopowstającego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej o rozszerzonej działalności”. Promotor: dr n. med. Marlena Robakowska.

I nagrodę w kategorii praca dyplomowa otrzymała:

Pani Karolina Owczarczak „Lean Management w gospodarce lekami w polskich szpitalach”. Promotor: prof. dr hab. Tomasz Hermanowski.

W IV edycji Konkursu PTEZ wyróżnienia otrzymali:

Pan Łukasz Michalewski „Optymalizacja czasu pracy personelu szpitalnych oddziałów ratunkowych na przykładzie oddziału ratunkowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego”. Promotor: dr n. med. Marlena Robakowska.

Pani Katarzyna Pogorzelczyk „Analiza rentowności aparatury AED zlokalizowanej na terenie Trójmiasta”. Promotor: dr n. o zdr. Ewa Bandurska.

Pani Weronika Ciećko „Analiza czynników wpływających na jakość życia u chorych terminalnie”. Promotor: dr n. o zdr. Ewa Bandurska.

Na zakończenie obrad przeprowadzono dyskusję programową nad najważniejszymi aspektami działania Towarzystwa w najbliższym okresie.

Ponadto, Pan Stanisław Brzozowski przedstawił program działania w ramach realizacji projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia w 2018 roku.

Opracowała: dr Wacława Wojtala

V WZC PTEZ – działalność PTEZ w 2016 roku

W dniu 19 czerwca 2017 roku odbyło się V Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie odbyło się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63. 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (w głębi).

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołowała Pani Beata Skibińska.

Była to dobra okazja do podsumowania czwartego roku funkcjonowania Towarzystwa.

PTEZ posiada 80 członków zwyczajnych oraz dwóch członków wspierających – firmę SOPHARM Sp. z o.o. prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym oraz Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. – świadczeniodawcę podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach.

Głównym partnerem PTEZ od samego początku jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM).

W 2016 roku odbyły się wybory nowych władz PTEZ. Aktualnie w Zarządzie jest 6 osób.

Komisji Rewizyjnej przewodniczy Pan Krzysztof Rogalski. Komisja składa się z 3 osób. Członkami Komisji są Pani Justyna Filip oraz Pan Piotr Koszewski. 

Trzecim organem władzy jest Sąd Koleżeński. Sądowi przewodniczy Pani dr Grażyna Lewicka. Podobnie jak Komisja Rewizyjna, Sąd składa się z 3 osób. Jego członkami są także Pani dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska oraz Pan dr n. med. Dariusz Timler.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu PTEZ 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2016 roku przedstawiła Pani dr Wacława Wojtala – Wiceprezes Towarzystwa.

Pani dr Wojtala zaznaczyła, że rok 2016 był ważnym rokiem dla Towarzystwa i został zwieńczony radosną wiadomością o nadaniu tytułu profesora nauk o zdrowiu Prezesowi PTEZ Tomaszowi Hermanowskiemu.

Nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Panu Tomaszowi Hermanowskiemu tytułu profesora nauk o zdrowiu.

Gratulacje od członków PTEZ dla Pana prof. dr hab. Tomasza Hermanowskiego z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułu profesora nauk o zdrowiu. 

Wiceprezes PTEZ Pani dr Wacława Wojtala podczas przedstawiania Sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu Towarzystwa w 2016 roku. 

Pani Wiceprezes Wojtala podkreśliła, że w minionym roku działalność Zarządu Towarzystwa koncentrowała się na realizacji projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia” w skrócie nazywanym LeanOZ. Od października 2015 projekt jest finansowany ze środków NCBiR w ramach II Programu „Innowacje Społeczne”. Projekt jest realizowany pod kierownictwem PTEZ, przy wsparciu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

Głównym zadaniem projektu jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia (Standardy LeanOZ). Empiryczna część badań jest realizowana z wykorzystaniem medycznego potencjału IPiN. Tam Zespół LeanOZ przeprowadza pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Kierownikiem projektu LeanOZ jest Pan Profesor Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ. Kieruje on także pracami Komitetu Sterującego LeanOZ i przewodniczy Radzie Naukowej projektu. 

W skład Komitetu Sterującego wchodzi sześć osób: dwie osoby reprezentujące Lidera projektu (Przewodniczący Komitetu Sterującego i Menedżer Wykonawczy Projektu) oraz po dwóch przedstawicieli WUM i IPiN.

Członkowie Komitetu Sterującego projektu LeanOZ.

Menedżerem Wykonawczym projektu LeanOZ jest Pan Stanisław Brzozowski, członek Zarządu PTEZ, Kierownik Sekcji Lean Management w Ochronie Zdrowia PTEZ. Sekcja Lean Management funkcjonuje w PTEZ od 2014 r. Członkowie Sekcji aktywnie uczestniczą w realizacji projektu LeanOZ.

W dniu 8 lutego 2016 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbyła się Konferencja wewnętrzna PTEZ zorganizowana w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego LeanOZ. Wzięli w niej udział członkowie PTEZ, w tym uczestnicy wszystkich zespołów roboczych działających w ramach projektu LeanOZ. Uczestnicy konferencji zapoznali się także z doświadczeniami z wdrożenia elementów opieki koordynowanej na przykładzie Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach, które przedstawił Pan Artur Prusaczyk, Wiceprezes Zarządu wraz z pracownikami.

Konferencja PTEZ w dniu 8 lutego 2016 roku.

Konferencja naukowa otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” odbyła się w dniu 18 kwietnia 2016 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Jarosław Pinkas uznał realizowany przez Konsorcjum projekt LeanOZ za pionierski, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wyraził oczekiwania na sukces przedsięwzięcia i dużą nadzieję na implementację wyników. 

Konferencja naukowa PTEZ otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

Uczestnicy konferencji uznali, że mapowanie strumieni wartości może stać się narzędziem skutecznie wspierającym takie ważne projekty jak: mapy potrzeb zdrowotnych, taryfikacja procedur medycznych, czy koordynowana opieka zdrowotna.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przyciągnęła uwagę przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów leczniczych, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, ekspertów branżowych, jak również studentów i doktorantów WUM. W Konferencji wzięło udział sto kilkanaście osób. Lekarze uczestniczący w konferencji mogli otrzymać punkty szkoleniowe w ramach kształcenia ustawicznego, ponieważ PTEZ został wpisany na listę podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy podczas konferencji w dniu 18 kwietnia 2016 nt. Lean Management w Ochronie Zdrowia. 

Szczegółowa informacja z przebiegu konferencji została opublikowana w wydawnictwie WUM Medycyna Dydaktyka Wychowanie. Autorkami publikacji były: dr Wacława Wojtala, dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska oraz mgr inż. Małgorzata Chmielewska.

Pani Wiceprezes Wacława Wojtala podkreśliła, że jednym z istotnych celów statutowych PTEZ, obok prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, jest rozpowszechnianie wiedzy na temat ekonomiki zdrowia oraz wspieranie rozwoju młodych ekonomistów zdrowia. 

Dla realizacji tego celu, Zarząd PTEZ zorganizował w 2016 roku drugą edycję Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. Szczególnie ceniony był twórczy i nowatorski charakter prac. Ceremonia wręczenia dyplomów Laureatom drugiej edycji Konkursu odbyła się podczas IV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Na zdjęciach od lewej: wręczenie dyplomu Pani dr Annie Rybarczyk – Szwajkowskiej za zdobycie pierwszego miejsca na najlepszą pracę doktorską oraz Pani mgr Jolancie Żyjewskiej (po prawej) za najlepszą pracę magisterską.

Pani dr Wacława Wojtala podkreśliła, że Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia od początku swojego istnienia włączyło się w nurt współpracy międzynarodowej, zarówno w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia jak i Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia (EuHEA). PTEZ jest członkiem EuHEA od początku jego powstania, tj. od 2013 roku. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia skupia obecnie 14 krajowych towarzystw działających w Europie. Ma siedzibę w Bazylei w Szwajcarii. 

Bazylea, miasto w którym Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia ma swoją siedzibę.

PTEZ reprezentuje w Europejskim Stowarzyszeniu Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski. W 2016 roku wyjątkowo nasze Towarzystwo było reprezentowane przez upełnomocnionego członka PTEZ Pana Zbigniewa Tytko, zarówno na corocznej Konferencji EuHEA w Hamburgu w dniu 14 lipca 2016 roku oraz  na Walnym Zgromadzeniu EuHEA.

Wiceprezes Wojtala, przedstawiając na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2016 roku, wskazała także na współpracę Towarzystwa z WUM jako głównym Partnerem. 

Nowo wybrany Zarząd PTEZ spotkał się w dniu 22 lipca 2016 roku z Panią Małgorzatą Rejnik – Kanclerzem WUM, w dniu 1 września 2016 roku z prof. dr hab. n. med. Bolesławem Samolińskim – Dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM oraz w dniu 28 października 2016 roku z prof. dr hab. n. med. Mirosławem Wielgosiem, Jego Magnificencją – Rektorem WUM w kadencji 2016-2020. Celem tych spotkań było omówienie możliwości kontynuowania wzajemnej współpracy organizacyjnej, badawczo-naukowej i szkoleniowej PTEZ z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym – głównym partnerem strategicznym Towarzystwa. Władze WUM zapewniły o dalszym wpieraniu przez uczelnię naszej działalności. 

Od lewej: Pan prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pan prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, Pani Małgorzata Rejnik Kanclerz WUM.

Podobnie, jak w poprzedniej kadencji, PTEZ współpracowało w 2016 roku z Parlamentem RP. Państwo: Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Małgorzata Karpińska-Karwowska oraz dr Wacława Wojtala uczestniczyli z ramienia Towarzystwa w dniu 4 października 2016 w obradach Zespołu ds. Szpitali Powiatowych oraz w dniu 16 listopada 2016 roku w obradach połączonych zespołów: Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców “Polski powiatowo-gminnej” oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. Przedmiotem obrad był przede wszystkim projekt ustawy dotyczącej utworzenia sieci szpitali w Polsce. W imieniu PTEZ złożone zostały uwagi do projektu ustawy w tej sprawie. Większość uwag PTEZ została uwzględniona w kolejnych wersjach projektu ustawy. 

W dniu 26 września 2016 roku odbyło się spotkanie Zarządu PTEZ z Kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia nt. współpracy w zakresie badań naukowych i szkoleń. Celem spotkania było omówienie zakresu możliwej współpracy PTEZ i Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym w ramach realizowanego obecnie projektu LeanOZ, współfinansowanego ze środków NCBiR. Strony pozytywnie oceniły zakres merytoryczny spotkania, jak również potencjał współpracy. 

Sprawozdanie finansowe PTEZ

Finansowy aspekt działania Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2016 roku przedstawiła podczas V Walnego Zgromadzenia Pani Urszula Cegłowska – Skarbnik PTEZ. 

Pani Urszula Cegłowska – Skarbnik PTEZ podczas przedstawiania Sprawozdania finansowego PTEZ za 2016 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTEZ

Z kolei, Pan Krzysztof Rogalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

Pan Krzysztof Rogalski  podczas  referowania stanowiska  Komisji Rewizyjnej PTEZ. 

Komisja bardzo wysoko oceniła pracę Zarządu Towarzystwa i wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Walne Zgromadzenie Członków PTEZ jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2016 r. oraz jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTEZ

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTEZ Pani dr Grażyna Lewicka podkreśliła, że w okresie sprawozdawczym do Sądu nie wpłynęły żadne sprawy.

Dyskusja programowa

Znaczną cześć V Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w dniu 19 czerwca 2017 roku poświęcono na dyskusję programową. Jej główne wątki dotyczyły jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów oraz możliwych działaniach PTEZ w tym obszarze. Zdecydowano o zorganizowaniu przez Towarzystwo międzynarodowej konferencji nt. jakości w opiece zdrowotnej jesienią 2017 roku.

Konkurs na najlepszą pracę najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową

Bardzo ważnym punktem Walnego Zgromadzenia Członków PTEZ w dniu 19 czerwca 2017 roku było ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów Laureatom trzeciej edycji Konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową. 

I miejsce w kategorii praca dyplomowa otrzymała praca Pani Anny Kostrzewy – Itrych pt. “Znaczenie komunikacji farmaceuty z pacjentem w rozpoznawaniu problemów lekowych – terapia bólu nowotworowego”. Promotorem pracy była Pani Małgorzata Chmielewska. W imieniu Kapituły Konkursowej dyplom wręczyła Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska.

PTEZ serdecznie gratuluje Laureatce III edycji Konkursu i życzy pomyślności w pracy zawodowej, naukowej i życiu prywatnym.

Ten uroczysty akcent zakończył obrady V Walnego Zgromadzenia PTEZ. 

Opracowanie: dr Wacława Wojtala.

Podsumowanie 3 letniej kadencji, wybór nowych władz oraz plany na przyszłość

Obrady IV Walnego Zgromadzenia Członków  PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku.

W dniu 28 czerwca 2016 roku odbyło się IV Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ).

PTEZ zostało założone w dniu 20 grudnia 2012 roku przez 25 członków założycieli. Aktualnie do Towarzystwa należy 80 Członków Zwyczajnych. Głównym Partnerem PTEZ jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, w którym Towarzystwo ma swoją siedzibę.

Uczestników Zgromadzenia gościło Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63.

Warszawski Uniwersytet Medyczny, siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. Obok: Centrum Biblioteczno-Informacyjne, miejsce obrad IV WZC PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Przebieg spotkania

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ. Przebieg spotkania protokołowała Pani mgr Urszula Cegłowska, Skarbnik Towarzystwa.

Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ (pośrodku) podczas IV WZC PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku; Pani Urszula Cegłowska, Protokolant Zgromadzenia: w głębi z lewej.

Program i scenariusz Zgromadzenia w załączeniu.

Walne Zgromadzenie Członków PTEZ stanowiło dobrą okazję do podsumowania pierwszych trzech lat funkcjonowania Towarzystwa.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2015 roku oraz w mijającej kadencji 2013 – 2015

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2015 roku oraz w mijającej kadencji 2013 – 2015 przedstawiła Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes Towarzystwa. Na wstępie Pani Wiceprezes podziękowała wszystkim P.T. Osobom i Instytucjom, które przyczyniły się rozwoju Towarzystwa w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania.

Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes PTEZ.

Jednym z priorytetów w działalności Zarządu w minionej trzy letniej kadencji była organizacja i przeprowadzenie seminariów i konferencji. Zarząd PTEZ zorganizował łącznie 5 takich wydarzeń naukowych w pierwszym okresie funkcjonowania, a mianowicie:

 1. Seminarium nt. opieki koordynowanej – w dniu 21 listopada 2013 roku;
 2. Seminarium poświęcone problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia – w dniu 03 marca 2014 roku;
 3. Wspólna konferencja naukowa PTEZ i WUM pt. „Powrót do pracy po chorobie nowotworowej”pod Patronatem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – w dniu 22 czerwca 2015 roku;
 4. Konferencja wewnętrzna PTEZ zorganizowana w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego „Lean Management w ochronie zdrowia” – w dniu 8 lutego 2016 roku;
 5. Konferencja otwierająca projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” pod Patronatem Ministra Zdrowia – w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

Zgromadzeni z zainteresowaniem słuchali sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu PTEZ w kadencji 2013 – 2015.

Badania naukowe prowadzone przez PTEZ

Do najważniejszych wydarzeń w minionej kadencji należało takżepodjęcie prac naukowo-badawczych w zakresie„Lean Management w Ochronie Zdrowia”, w ramach otrzymanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju grantu naukowo-badawczego w II edycji programu „Innowacje Społeczne”. Prace nad tym projektem rozpoczęły się w październiku 2015 roku, po podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Są one realizowane w ramach Konsorcjum składającego się z trzech podmiotów: Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (lider Konsorcjum), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Sekcje

Zarząd PTEZ powołał w marcu 2014 roku Sekcję Lean Management. Sekcją kieruje Pan mgr Stanisław Brzozowski, Kierownik Operacyjny projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia. Celem działania Sekcji jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w polskim systemie ochronie zdrowia.

Wspieranie rozwoju młodych ekonomistów zdrowia

Ważnym celem statutowym PTEZ, obok prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i rozpowszechniania wiedzy na temat ekonomiki zdrowia, jest wspieranie rozwoju młodych ekonomistów zdrowia.

Dla realizacji tego celu, w latach 2014 – 2016 Zarząd PTEZ zorganizował dwie edycje Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

W skład Kapituły Konkursowej – pod kierownictwem Pani Profesor dr hab. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, weszli wybitni eksperci z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. Kapituła przyznała nagrody, kierując się jakością merytoryczną pracy oraz jej poziomem edytorskim. Szczególnie ceniony był twórczy i nowatorski charakter prac. Nagrody zostały wręczone podczas III i IV Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu PTEZ, podczas ogłaszania wyników drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Ten nurt wspierania młodych naukowców jest zbieżny z ideą Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia (International Health Economics Association) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia.

Współpraca międzynarodowa

International Health Economics Association (iHEA) powstała w 1993 roku. w celu usprawnienia współpracy między ekonomistami zdrowia na całym świecie, podniesienia poziomu debaty dotyczącej zastosowania ekonomii w dziedzinie ochronie zdrowia oraz wspierania rozwoju młodych naukowców specjalizujących się w ekonomice zdrowia. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia ma siedzibę w Filadelfii, w USA.

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia od początku swojego istnienia włączyło się w nurtwspółpracy międzynarodowej, zarówno w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia jak i Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia (EuHEA).

PTEZ jest członkiem EuHEA od początku jej powstania, tj. od 2013 roku. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia skupia obecnie 14 krajowych towarzystw działających w Europie. Ma siedzibę w Bazylei w Szwajcarii.

Prezes PTEZ Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski brał czynny udział w pracach obydwu organizacji międzynarodowych. W lipcu 2014 roku uczestniczył z ramienia PTEZ w obradach Strategic Planning Session Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia, które odbyły się w Dublinie, w Irlandii oraz wystąpił z wykładem na X Światowym Kongresie organizowanym wspólnie przez iHEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia) oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia.

Ponadto, przedstawiciele PTEZ: Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski oraz doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pan mgr Jakub Rutkowski uczestniczyli w Konferencji doktorantów i młodych naukowcówzorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia we wrześniu 2014 roku w Manchester w Wielkiej Brytanii.

PTEZ otrzymał w 2015 roku od EuHEA zaproszenie do uczestnictwa w cyklicznych konferencjach (wspólnie z International Health Economics Association), warsztatach dla młodych doktorantów w Paryżu we wrześniu 2015 roku oraz do prac związanych z przygotowaniem I Kongresu EuHEA w 2016 roku. Informacje te były przekazane wszystkim członkom PTEZ wraz z zaproszeniem do zgłoszenia uczestnictwa w pracach EuHEA.

Prezes PTEZ uczestniczył także w pracach Komitetu Naukowego konferencji, nadzorującego proces recenzji abstraktów.

Współpraca z organizacjami rządowymi

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia współpracuje od początku działalności z Ministerstwem Zdrowia. Na konferencji PTEZ poświęconej opiece koordynowanej w listopadzie 2013 roku Pan Filip Domański, ekspert z Ministerstwa Zdrowia, przedstawił punkt widzenia Unii Europejskiej na tę formę efektywnego zarządzania opieką zdrowotną w krajach europejskich.

W 2014 roku nasze Towarzystwo zaopiniowało strategiczny dokument opracowany przez Ministra Zdrowia „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”. Dokument ten, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z tzw. warunkowości ex ante, był niezbędny do uruchomienia środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE przewidzianych na ochronę zdrowia dla Polski w nowej perspektywie finansowej do 2020 roku. Opinia PTEZ została przesłana do Komisji Europejskiej.

Do najnowszej karty współpracy z Ministerstwem Zdrowia należy objęcie patronatem Ministra Zdrowia konferencji poświęconej projektowi naukowo-badawczemu Lean Management w Ochronie Zdrowia, która odbyła się w dniu 18 kwietnia 2016 roku. Pan dr Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, uznał realizowany przez Konsorcjum projekt LeanOZ za pionierski, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wyraził oczekiwania na sukces przedsięwzięcia i dużą nadzieję na implementację wyników. Zachęcił do zaangażowania i podjęcia współpracy w planowanych przez Ministerstwo Zdrowia programach w zakresie podejścia procesowego.

Pan dr Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas Konferencji otwierającej projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” pod Patronatem Ministra Zdrowia w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

Czasopismo naukowe

W minionej kadencji Zarząd PTEZ rozpoczął działania zmierzające do utworzenia czasopisma naukowego PTEZ. Działania te nie zostały zakończone i będą kontynuowane.

Integracja Członków Stowarzyszenia

Integracja Członków Stowarzyszenia odbywała sięgłównie poprzez pracę merytoryczną przy organizowaniu konferencji i seminariów oraz w ramach Sekcji Lean Management nad projektem LeanOZ, finansowanym przez NCBiR.

W maju 2015 roku został zorganizowany, na koszt uczestników, wyjazd integracyjny w góry. Wzięło w nim udział 8 osób, zaangażowanych w przygotowanie Projektu LeanOZ.

Zdjęcia z wyjazdu integracyjnego PTEZ w góry w lipcu 2015 roku.

Zdaniem Zarządu takie wyjazdy integracyjne powinny być częściej organizowane.

Ludzie są najważniejsi

Na zakończenie wystąpienia Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes PTEZ ponownie podkreśliła, że najcenniejszą wartością Towarzystwa są wspaniali, zaangażowani Ludzie, którzy tworzą jego historię. Jeszcze raz podziękowała wszystkim P.T. Osobom i Instytucjom za wkład w dotychczasowy rozwój Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Obrady IV WZC PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie finansowe PTEZ

Finansowy aspekt działania Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2015 roku przedstawiła podczas IV Walnego Zgromadzenia Pani Urszula Cegłowska, Skarbnik PTEZ.

Pani Urszula Cegłowska, Skarbnik PTEZ podczas przedstawiania Sprawozdania Finansowego na IV WZC PTEZ.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Z kolei,Pan Krzysztof Rogalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.Komisja bardzo wysoko oceniła pracę Zarządu Towarzystwa i wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Pan Krzysztof Rogalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podczas przedstawiania Sprawozdania Komisji Rewizyjnej na IV WZC PTEZ.

Absolutorium

Walne Zgromadzenie Członków PTEZ jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2015 r. oraz jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium.

Wybór władz

W związku z rozpoczęciem się nowej trzyletniej kadencji na lata 2016-2019, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz Towarzystwa.

Pan Paweł Kalbarczyk oraz Pani Daria Biechowska, członkowie Komisji Skrutacyjnej podczas wyboru składu nowych władz na kolejną kadencję 2016 – 2019.

Pani Daria Biechowska, Członek Komisji Skrutacyjnej podczas ogłaszania wyników wyboru nowych władz Towarzystwa.

IV Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze na lata 2016-2019 w następującym składzie osobowym:

Zarząd:

 1. Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski – Prezes
 2. Pan prof. dr hab. Stanisław Marciniak – Wiceprezes
 3. Pani dr Wacława Wojtala – Wiceprezes
 4. Pani mgr inż. Małgorzata Chmielewska – Sekretarz
 5. Pani mgr farm. Urszula Cegłowska – Skarbnik
 6. Pan mgr Stanisław Brzozowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Pan mgr Krzysztof Rogalski – Przewodniczący
 2. Pani mgr Justyna Filip
 3. Pan mgr Piotr Koszewski

Sąd Koleżeński:

 1. Pani dr Grażyna Lewicka – Przewodnicząca
 2. Pani dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
 3. Pan dr n. med. Dariusz Timler

Informacja o projekcie „Lean Management w ochronie zdrowia”.

Uczestnicy IV WZC mieli także okazję do bliższego poznania aktualnego stanu realizacji projektu naukowo-badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia”. Szczegółowe informacje na temat tego projektu przedstawił podczas Walnego Zgromadzenia Pan Stanisław Brzozowski. Prezentacja ta poprzedziła dyskusję programową.

Pan Stanisław Brzozowski podczas prezentacji na IV WZC PTEZ projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Dyskusja programowa

Bardzo ważną częścią obrad była ożywiona dyskusja nad kierunkami działania i rozwoju Towarzystwa w najbliższym czasie.

Uczestnicy IV Walnego Zgromadzenia żywo dyskutowali nad programem działania PTEZ na najbliższe lata.

Główne wątki dyskusji programowej dotyczyły następujących spraw.

 • Koncentracja działań wokół skutecznej i terminowej realizacji projektu naukowo-badawczego LeanOZ, finansowanego ze środków NCBiR.
 • Kontynuacja działań zmierzających do założenia czasopisma naukowego Towarzystwa.
 • Publikowanie materiałów dotyczących ekonomiki zdrowia i lean w ochronie zdrowia.
 • Zaangażowanie wszystkich członków PTEZ w działalność Towarzystwa – zgodnie z doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami (współpraca w sprawach dotyczących ekonomiki zdrowia z ośrodkami naukowymi, organizacjami rządowymi, Parlamentem; prowadzenie szkoleń; prowadzenie działalności gospodarczej, itp.). Integracja członków PTEZ.
 • Organizowanie seminariów i konferencji naukowych PTEZ o zasięgu krajowym i międzynarodowym (tematyka zgodna z celami PTEZ).
 • Stworzenie Polskiej Szkoły Zarządzania Procesowego.
 • Udział w dyskusjach publicznych na temat ekonomiki zdrowia o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Uczestniczenie w międzynarodowej wymianie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomiki zdrowia i lean management. Nawiązanie bilateralnej współpracy z towarzystwami ekonomiki zdrowia działającymi w innych krajach. Aktywny udział PTEZ w pracach EuHEA oraz iHEA.
 • Organizowanie kolejnych edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i doktorską.

Ożywiona dyskusja programowa podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Ogłoszenie wyników II konkursu PTEZ na najlepszą pracę z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Integralną częścią Walnego Zgromadzenia PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku było ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów laureatom drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. 

Laureatami II edycji Konkursu zostali:

I miejsce w kategorii praca doktorska – Pani dr Anna Rybarczyk – Szwajkowska, praca pt.: „Zarządzanie jakością szpitalnych świadczeń zdrowotnych w województwie łódzkim”. Praca wykonana pod kierunkiem  Pana prof. dr hab. Romualda Holly.

II miejsce w kategorii praca doktorska – Pan dr Cezary Głogowski, praca pt.: „Risk adjustment jako metoda zwiększenia efektywności leczenia w Polsce, na przykładzie onkologii”. Praca wykonana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Romualda Holly.

I miejsce w kategorii praca magisterska– Pani mgr Jolanta Żyjewska, praca pt.: Choroba nowotworowa w wyobrażeniach dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Studium etnopedagogiczne”. Praca wykonana pod kierunkiem  Pani prof. dr hab. Joanny Ostrouch-Kamińskiej.

II miejsce w kategorii praca magisterska– Pani mgr Agnieszka Marchewicz, praca pt.:„ Analiza ekonomiczno-finansowa działalności Szpitala Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 im. M. Konopnickiej UM w Łodzi”. Praca wykonana pod kierunkiem Pan prof. dr hab. Jerzego Stańczyka.

Dyplomy wręczyła Laureatom Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu PTEZ.

Ceremonia wręczenia dyplomów Laureatom drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową. Na zdjęciach od lewej: wręczenie dyplomu Pani dr Annie Rybarczyk – Szwajkowskiej za zdobycie pierwszego miejsca na najlepszą pracę doktorską oraz Pani mgr Jolancie Żyjewskiej (po prawej) za najlepszą pracę magisterską.

Pani dr Anna Rybarczyk – Szwajkowska i Pani mgr Jolanta Żyjewska z dyplomami PTEZ – w towarzystwie Pani Profesor dr hab. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, Przewodniczącej Kapituły Konkursu.

Ten uroczysty akcent zakończył obrady IV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego PTEZ.

Opracowanie i zdjęcia: dr Wacława Wojtala

application/pdf iconIV WZC PTEZ

III WZC PTEZ – działalność PTEZ w 2014 roku

III Walne Zgromadzenie Członków PTEZ odbyło się w dniu 22 czerwca 2015 roku w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63. 

Obrady III WZC PTEZ w Warszawie w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Walne Zgromadzenie Członków PTEZ stanowiło dobrą okazję do podsumowania drugiego roku funkcjonowania Towarzystwa. PTEZ zostało założone w dniu 20 grudnia 2012 roku przez 25 członków założycieli. Do końca 2014 roku liczba członków Towarzystwa uległa potrojeniu.

 Obrady III WZC PTEZ w Warszawie w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołował Pan Jakub Rutkowski – Sekretarz Towarzystwa.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2014 roku PTEZ przedstawiła Pani dr Wacława Wojtala – Wiceprezes Towarzystwa.

Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2014 roku.

Pani dr Wojtala podkreśliła, że do najważniejszych wydarzeń minionego roku należało złożenie wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o przyznanie grantu naukowo-badawczego w ramach II edycji programu „Innowacje Społeczne” na projekt badawczy „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

W celu realizacji tego zadania Zarząd PTEZ utworzył w marcu 2014 roku Konsorcjum, w skład którego weszły trzy podmioty: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia (lider Konsorcjum), Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Powołana została także Rada Naukowa Projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia”. Składa się ona z dziesięciu wybitnych profesorów.

Prace nad projektem badawczo-naukowym Lean Management w Ochronie Zdrowia rozpoczną się w 2015 roku, po podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W marcu 2014 roku odbyło się również Seminarium PTEZ poświęcone problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia. Celem Seminarium było zapoznanie uczestników z istotą nurtu strategicznego zarządzania Lean Management, stosowanymi narzędziami oraz możliwościami zastosowania Lean Management w polskim systemie ochrony zdrowia i w zarządzaniu szpitalami. Seminarium przyczyniło się do pogłębienia wiedzy na temat problematyki Lean Management.

Zarząd PTEZ powołał także w marcu 2014 roku Sekcję Lean Management. Sekcją kieruje Pan Stanisław Brzozowski.

Pani Wiceprezes Wojtala podkreśliła, że jednym z istotnych celów statutowych PTEZ, obok prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, jest rozpowszechnianie wiedzy na temat ekonomiki zdrowia oraz wspieranie rozwoju młodych ekonomistów zdrowia.

Dla realizacji tego celu, Zarząd PTEZ zorganizował w 2014 roku Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

W skład Kapituły Konkursowej weszli wybitni eksperci z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. Prace do konkursu można było zgłaszać do końca marca 2015 roku. Kapituła przyznała nagrody, kierując się jakością merytoryczną pracy oraz jej poziomem edytorskim. Szczególnie ceniony był twórczy i nowatorski charakter prac.

Ten nurt wspierania młodych naukowców jest zbieżny z ideą Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia (International Health Economics Association) – organizacji założonej w 1993 roku w celu usprawnienia współpracy między ekonomistami zdrowia na całym świecie, podniesienia poziomu debaty dotyczącej zastosowania ekonomii w dziedzinie ochronie zdrowia oraz wspierania rozwoju młodych naukowców specjalizujących się w ekonomice zdrowia. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia ma siedzibę w Filadelfii, w USA.

Pani dr Wacława Wojtala – Wiceprezes PTEZ, podczas składania Sprawozdania z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2014 roku na III WZC.

Pani dr Wacława Wojtala podkreśliła, że Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia od początku swojego istnienia włączyło się w nurt współpracy międzynarodowej, zarówno w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia jak i Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia (EuHEA). PTEZ jest członkiem EuHEA od początku jej powstania, tj. od 2013 roku. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia skupia obecnie 13 krajowych towarzystw działających w Europie. Ma siedzibę w Bazylei w Szwajcarii.

Prezes PTEZ Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski brał czynny udział w pracach obydwu organizacji międzynarodowych. W lipcu 2014 roku uczestniczył z ramienia PTEZ w obradach Strategic Planning Session Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia, które odbyły się w Dublinie, w Irlandii oraz wystąpił z wykładem na X Światowym Kongresie organizowanym wspólnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia. X Światowy Kongres był poświęcony tematyce: Health Economics in the Age of Longevity.

Ponadto, Prezes PTEZ Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski oraz Sekretarz PTEZ Pan Jakub Rutkowski uczestniczyli w Konferencji doktorantów i młodych naukowców. Konferencja ta została zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia. Odbyła się we wrześniu 2014 roku w Manchester w Wielkiej Brytanii. Była to pierwsza tego typu konferencja, mająca na celu wsparcie młodych naukowców i doktorantów specjalizujących się w ekonomice zdrowia.

Pani dr Wacława Wojtala, przedstawiając na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2014 roku, wskazała także na współpracę Towarzystwa z krajowymi instytucjami rządowymi, w tym z Ministerstwem Zdrowia. Owocem takiej współpracy było na przykład zaopiniowanie przez Towarzystwo we wrześniu 2014 roku dokumentu „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”.

Dokument ten, przedstawiający priorytety zdrowotne państwa, cele, kierunki interwencji i działania planowane na lata 2014-2020, był uwzględniany przez Unię Europejską przy uruchomianiu środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE przewidzianych dla Polski w nowej perspektywie finansowej do 2020 roku. Opinia PTEZ została przesłana do Komisji Europejskiej.

Finansowy aspekt działania Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2014 roku przedstawiła podczas III Walnego Zgromadzenia Pani Urszula Cegłowska – Skarbnik PTEZ.

Z kolei, Pan Stanisław Brzozowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja bardzo wysoko oceniła pracę Zarządu Towarzystwa i wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Pan Stanisław Brzozowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podczas przedstawiania Sprawozdania Komisji Rewizyjnej na III WZC PTEZ.

Walne Zgromadzenie Członków PTEZ jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2014 r. oraz jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium.

Walne Zgromadzenie dokonało także uzupełniających wyborów do Komisji Rewizyjnej. Członkiem Komisji Rewizyjnej został jednogłośnie wybrany Pan Krzysztof Rogalski.

Pan Krzysztof Rogalski (na pierwszym planie) – nowy członek Komisji Rewizyjnej PTEZ.

Uczestnicy III WZC mieli także okazję do bliższego poznania istoty założeń projektu naukowo-badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia”. Szczegółowe informacje na temat tego projektu przedstawił podczas Walnego Zgromadzenia Pan Stanisław Brzozowski. Prezentacja ta poprzedziła dyskusję programową.

Pan Stanisław Brzozowski podczas prezentacji na III WZC PTEZ projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Główne wątki dyskusji programowej dotyczyły projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia”, zorganizowania konferencji naukowej PTEZ pt. „Wpływ E-Zdrowia i E-Recept na Koszty i Jakość Opieki Zdrowotnej” oraz utworzenia elektronicznego czasopisma naukowego PTEZ.

Dyskusja programowa podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Bardzo ważnym punktem Walnego Zgromadzenia PTEZ w dniu 22 czerwca 2015 roku było ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów laureatom pierwszej edycji Konkursu na najlepsząpracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. 

W imieniu Kapituły Konkursowej dyplomy wręczyli Prezes PTEZ Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski oraz Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlewska.

Ceremonia wręczenia dyplomów laureatom pierwszej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową.

Ten uroczysty akcent zakończył obrady III Walnego Zgromadzenia PTEZ.

II Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

W dniu 09 czerwca 2014 roku odbyło się II Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie odbyło się w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63. Porządek obrad był następujący.

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania

2.       Przyjęcie porządku obrad

3.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta

4.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego.

5.       Wybory uzupełniające do Zarządu i Komisji Rewizyjnej

6.       Dyskusja programowa

7.       Sprawy różne

8.       Zamknięcie Zgromadzenia

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołowała Pani mgr Justyna Filip.

Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ podczas obrad II WZC PTEZ w dniu 09 czerwca 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności PTEZ w 2013 roku przedstawiła Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes Towarzystwa, a Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – Pan mgr Stanisław Brzozowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna bardzo wysoko oceniła pracę Zarządu w pierwszym roku działalności Towarzystwa i wnioskowała o udzielenie mu absolutorium.

Pan mgr Stanisław Brzozowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podczas obrad II WZC PTEZ.

Walne Zgromadzenie Członków PTEZ jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2013 r. oraz udzieliło Zarządowi absolutorium.

Walne Zgromadzenie dokonało także uzupełniających wyborów do władz Towarzystwa. Sekretarzem PTEZ został Pan mgr Jakub Rutkowski, a Pani mgr Justyna Filip została członkiem Komisji Rewizyjnej.

Nowi członkowie władz PTEZ: Pan mgr Jakub Rutkowski (pierwszy od lewej) – Sekretarz PTEZ oraz Pani mgr Justyna Filip (druga od lewej) – członek Komisji Rewizyjnej.

Ostatnia część Walnego Zgroamdzenia była poświęcona dyskusji programowej. Podstawą dyskusji był plan pracy Zarządu PTEZ na lata 2014-2015.

Dyskusja programowa podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w dniu 09 czerwca 2014 roku.

Utworzona także została lista ekspertów PTEZ, którzy będą przedstawiali perspektywę nauki ekonomiki zdrowia w dyskusjach publicznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Obrady II WZC PTEZ w dniu 09 czerwca 2014 roku w Warszawie.

I Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 31 lipca 2013 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się I Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Porządek obrad był następujący.

1. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór członków Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

3. Uchwała dotycząca wysokości składki członkowskiej.

4. Wolne wnioski.

Obradom przewodniczył prof. dr. hab. Tomasz Hermanowski, a przebieg spotkania protokołowała mgr. inż. Aleksandra Drozdowska.

Prof. dr. hab. Tomasz Hermanowski poinformował zebranych, że Komitet Założycielski, wybrany podczas Zebrania Założycielskiego PTEZ w dniu 20 grudnia 2012 roku złożył, zgodnie z otrzymanym pełnomocnictwem, dokumenty rejestracyjne do KRS i na bieżąco współpracował z sądem rejestrowym. Rejestracja PTEZ nastąpiła w dniu 11 maja 2013 roku pod numerem KRS: 0000461896 i z tym dniem PTEZ otrzymało osobowość prawną.

Podczas I Walnego Zgromadzenia Członków wybrane zostały władze PTEZ w następującym składzie:

Zarząd

1)       prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes

2)       dr Wacława Wojtala, Wiceprezes

3)       dr Bogdan Wojtyniak, Wiceprezes

4)       dr Adam Kozierkiewicz, Skarbnik

5)       mgr Aleksandra Drozdowska, Sekretarz

Komisja Rewizyjna

1)       mgr Stanisław Brzozowski

2)       mgr Urszula Cegłowska

3)       mgr Jakub Rutkowski

Sąd Koleżeński

1)       dr hab. Ewa Orlewska

2)       mgr Małgorzata Chmielewska

3)       mgr Aleksandra Krancberg

Przedstawiciele nowo wybranych władz PTEZ. Od lewej: Pani mgr Aleksandra Drozdowska – Sekretarz; Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski – Prezes; Pani dr Wacława Wojtala – Wiceprezes; Pan dr Adam Kozierkiewicz – Skarbnik.

Uchwalona została wysokość składki członkowskiej w wymiarze 50 zł w skali roku (30 zł dla studentów do 26 roku życia).

Na I WZC przedyskutowano także kierunki działania PTEZ. Wśród nich znalazły się między innymi: organizowanie przez Towarzystwo konferencji i seminariów; organizowanie konkursów na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i doktorską; przystąpienie PTEZ do Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia oraz Światowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia i upoważnienie Zarządu PTEZ do podjęcia stosownych działań w tym kierunku; pilne utworzenie strony internetowej Towarzystwa oraz przeprowadzenie akcji promocyjnej PTEZ.

Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

W dniu 20 grudnia 2012 roku odbyło się w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Warszawie Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. W zebraniu wzięło udział 25 osób – członków założycieli. Zebraniu przewodniczył prof. dr. hab. Tomasz Hermanowski, inicjator utworzenia Towarzystwa, a przebieg spotkania protokółowała mgr. inż. Aleksandra Drozdowska.

Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski, inicjator utworzenia Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. 

Członkowie założyciele jednogłośnie podjęli uchwałę o założeniu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, uchwalili Statut Stowarzyszenia, wybrali Komitet Założycielski oraz udzielili mu pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: prof. dr. hab. Tomasz Hermanowski, dr n. med. Adam Kozierkiewicz oraz mgr inż. Aleksandra Drozdowska.

Jako siedzibę PTEZ wskazano adres w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 81 (Zakład Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego), zgodnie z wstępnymi ustaleniami z władzami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Siedziba PTEZ w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 81. 

Wykaz członków założycieli Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia:

1.       Adamczyk-Kloczkowska Bożena

2.       Biełanowicz Tomasz

3.       Boratyński Wojciech

4.       Borowicz Jacek

5.       Brzozowski Stanisław

6.       Cegłowska Urszula

7.       Chmielewska Małgorzata

8.       Cichońska Dominika

9.       Drozdowska Aleksandra

10.   Dulęba Dominika

11.   Hermanowski Tomasz

12.   Holly Romuald

13.   Kolasa Katarzyna

14.   Kozierkiewicz Adam

15.   Krancberg Aleksandra

16.   Orlewska Ewa

17.   Rogalski Krzysztof

18.   Rutkowski Jakub

19.   Staszewska-Bystrova Anna

20.   Szafraniec-Buryło Sylwia

21.   Tytko Zbigniew

22.   Woja Michał

23.   Wojtala Wacława

24.   Wojtyniak Bogdan

25.   Zieliński Waldemar