Sekcje

W marcu 2014 r. powołana została pierwsza sekcja Towarzystwa- Lean Management.

Lean Management

Sekcja Lean Management PTEZ została powołana decyzją Zarządu w marcu 2014 r. w celu opracowania i upowszechnienia Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w polskim systemie ochronie zdrowia. VSM jest uważane za jedną z najbardziej skutecznych metod ujawniania i eliminowania marnotrawstwa w projektach usprawnień Lean Management w ochronie zdrowia. [1]

VSM, jest graficzną prezentacją przejścia typowego pacjenta przez wyodrębniony proces leczenia, ze statystycznym pomiarem parametrów wszystkich wykonywanych procedur medycznych, niemedycznych i czasów oczekiwania oraz przepływu informacji pomiędzy pacjentem i personelem. Zebranie wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego wykonania VSM jest dużym wyzwaniem dla kierownictwa i personelu podmiotów uczestniczących w procesie leczenia, ponieważ wymaga ustalenia sposobów komunikacji oraz kosztów i czasu trwania podprocesów w każdej fazie oddzielnie (koszty poszczególnych zasobów: powierzchnia sal i liczba łóżek, personel, wykorzystane urządzenia, leki i materiały). Są to zwykle informacje rozproszone w różnych komórkach ewidencyjnych (księgowość, laboratorium, apteka, izba przyjęć itd.), a także często niepodlegające żadnej ewidencji.

 Opracowanie własne

W efekcie przeprowadzenia VSM otrzymujemy zintegrowaną wiedzę o całym procesie leczenia, przebiegającym poprzez wszystkie zaangażowane komórki organizacyjne, rozpoczynając   od statystycznych efektów leczenia i poziomu zadowolenia pacjentów (CSI[2]), poprzez szczegółowe parametry wszystkich wykonanych procedur, aż do stanu pacjenta na wejściu, czyli na etapie diagnozy. Oprócz przepływu osób, materiałów i informacji VSM podsumowuje wszystkie czasy wykonywania procedur (PT[3])  oraz całkowity czas przejścia pacjenta przez proces (LT[4]). Praktyka projektów z wykorzystaniem VSM w USA, Wielkiej Brytanii czy krajach skandynawskich wskazuje na bardzo znaczący efekt poznawczy analizy strumienia wartości dla całego personelu medycznego, a także samych pacjentów. 

Wypracowanie Krajowych Standardów VSM daje szansę na znaczący krok naprzód w zakresie rozwiązania problemu długich kolejek pacjentów bez zwiększania kosztów leczenia, a także na upowszechnienie innowacyjnych metod zarządzania w polskim systemie ochrony zdrowia.

Wszystkich członków PTEZ zapraszamy do udziału w unikalnym na skalę światową projekcie tworzenia Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w ochronie zdrowia. Członkowie sekcji Lean Management PTEZ będą mieli zapewniony dostęp do wypracowanej w ramach projektu Bazy Wiedzy w zakresie takich metod zarządzania procesowego w leczeniu pacjentów jak:

·         clinical pathways

·         disease management

·         integrated care

·         value chain analysis

·         process flow

·         Six Sigma 

·         TOC

oraz narzędzi Lean Management:

·         A3 Report

·         Project Charter

·         5S

·         Standard Work

·         SMED

·         Poke Yoke

·         Heijunka Box

·         TPM

·         Kanban

·         Visual Management


[1] Poksinska B., The Current State of Lean Implementation in Health Care, Quality Management in Health Care:

October/December 2010 – Volume 19 – Issue 4 – s. 319–329.

[2] Customer Satisfaction Index.

[3] Processing Time

[4] Lead Time

Regulamin

Poniżej można zapoznać się z regulaminem sekcji.