Konferencja 2023

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji naukowej PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków”, która odbyła się 07 grudnia 2023 roku. Celem tego wydarzenia było przeprowadzenie analiz oraz opracowanie rekomendacji opartych na rzetelnych dowodach naukowych, mających na celu unowocześnienie zarządzania i polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej, w odpowiedzi na nowe wyzwania i zagrożenia.

 1. Bezpieczeństwo lekowe: Analizy dotyczące zapewnienia stabilnych dostaw leków na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym, uwzględniające kluczowe zestawy terapeutyczne oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu refundacyjnego.
 2. Poprawa dostępności i jakości opieki zdrowotnej: Skupienie na aspektach behawioralnych zarządzania szpitalami, efektywności organizacyjnej oraz odpowiedniej oceny i motywacji personelu medycznego, aby zapewnić lepszą jakość opieki pacjentom.
 3. Implementacja procesowych metod zarządzania w opiece zdrowotnej: Omówienie technik Healthcare Systems Engineering, identyfikacja strategii implementacyjnych oraz analiza ich wpływu na koszty i efektywność procesów leczniczych.

Konferencja zapewniła unikalną platformę do pogłębienia wiedzy i świadomości na temat tych kluczowych zagadnień oraz umożliwiła nawiązanie inspirujących relacji z czołowymi ekspertami z dziedziny medycyny, farmacji i zarządzania zdrowiem. Państwa uczestnictwo w konferencji, pozwoliło na wspólne budowanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą wpłynąć na poprawę jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej dla społeczeństwa.

Na podstawie badań naukowych przeprowadzonych przez członków Komitetu Naukowego oraz przedstawionych na Konferencji analiz i prezentacji eksperckich opracowane zostały Rekomendacje PTEZ.

Prezentacje z konferencji naukowej PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków”

Program konferencji

Prelegenci

Bohdan W. Oppenheim, PhD

Bohdan “Bo” W. Oppenheim jest Profesorem Emeritus i Dyrektorem (Ret.) programu Healthcare Systems Engineering na LMU in Los Angeles, oraz członkiem fakultetu w szkole medycznej BTJ Kaiser Permenente w Pasedena, Kalifornia.  Oppenheim jest autorem siedmiu książek, autorem i współautorem rozdziałów w sześciu innych książkach, oraz 30 monografii w naukowych pismach.  Postal wyróżniony trzema nagrodami Shingo, nagrodą INCOSE Product of the Year Award, oraz INCOSE Fellowship.  Jest laureatem „Wybitny Polak w USA 2023 w kategorii Nauka”, w Edycji Zachodniego Wybrzeża.   Wygrał ponad dwa miliony w grantach naukowych.    Był promotorem ponad 100 prac akademickich w instytucjach zdrowotnych w Pld. Kalifornii.  Urodzony i wychowany w Warszawie. Dyplomy z MEiL na Politechnice Warszawskiej,  Stevens Institute of Technology, MIT, oraz doktorat z Universitu Southampton, UK.   Dwóch synów dwóch wnuków.  Licencja kapitan U.S. Coast Guard, 15000 mil morskich na koncie.  Kolektor polskiej sztuki nowoczesnej.  Mieszka w Santa Monica, California.    Web page: https://media-speakerfile-pre.s3.amazonaws.com/documents/44185aa4b69f94466e1d4c686344c80b1678408193.pdf

Abstrakt

Tytuł: “100+ Projektów metodyką Lean Healthcare Systems Engineering Process (LHSE) w Opiece Zdrowotnej”.  Wykład zaadoptowany z książki p.t. “Lean Healthcare Systems Engineering Process for Clinical Environments” wydanej przez Taylor & Francis w r. 2021

Wykład opisuje proces zwany “Lean Healthcare Systems Engineering (LHSE)” do użycia w projektach  naprawy i poprawy jakości we wszystkich obszarach opieki zdrowotnej.   Następnie, wykład skrótowo przedstawia  trzy projekty, które zostały wykonane metodyka LHSE.  Na koniec, wykład wylicza projekty akademickie wykonane przez studentów LMU w różnych ośrodkach opieki zdrowia w Płd. Kalifornii oraz opisuje sam program akademicki.  Wykład opiera się na książce o tym samym tytule. 

Abstrakt

Tytuł: Porównanie procesu „Lean Healthcare Systems Engineering (LHSE)” do projektów w ochronie zdrowia  z wcześniejszymi metodami: PDSA, TQM, Six Sigma, Teoria Ograniczeń, Lean.

Wykład porównuje metodykę LHSE z wcześniejszymi metodami jakości popularnymi w opiece zdrowotnej.   Udowadnia tezę, ze LHSE jest lepszą metodą w całym zakresie zastosowań w opiece medycznej

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

2016 – profesor nauk o zdrowiu
1988 – habilitacja w dziedzinie ekonomii, Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie,
1974 – doktor nauk ekonomicznych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
1970 – magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa (SGH) w Warszawie.

Wyksztalcenie akademickie: Rachunkowość, Ekonomia, Statystyka, Ekonometria, Zasady Polityki Gospodarczej i Planowania,  Finanse Międzynarodowe i Bankowość, Marketing Strategiczny (Harvard Business School), Międzynarodowy transfer technologii (Massachusetts Institute of Technology), Porównawcze Systemy Ekonomiczne (Harvard University), Społeczno Gospodarcza Ocena Leków (Centrum Ekonomiki Zdrowia, University of York).

1977-1978 – Senior Fulbright Scholar, Harvard University Center for International Affairs, 6 Divinity Avenue, Cambridge, Mass.02138.

Doświadczenie zawodowe:

1996 – 1997 – Human Resources, Business Development & Communications Director, Rhone-Poulenc Rorer, Warszawa,

1994 – 1996 – Country Manager, Fisons Pharmaceuticals, Warszawa

1993 – 1994 – Dyrektor Generalny, Cilag, Oddział Johnson & Johnson, Warszawa

1989 – 1993 – Dyrektor Generalny, Sandoz Pharma Services Ltd., Oddział w Warszawie

Doświadczenie akademickie:

2002 – 2019 – Politechnika Warszawska, Szkoła Biznesu, Profesor, Kierownik 35 edycji Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego,

2005 – 2018 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki,

2019 – 2021 – Kierownik Kierunku uzupełniających studiów magisterskich o profilu praktycznym w zakresie Oceny Technologii Medycznych DUO OTM

Praca społeczna:

1998 – 2000 – Doradca Wicepremiera i Ministra Finansów w zakresie polityki lekowej i farmakoekonomiki oraz międzynarodowego transferu technologii

2007 – 2008 – Prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

2013 – 2024 – Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Kierowanie projektami badawczymi:

 • 2008- 2012 – „Methods of calculating indirect costs of illness and the influence of health status on professional activity and productivity – importance in pharmacoeconomic evaluation of health technology” –  grant agreement with State Committee for Scientific Research, Poland
 • 2010-2014  – “International Research Project on Financing Quality in Health Care InterQuality” – EU 7th Framework Program, Grant Agreement No: Health-F3-2010-261369
 • 2015 – 2018 – „Lean Management w ochronie zdrowia”,  Grant NCBiR

Dorobek naukowy:

 • Ponad 100 artykułów  opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych

Opieka naukowa i kształcenia młodej kadry:

 • Promotor ponad 60 prac magisterskich studentów Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz ponad 80  prac dyplomowych słuchaczy podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • Promotor lub recenzent 12 zakończonych przewodów doktorskich lub habilitacyjnych.

Abstrakt

Temat: Rola mechanizmów „public disclosure” oraz „peer pressure w świetle Projektów „InterQuality” i „LeanOZ” oraz konsultacji społecznych

Wyniki międzynarodowego projektu naukowo – badawczego 7 PR UE „InterQuality” – analizy porównawczej stosowanych w świecie systemów finansowania jakości w opiece zdrowotnej,  przeprowadzonej przez badaczy z Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych, dowodzą, że „pay for performance” nie jest czynnikiem determinującym jakość w opiece zdrowotnej. Ponieważ dowody naukowe nie potwierdzają skuteczności motywowania lekarzy poprzez płacenie za wydajność, ta metoda nie powinna być priorytetem. Skupianie się jedynie na pojedynczych zmiennych, daje błędne lub niezadawalające wyniki.

Wielokryterialna ocena efektywności szpitala powinna, oprócz wymiaru finansowego, uwzględniać  wiele innych. W wymiarze jakościowym, oprócz współczynnika śmiertelności, zakażeń wewnątrzszpitalnych, średniego czasu oczekiwania na usługę medyczną, czyli wskaźników ilościowych, integralnym elementem powinien być pomiar jakościowy, dotyczący poziomu satysfakcji pacjentów. W wymiarze behawioralnym bardzo ważna jest ocena poziomu motywacji personelu szpitala. Działania, zmierzające do poniesienia poziomu motywacji lekarzy powinny wykorzystywać mechanizmy „public disclosure” oraz  „peer presure”.

Wobec braku ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa decydujący znaczenie może mieć wydanie przez nowego Ministra Zdrowia, na podstawie Ustawy  o Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwie Pacjenta, rozporządzenia uzależniającego ocenę jakości od wprowadzenia przez szpital systemu indywidualnej oceny osiągnięć lekarzy oraz metod zarządzania procesowego.

Wykładowca rekomenduje nowemu kierownictwu resortu zdrowia pilne  przeprowadzenie, z udziałem  krajowych i zagranicznych ekspertów, studium wykonalności systemu Indywidualnej Oceny Osiągnięć (ang. IPR Individual Performance Review) lekarzy pracujących w szpitalach publicznych.

Dr Jarosław Fąckowiak

Prezes firmy analityczno-doradczej PEX.  Niemal trzy dekady doświadczenia na rynku farmaceutycznym w Polsce i Europie, w latach 90-ych ubiegłego jeden z twórców badań rynku ochrony zdrowia w Polsce i Europie Wschodniej. Wprowadzał na różnych rynkach systemy badań i analizy: sprzedaży produktów farmaceutycznych, zachowań terapeutycznych: lekarzy, farmaceutów i pacjentów, systemy symulacji zachowań rynku ochrony zdrowia pod wpływem zmian regulacyjnych czy ekonomicznych, itp… Prowadził – jako dyrektor generalny/regionalny/prezes, organizacje biznesowe w Polsce oraz Europie Centralnej i Wschodniej w takich firmach jak Medical Data Management, e-zdrowie.com (portal esculap.pl), Dendrite, Cegedim i PharmaExpert. Doktorat z socjologii na Uniwersytecie Warszawskim – 12 letni staż pracy w Instytucie Socjologii UW. Prelegent na wielu konferencjach krajowych i zagranicznych, autor cyklicznych i dedykowanych publikacji w mediach branżowych. Wykładowca na studiach podyplomowych: szkoły biznesu oraz uniwersytety medyczne.

Abstrakt

Tytuł: Zwiększenie bezpieczeństwa lekowego tu i teraz, czyli – jak udostępnić pacjentom właściwe terapie w sytuacji braków dostępności leków bez czekania na efekt działań systemowych.

Ostatnie lata – między innymi czas pandemii Covid – dowodzą, że poziom bezpieczeństwa lekowego, rozumianego jako dostępność pacjentów do przepisanych przez lekarzy leków w kanałach dystrybucji (możliwość realizacji recepty w rozsądnym czasie po jej wypisaniu) może – nagle – ulec obniżeniu do poziomu zagrażającego zdrowiu i/lub kontynuacji leczenia części pacjentów. Częściowo problem braku dostępu – w danym czasie – do leków w określonych wskazaniach może być rozwiązany przez „zamiennictwo terapeutyczne” i proces substytucji. Zbadano poziomy dostępności do antybiotyków w okresie zaburzeń w dostawach amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Badanie na podstawie danych firmy PEX, reprezentatywnej próba ponad 60% aptek w Polsce. W okresie zaburzeń były dostępne inne leki zawierające te same substancje czynne ale nie pod markami leków wypisanymi na recepcie. W tym samym okresie była możliwość wystawienia zamienników terapeutycznych, antybiotyków zawierających inne substancje czynne niż brakująca na rynku – te leku były dostępne. Należy usprawnić system informowania lekarzy o brakach i wskazywania alternatyw terapeutycznych przez: wskazywanie substytucji dostępnej w aptekach oraz zamienników terapeutycznych według wytycznych opracowanych przez adekwatne instytucje naukowe. Informacje o alternatywach powinny być dostępne w systemach informatycznych np. oprogramowaniu dla przychodni/gabinetów – szczególnie w przypadku wytycznych bowiem informacje od dostępności leków już niektóre programy do prowadzenia praktyki lekarskiej zawierają.

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Nauczyciel akademicki, Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Zainteresowania badawcze: Ocena Technologii Medycznych w praktyce menedżera, Organizacja i Zarządzanie w sektorze zdrowia,  Komunikacja i Negocjacje,  Farmakoekonomika, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Udział w projektach naukowo – badawczych: międzynarodowy projekt badawczy 7PR UE „Finansowanie Jakości w Opieki Zdrowotnej InterQuality” – lider Trzeciego  Pakietu Roboczego, projekt badawczy NCBR „Lean Management w Opiece Zdrowotnej” – Członek Komitetu Sterującego, projekt dydaktyczny „DUO OTM Ocena Technologii Medycznych”

Obszar nauczania: Organizacja i Zarządzanie w Sektorze Zdrowia, Kompetencje społeczne, w tym negocjacje trójwymiarowe, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Doświadczenie zawodowe: nauczyciel akademicki, dyrektor firmy doradczej sektora zdrowia,  wieloletni menedżer w sektorze  farmaceutycznym i medycznym, posiada doświadczenie m.in.  w zarządzaniu siecią aptek 

Temat prezentacji: Efektywność organizacyjna szpitala publicznego; znaczenie motywacji w zawodzie lekarza a osiągana efektywność organizacyjna i indywidualna pracy

Mgr farm. Magdalena Zielińska

Mgr farm. Magdalena Zielińska, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zawodowo związana z obszarem badań klinicznych. Wykładowczyni na studiach podyplomowych z zakresu farmakoekonomiki i badań klinicznych (Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ w Rzeszowie). Nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie specjalizuje się w zagadnieniach związanych z farmakoekonomiką, oceną technologii medycznych oraz medycyną opartą na danych naukowych. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w latach 2019-2022.

Podczas swojego wystąpienia przedstawi wyniki przeglądu systematycznego dotyczącego zastosowania narzędzi Lean Management w procesie leczenia pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu, zrealizowanego w ramach projektu LeanOZ. Jej prezentacja skoncentruje się na omówieniu zastosowań metody Lean Management w optymalizacji procesu leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z wprowadzonych usprawnień.

Abstrakt

Tytuł: Zastosowanie Lean Management w procesie leczenia pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu – przegląd systematyczny.

Autorzy: U. Cegłowska, A. Zawada, M. Zielińska, T. Hermanowski, A. Buczacki

Wstęp: Udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, z roczną śmiertelnością na poziomie 6,55 miliona, co stanowi 11,6% całkowitej rocznej liczby zgonów. Wczesna diagnoza ma kluczowe znaczenie w leczeniu pacjentów z udarem mózgu.  Czas „od drzwi do igły” (ang. door to needle time, DTN) dla pacjentów leczonych rekombinowanym tkankowym aktywatorem plazminogenu (rtPA) powinien być krótszy niż 60 minut, natomiast czas „od drzwi do nakłucia” (ang. door-to-puncture, DTP) dla pacjentów leczonych trombektomią mechaniczną (MT) powinien wynosić mniej niż 120 minut. Lean Management to podejście wywodzące się z przemysłu motoryzacyjnego, oparte na Toyota Production System, które znalazło zastosowanie w różnych sektorach gospodarki, w tym w obszarze ochrony zdrowia celem  poprawy jakości usług zdrowotnych.

Metody: Badanie miało na celu analizę efektów zastosowania narzędzi Lean Management w zarządzaniu procesem leczenia pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu w warunkach szpitalnych. W tym celu przeprowadzono przegląd systematyczny literatury naukowej. Przeszukano bazy  MEDLINE i SCOPUS, do badania włączono artykuły opublikowane w okresie 01.01.2000 r. – 20.09.2022 r.

Wyniki: Analiza obejmowała 13 badań, które spełniły predefiniowane kryteria włączenia. Wszystkie badania miały charakter prospektywny, rtPA zastosowano w jedenastu badaniach, w tym w dwóch w połączeniu z MT. W pozostałych 2 badaniach MT zastosowano samodzielnie. Mapowanie strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping, VSM), narzędzie Lean Management, zostało zastosowane we wszystkich włączonych badaniach do analizy przepływu pracy w leczeniu ostrego udaru niedokrwiennego mózgu. Mierniki wyników obejmowały głównie czas DTN w przypadku leczenia rtPA oraz czas DTP i DTR (czas do uzyskania reperfuzji, ang. door-to-angiographic reperfusion, DTR) w przypadku trombektomii mechanicznej. Czas DTN został oceniony w dziewięciu badaniach i osiągnął statystycznie istotne skrócenie w pięciu badaniach. Odsetek pacjentów leczonych rtPA w czasie DTN ≤60 minut oceniano w trzech badaniach i we wszystkich osiągnięto istotną statystycznie poprawę tego wskaźnika. DTP oceniano w dwóch badaniach, w jednym z nich zaobserwowano istotne statystycznie zmniejszenie tego czasu. DTR analizowano w jednym badaniu, uzyskano w nim istotną statystycznie redukcję tego czasu.

Wnioski: Wyniki przeprowadzonego przeglądu systematycznego literatury wskazują na istotny wpływ mapowania strumienia wartości na poprawę procesu leczenia pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu poprzez zmniejszenie opóźnień wewnątrzszpitalnych. Co więcej, obserwujemy wzrost liczby badań skupiających się na implementacji narzędzi Lean Management w sektorze opieki zdrowotnej w ostatnich latach. Warto jednak zaznaczyć, że zdecydowana większość tych badań jest prowadzona w Stanach Zjednoczonych, podczas gdy inne kraje, w tym kraje europejskie, również mogłyby odnieść korzyści z zastosowania metod Lean Management w sektorze opieki zdrowotnej.

Grzegorz Rychwalski

Prawnik. Ekspert w dziedzinie rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia. Ekspert ds. współpracy z administracją rządową, spraw publicznych, polityk i legislacji. Były urzędnik państwowy, dyplomata. Doświadczenie w branży farmaceutycznej, w firmach z TOP 3 na świecie. Wykładowca i panelista. Od wielu lat (15+) aktywnie zaangażowany we współtworzenie regulacji i ekosystemów legislacyjnych ONZ, UE i PL z udokumentowanymi osiągnięciami w Genewie, Brukseli i Warszawie.

Ekspert w dziedzinie otoczenia prawno-biznesowego mający wpływ na tworzenie i funkcjonowanie przemysłu farmaceutycznego w Polsce i UE. Ekspert w zakresie procesu legislacyjnego polskiego i europejskiego. Wiceprezes Polskiego Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków, wiceprzewodniczący Grupy ds. Zdrowia Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (obszary tematyczne o największym potencjale naukowym i gospodarczym w skali kraju) przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, członek Rady Biznesu przy Agencji Badań Medycznych, ekspert Komisji ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym KOMITETU TERAPII I NAUK O LEKU przy Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji.

Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia Business at OECD (BIAC).

Ekspert w dziedzinie rynku farmaceutycznego i ochrony zdrowia Związku Przedsiębiorców
i Pracodawców, Business Centre Club oraz Konfederacji Lewiatan.

Lider Rady IP Konfederacji Lewiatan. Członek Grup Roboczych Medicines for Europe, organizacji zrzeszającej największych producentów leków generycznych i biologicznych równoważnych w Europie. Członek Grup Roboczych BusinessEurope. Wcześniej, Naczelnik Wydziału Prawnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, Attaché ds. Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli oraz Wiceprzewodniczący Grupy ds. Farmaceutyków i Wyrobów Medycznych Rady Unii Europejskiej. Były delegat Rządu RP do grup roboczych Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia. Doświadczenie korporacyjne zdobywał jako Szef Strategii w INFARMA, a także jako Governmental Affairs & Policy Manager w Janssen Polska.

Nagrody i wyróżnienia:

 • list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów RP
 • obecność na Liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskim sektorze ochrony zdrowia
  w latach 2018, 2019, 2021, 2022.
 • Nagroda Zaufania Złoty OTIS w 2023 roku.

Abstrakt

Tytuł: Implementacji Europejskiej Strategii Farmaceutycznej w perspektywie Polskiej Prezydencji UE

26 IV br. Komisja Europejska przyjęła pakiet zmian europejskiego prawa farmaceutycznego, tym samym rozpoczynający formalny proces legislacyjny w Radzie i Parlamencie Europejskim.

Niestety, projekt nie przewiduje wprowadzenia prawnego i finansowego mechanizmu odbudowy bezpieczeństwa lekowego Europy, czyli przywrócenia produkcji API i leków. Proponowane jest natomiast wydłużenie okresów wyłączności tym samym wydłużenie monopoli rynkowych tym samym opóźniając konkurencję i powszechny dostęp pacjentów do leków. Należy podkreślić, że obowiązująca na obszarze UE wyłączność na rynku – obejmująca, poza 20- letnią ochroną patentową, 8 lat wyłączności danych, po których następuje dwuletni okres wyłączności rynkowej mogący zostać przedłużony o kolejny rok (tzw. 8+2+1)  – jest najdłuższa na świecie. Projektowane przez UE zmiany choć skracają do 6 lat okres ochrony danych, wprowadzają szereg wyjątków od tej zasady. Firmy mogą korzystać z dodatkowych okresów ochrony zwiększając jej łączny okres do maksymalnie 12 lat, a nawet do 13 lat, podczas gdy obecnie wynosi on 11 lat.

Planowane przez KE zmiany zakładają również wprowadzenie zbywalnego Voucheru na wyłączność dla środków przeciwdrobnoustrojowych, czyli przede wszystkim antybiotyków, który miałby zachęcać do ich produkcji. Voucher przedłużałby ochronę danych o rok, przy czym mógłby być przekazany innej firmie, która przedłużyłaby sobie ochronę danych dowolnego swojego produktu. Vouchery będą mogły być wykupywane przez najbogatsze firmy dla przedłużenia monopolu swoich leków. Wprowadzenie tego mechanizmu, zdaniem autora, powinno skutkować tym, że voucher taki byłby niezbywalny
i przypisany do antybiotyku, który stanowił podstawę przyznania.

Z dotychczasowych działań na poziomie UE widać, że mimo wydłużenia monopolu nowo wprowadzanych na rynek leków, Europa nie stała się światowym liderem innowacji, a zwiększanie ochrony własności intelektualnej zbiega się w czasie z relatywnym pogarszaniem się pozycji UE
w stosunku do Chin i USA. Dlatego – mając na uwadze wpływ długotrwałego okresu wyłączności na rynku na dostęp do leków i ich ceny – czas jego trwanie nie powinien być wydłużany.

Propozycje Komisji Europejskiej przytoczone powyżej, nie tylko zdaniem autora, negatywnie wpłyną na dostępność leków dla pacjentów z uwagi na wydłużenie monopoli rynkowych tym samym opóźni konkurencję.

Powyższe prac legislacyjne będą prawdopodobnie prowadzone podczas Polskiej Prezydencji w Radzie w pierwszej połowie 2025 r. co będzie dużym wyzwaniem.

Dr hab. n. med., prof. uczelni Dariusz Timler

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej w latach 2023-2027. Prodziekan ds. Organizacyjnych i Kierunku Ratownictwo Medyczne. Kierownik Zakładu Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof, Kierownik Uczelnianego Laboratorium Dydaktycznego Stanów Nagłych. Profesor uczelni zatrudniony w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, Polska. Delegat Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Członek Sądu Koleżeńskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. Lekarz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przez 16 lat. Konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny ratunkowej dla Województwa Łódzkiego. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych i zarzadzania w ochronie zdrowia.

Abstrakt

Tytuł: Szpitalne Oddziały Ratunkowe w Polsce a problematyka implementacji zarządzania LEAN

Autor: dr hab. n. med., prof. uczelni Dariusz Timler

Wstęp: Zarządzanie LEAN definiuje się jako zestaw metod i filozofii w pracy, która kreuje maksymalną wartość dla pacjenta redukując marnotrawstwo i oczekiwanie. Celem głównym jest przedstawienie problemów na poziomie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) z implementacją zarzadzania LEAN. Metodą badawczą był przegląd najnowszego piśmiennictwa z opisem problemów na przykładzie szpitalnego oddziału ratunkowego w Łodzi na podstawie doświadczeń własnych.

Wyniki: Zarzadzanie LEAN jest nieznane w ochronie zdrowia zbyt szerokiemu gronu pracowników. Doświadczenia własne jak i literatura wskazują na różne poziomy implementacji zarządzania LEAN. Można wyróżnić:

– poziom międzynarodowy (np.: Unia Europejska)

– poziom państwowy (np.: Ministerstwo Zdrowia)

– poziom regionalny (np.: Wojewoda)

– poziom instytucjonalny (np.: Szpital)

– poziom lokalny (dotyczy konkretnego SOR).

Próba implementacji zarzadzania LEAN w szpitalu wojewódzkim w Łodzi zakończyła się częściowym sukcesem. Udało się przeszkolić pracowników SOR oraz przeprowadzić kilka skutecznych działań z wykorzystaniem wybranych metod LEAN (PDSA). Nie udało się wprowadzić na stałe zarzadzania LEAN co związane było z dodatkową pracą, którą należało wykonać w warunkach przeciążenia pracą.

Wnioski: Wydaje się, że przy wprowadzaniu zarządzania LEAN w pierwszej kolejności należy wykorzystać te zasady do wyszukiwania problemów, które odciążą lub ułatwia pracę na SOR.

Ograniczenia: Praca jednoośrodkowa.

Dr inż. Aleksander Buczacki

Adiunkt na Politechnice Warszawskiej. Jego zainteresowania badawcze obejmują zarządzanie produkcją, rozwój nowych produktów w oparciu o podejście Lean Management oraz inżynierię systemów. Jest Prezesem Oddziału INCOSE Polska.

Uzyskał tytuł magistra zarządzania produkcją na Politechnice Warszawskiej, tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Gdańskim oraz stopień doktora nauk prawnych na Politechnice Warszawskiej. Otrzymał nagrodę Fulbright Senior Research Award (w zakresie inżynierii Lean Healthcare Systems).

Abstrakt

Tytuł: Symulator Przepływu Pacjentów przez SOR

Autorzy: Aleksander Buczacki (Politechnika Warszawska), Ali X. Ghobadi (Southern California Kaiser Permanente Medical Group), Hassan B. Movahedi (Kaiser Permanente Orange County), Bohdan W. Oppenheim (Loyola Marymount University)

Zarządzania działalnością operacyjną szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) stanowi wyzwanie ze względu na dużą zmienność przyjęć pacjentów oraz ich stanu zdrowia. Symulatory przepływu pacjentów mogą być pomocne w analizie i planowaniu wykorzystania zasobów.

Celem niniejszego badania było opracowanie modelu symulacyjnego (MS) wspierającego podejmowanie decyzji związanych z alokacją zasobów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W modelu wykorzystano podejście dyskretne oraz symulację agentową. W trakcie projektowania MS wykorzystano metodykę inżynierii systemów. Założono, że przepływ pacjentów będzie mógł się odbywać dwiema ścieżkami, w zależności od wskaźnika segregacji medycznej.

MS doskonale nadaje się do analizy przepływu pacjentów. Wstępne wyniki potwierdziły znaczenie stosowania tzw. „szybkiej ścieżki”. MS umożliwia symulację i analizę zarówno całych przepływów pacjentów, jak i ich fragmentów. Statystyki przepływu pacjentów zostały zweryfikowane przy użyciu konkretnego oddziału ratunkowego, w tym wypisów i przyjęć do szpitala. MS wspiera identyfikację i rozwiązywanie problemów systemowych, w tym redukcję oczekiwania, co ma istotny wpływ na przebieg leczenie oraz satysfakcję pacjentów, a także jakości funkcjonowania nie tylko SOR lecz całego szpitala.

Wdrożenie MS w konkretnym SOR wymaga wprowadzenia danych referencyjnych (z zeszłych okresów) nt. przyjęć pacjentów ich stanów zdrowia oraz istniejących zasobów. Obecnie, MS nie umożliwia wykonywania analiz finansowanych oraz analiz rozmieszenia zasobów (layout) w SOR.

Agnieszka Pietraszewska- Macheta

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ukończyła aplikację sądową. Od 2016 r. zastępca dyrektora ds. służb mundurowych w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim Funduszu, a w latach 2020-2021 pełniła obowiązki dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Obecnie, od 22 maja 2023 r. jest dyrektorem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Autorka i współautorka wielu publikacji m.in. jest współautorką komentarzy do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także wielu innych publikacji związanych z tematyką funkcjonowania ochrony zdrowia.

Abstrakt

Temat: Ustawa o Jakości Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwie Pacjenta – stan obecny

Autor: Agnieszka Pietraszewska-Macheta, Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości.

Celem prezentacji jest przedstawienie uczestnikom problematyki wdrożenia ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości i bezpieczeństwie pacjenta, w szczególności wskazanie jak istotne znaczenie mają obecnie przepisy przejściowe, które w najbliższym okresie będą wyznaczały zadania instytucji zaangażowanych w proces poprawy jakości w opiece zdrowotnej.

Prezentacja jest podzielona na trzy części:

 1. Problematyka wstępna – przepisy ustawowe – zagadnienia regulowane ustawą;
 2. Proces akredytacji i podstawowe zmiany w procesie akredytacji, które mogą mieć znaczenie dla podmiotów leczniczych zainteresowanych akredytacją w najbliższym czasie;
 3. Przepisy przejściowe i akty wykonawcze – stan obecny, czego jeszcze nie możemy zaplanować.

Autorka chciałaby też przedstawić zmiany, które z organizacyjnego punktu widzenia będą miały wpływ na uczestników systemu oraz możliwe kierunki zmian w ustawie – które można poddać pod dyskusje.

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz

Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz jest specjalistą neurologiem, specjalistą rehabilitacji medycznej, adiunktem w II Klinice Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie od 2012 roku kieruje Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej.

Szczególny obszar zainteresowań i działalności klinicznej to rehabilitacja neurologiczna – zwłaszcza osób z uszkodzeniem układu nerwowego w następstwie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego w tym udaru mózgu, leczenie żywieniowe, leczenie bólu  oraz zastosowanie toksyny botulinowej w schorzeniach neurologicznych. Specjalizuje się w terapii toksyną botulinową chorych ze spastycznością, zaburzeniami ruchowymi oraz migreną przewlekłą. Jest krajowym i międzynarodowym trenerem w zakresie stosowania toksyny botulinowej u pacjentów ze spastycznością.   

Posiada umiejętności (potwierdzone certyfikatami): plastrowania dynamicznego w schorzeniach neurologicznych, badania  USG Doppler duplex tętnic domózgowych w odcinku
 zewnątrzczaszkowym i USG przezczaszkowego (TCD i TCCD), samodzielnego wykonywania badań ultrasonograficznych w zakresie narządów szyi wydany.

Ukończyła Studia Podyplomowe „Medycyna Bólu”.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji zarówno w piśmiennictwie krajowym, jak i zagranicznym, rozdziałów w podręcznikach oraz licznych doniesień zjazdowych. Brała udział w przygotowaniu polskich wytycznych dotyczących postępowania w udarze mózgu, leczenia żywieniowego w udarze mózgu, leczenia toksyną botulinową spastyczności u osób dorosłych oraz leczenia objawowego w stwardnieniu rozsianym.

Pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Neurorehabilitacji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Jest Członkiem Specjalistą Komitetu Nauk Neurologicznych oraz Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk.

Jest delegatem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego do paneli tematycznych „Ból” oraz „Neurorehabilitacja” Europejskiej Akademii Neurologii.

Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie rehabilitacji medycznej oraz Zarządzeniem Ministra Zdrowia została powołana na Członka Krajowej Rady do spraw Neurologii.

Aktywnie wspiera kampanie społeczne i edukacyjne dotyczące chorób układu nerwowego oraz współpracuje z organizacjami zrzeszającymi pacjentów dotkniętych tymi schorzeniami.

Dr Katarzyna Agnieszka Obłąkowska

Doktor nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce i administracji, oraz socjolog. Ekspert polityki publicznej, badań społecznych i ekonomii behawioralnej. Członek Rady Programowej Instytutu Nowej Europy.

Absolwentka studiów doktoranckich w zakresie ekonomii w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów magisterskich w zakresie socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie administracji i finansów publicznych (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego), badań marketingowych (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), zarządzania marką (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) oraz historii sztuki (Collegium Civitas).

Autorka ponad trzydziestu recenzowanych publikacji naukowych związanych z polityką społeczno-gospodarczą i badaniami społeczno-ekonomicznymi. Autorka dwóch monografii naukowych i współredaktorka naukowa dwóch monografii w obszarze polityki publicznej. Współautorka ponad dwudziestu raportów eksperckich społeczno-ekonomicznych, w tym „Farmaceutyczny wyścig narodów. Wymiar innowacji krajowych producentów leków i ich wpływ na gospodarkę” (razem z dr A. Bartoszewiczem) oraz „Jak przygotować polską ochronę zdrowia na kolejne epidemie? 100 wytycznych dla administracji rządowej i samorządowej w zakresie gotowości państwa na czas kryzysu (razem z gen. prof. dr hab. G. Gielerakiem i dr A. Bartoszewiczem). Występowała na ponad czterdziestu konferencjach naukowych i gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie badawcze, analityczne, naukowe, eksperckie i w wystąpieniach publicznych. Kierownik zespołu Analiz Behawioralnych i Badań Społecznych w Instytucie Finansów (2022-2023). Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki (2017-2020). Radna Powiatu Piaseczyńskiego (2010-2018). Starszy Specjalista w Głównym Urzędzie Statystycznym (2009). Prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i badań społecznych dla administracji publicznej i organizacji sektora pozarządowego.

Dr Artur Bartoszewicz 

Doktor nauk ekonomicznych, ekspert polityki publicznej, finansów publicznych, pomocy publicznej i zarządzania strategicznego, adiunkt w Instytucie Rozwoju Gospodarczego, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Ekspert z zakresu programowania i wydatkowania funduszy Unii Europejskiej z 20 letnim doświadczeniem. Ekspert w zakresie polityki rozwoju, polityki UE, funduszy UE, finansów publicznych, pomocy publicznej, zarządzania i planowania strategicznego, studiów wykonalności, zarządzania ryzykiem, analizy ekonomicznej i finansowej, posiada 25-letnie doświadczenie eksperckie, analityczne, ewaluacyjne, naukowe i trenerskie.

Był społecznym doradcą Ministrów Zdrowia prof. Zbigniewa Religii oraz prof. Mariana Zembali. Współautor raportów pt. „Farmaceutyczny wyścig narodów. Wymiar innowacji krajowych producentów leków i ich wpływ na gospodarkę” (razem z dr K. Obłąkowską) oraz „Jak przygotować polską ochronę zdrowia na kolejne epidemie? 100 wytycznych dla administracji rządowej i samorządowej w zakresie gotowości państwa na czas kryzysu” (razem z gen. prof. dr hab. G. Gielerakiem i dr K. Obłąkowską).

Członek Rady oraz Przewodniczący Komisji ds. finansów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA. Ekspert i Członek Rady Programowej Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ekspert ds. oceny projektów NCBiR, PARP oraz CPPC. Posiada bogate doświadczenie w projektach private equitypublic affairs i inwestycjach infrastrukturalnych.

Autor książek i publikacji naukowych, badań oraz licznych ekspertyz. Sporządził 100 ekspertyz i ewaluacji z zakresu analiz ekonomiczno-finansowych, finansów publicznych, pomocy publicznej, strategii i planów wieloletnich na rzecz administracji rządowej i samorządowej. Autor 37 recenzowanych artykułów naukowych. Uznany ekspert ekonomiczny prezentujący swoje poglądy w mediach krajowych: prasie, radio i telewizji.

Abstrakt

Temat: Bezpieczeństwo lekowe Polaków na gruncie teorii bezpieczeństwa, suwerenności i kolonializmu – perspektywa ekonomiczno-polityczna.

Autorzy: Dr Katarzyna Obłąkowska, Instytut Nowej Europy, Dr Artur Bartoszewicz, SGH Warszawa

Wystąpienie podejmuje tematykę bezpieczeństwa lekowego i suwerenności lekowej w kontekście teorii suwerenności państwa i kraju, teorii bezpieczeństwa oraz teorii kolonializmu.

W trakcie wystąpienia omówione zostaną następujące kwestie: suwerenność państwa, autorskie rozumienie koncepcji suwerenności kraju w kontekście bezpieczeństwa, definicja bezpieczeństwa lekowego, autorskie koncepty Wskaźnika Suwerenności Lekowej (WSL) oraz Wskaźnika Bezpieczeństwa Lekowego Pacjentów (WBLP), kolonializm farmaceutyczny jako współczesne oblicze kolonializmu, rekomendacje dla polityki Rzeczypospolitej Polskiej.

Metodologia badań, które posłużyły do przygotowania wystąpienia obejmowała następujące metody badawcze: analiza literatury, desk research, analiza danych statystycznych i ekonomicznych oraz analiza porównawcza. Wyniki badań swoimi odkryciami w zakresie kolonializmu wpisują się w katolicką naukę społeczną, na gruncie której w XXI w. wskazuje się, że proces globalizacji prowadzi do nowych form kolonializmu, a w konsekwencji utrwalenia się drastycznych nierówności we współczesnym świecie. Przeprowadzone badanie było interdyscyplinarne w polu badań o polityce i administracji oraz ekonomii, wpisując się w szczególności w nurt badań państw i gospodarek narodowych oraz gospodarki globalnej.

W oparciu o dane European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations wyliczono Wskaźniki Suwerenności Lekowej dla 29. państw, w tym państw Unii Europejskiej, a także Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Rosji, Turcji, Islandii. Przeprowadzone obliczenia pozwoliły wskazać społeczeństwa państw, które są suwerenne i bezpieczne lekowo oraz te, które takimi nie są. Polskie społeczeństwo należy do tej drugiej grupy. Wskaźnik Bezpieczeństwa Lekowego Pacjentów zaprezentowany zostanie jedynie w postaci wzoru wobec aktualnie braku danych dostępnych w statystykach publicznych, które pozwoliłyby na jego wyliczenie i jako wspólne wyzwanie na przyszłość.

Dr Bogdan Falkiewicz

Bogdan Falkiewicz ma 27-letnie doświadczenie w pracy w systemie ochrony zdrowia. Od stycznia 2020 r. zarządza Consultingiem i Primary Market Research w  IQVIA.
Wcześniej pracował w firmach badawczych i doradcznych – PEX & Sequence HC Partners, IMS Consulting, McKinsey & Company, w sektorze farmaceutycznym: w Pliva Kraków S.A. (obecnie Teva, dyrektor pionu marketingu strategicznego i efektywności biznesu) i Jelfa S.A. (obecnie Bausch Health), a także naukowo i jako klinicysta na Akademii Medycznej w Gdańsku. Z wykształcenia jest lekarzem chorób wewnętrznych i chemikiem, z doktoratem z chemii medycznej oraz osiągnięciami naukowymi i publikacjami z chemii, diagnostyki molekularnej i medycyny.

Mgr Krzysztof Osmański

Krzysztof Osmański, ur. 1969 r. w Płocku. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, mgr. Zainteresowania naukowe: administracja publiczna, dyscyplina finansów publicznych, zagadnienia nadzoru i kontroli, ochrona zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem problematyki przekształceń własnościowych oraz zarządzanie szpitalami. Pedagog i wykładowca bloku przedmiotów prawnych oraz przedsiębiorczości. W przeszłości zawodowo związany z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie, Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie oraz Szpitalem SOLEC Sp. z o.o. w Warszawie. Obecnie Dyrektor ds. Operacyjnych Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka w Warszawie.

Abstrakt

Temat: Rola zindywidualizowanych raportów analitycznych w praktyce zarządzania podmiotem leczniczym

Autorzy: mgr Krzysztof Osmański1, dr hab. n.med. Beata Jagielska1, dr n. o zdr. Izabela Gołębiak1, mgr Agnieszka Kabata1, lek. Dariusz Kaczorowski1
1Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.

Wstęp: W obliczu rosnącej kompleksowości systemów zdrowia, wzrastającej konkurencji oraz ewoluujących potrzeb pacjentów, nowoczesne placówki służby zdrowia stoją przed wyzwaniem nieustannego doskonalenia strategii i praktyk zarządczych. Kluczowym elementem tego procesu jest wykorzystanie precyzyjnych, adekwatnych i efektywnych narzędzi analitycznych. Współczesne narzędzia analityczne odgrywają zasadniczą rolę w identyfikowaniu obszarów wymagających interwencji, ale również w wykorzystaniu potencjału, jaki kryje się w dostępnych zasobach.

Cel pracy: przedstawienie najważniejszych instrumentów analitycznych stosowanych w praktyce zarządczej szpitala, ich wpływu na efektywność finansową oraz zarysowanie ich znaczenia dla procesu decyzyjnego w kontekście sektora medycznego.

Materiał i metody: Dokonano analizy narzędzi analitycznych stosowanych w celu usprawnienia procesu zarządczego  podmiotu medycznego pod kątem ich skuteczności.

Wyniki: Narzędzia analityczne mają fundamentalny i bezpośredni wpływ na efektywność finansową, a tym samym na skuteczne zarządzanie podmiotem leczniczym. Badając wpływ metod analitycznych na kondycję finansową placówek medycznych, kluczowe jest skoncentrowanie się na aspektach finansowych, głównie związanych z równowagą między kosztami a przychodami. Placówki publiczne, działające w ramach struktur, takich jak samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy jednostki finansowane z budżetu, nie mają na celu generowania zysku. Niemniej jednak, nie zwalnia to ich z dbałości o efektywność i unikanie nadmiernych strat. Cele finansowe powinny wspierać cele strategiczne, które koncentrują się na jak najbardziej efektywnej opiece zdrowotnej.