Poprzednie edycje

Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia” w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

fot. Marta Najmowicz

17 września 2021 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyła się Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”. Konferencja została objęta patronatem honorowym Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Program konferencji został przygotowany przez Komitet Naukowy, pracujący pod kierunkiem prof. dr hab. Tomasza Hermanowskiego. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była mgr farm. Kinga Dziok. W spotkaniu, które odbyło się w trybie hybrydowym wzięło udział około stu osób. Uczestnikami wydarzenia byli pracownicy ochrony zdrowia, przedstawiciele administracji placówek leczniczych, organizacji pozarządowych, środowiska akademickiego, studenci, doktoranci, a także przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz goście z zagranicy, w tym z Uniwersytetu Loyola Marymount University ze Stanów Zjednoczonych.

Lean Management wykorzystywane jest w przemyśle od wielu lat, jednak zastosowanie tej koncepcji w ochronie zdrowia stanowi zdobycz współczesności. Obecnie jesteśmy świadkami wykorzystania nowoczesnej idei zarządzania strategicznego przez polski system zarządzania ochroną zdrowia – dotychczas korzystały z niej głównie kraje wysoko rozwinięte. W tym kontekście działania, zmierzające do rozpowszechniania wiedzy o Lean Management oraz wdrażania nowoczesnych metod zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, szczególnie mapowania strumienia wartości w procesie leczenia pacjentów, są bezcenne.

Celem zorganizowanej Konferencji była prezentacja wyników Projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia, realizowanego przez konsorcjum, kierowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, w skład którego wchodził Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

fot. Marta Najmowicz

Konferencja składała się z czterech sesji tematycznych. Pierwszej sesji pt. Determinanty usprawnień organizacyjnych technologii medycznych przewodniczył Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski. Rozpoczynający wykład wygłosił Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Sławomir Gadomski, który omówił złożoną problematykę restrukturyzacji i modernizacji polskich szpitali. Wystąpienie objęło analizę motywów restrukturyzacji oraz szans i zagrożeń z nią związanych. Kolejny wykład „Udary mózgu jako wyzwanie dla polityki zdrowotnej” został wygłoszony przez Prof. dr hab. Danuta Ryglewicz w imieniu konsultant krajowej w dziedzinie neurologii Prof. dr hab. Agnieszki Słowik. Pani Profesor zwróciła uwagę na skalę problemu jednostki chorobowej udaru mózgu oraz na znaczenie czasu we właściwym jego leczeniu. Prezentacja podkreślała istotę prawidłowego zarządzania w placówkach ochrony zdrowia oraz edukację społeczeństwa jako ważne elementy prewencji. Trzeci wykład inauguracyjny należał do Prof. dr hab. Tomasza Hermanowskiego, w którym omówione zostały cele badawcze Projektu LeanOZ oraz przegląd wyników konsultacji społecznych na temat potencjału wdrożenia Lean management w polskiej ochronie zdrowia. Pan Profesor podkreślił wagę kształcenia studentów kierunków medycznych w zakresie nowoczesnych metod zarządzania i działań podniesienia świadomości lekarzy o istniejących nieefektywnościach, wynikających z braku ich wsparcia dla wdrożenia lean management w ochronie zdrowia. Kolejnym wykładem było wystąpienie Dr inż. Małgorzaty Chmielewskiej pt. „Specyfika zarządzania organizacją szpitala w porównaniu z organizacjami przemysłowymi”, w ramach którego wyjaśniono zasadnicze różnice sektorów oraz w jakim wymiarze i przy uwzględnieniu których czynników można implementować w opiece zdrowotnej podobne zasady zarządzania funkcjonujące w przemyśle. Wnioskami płynącymi z przedstawionego tematu było zwracanie uwagi na kryteria determinujące sferę zarzadzania w szpitalu, takie jak stopień zmienności pracy, strukturę organizacyjną podmiotu oraz typ pracownika i rodzaj jego obowiązków zawodowych, które podlegają nadzorowi. W następnym wykładzie Pan Mgr Stanisław Brzozowski  zaprezentował przebieg trwających prac nad walidacją działań zmierzających do wdrożenia nowoczesnej metody zarządzania strumieniem wartości dla pacjentów udarowych w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. Wykład zamykający sesję pierwszą należał do Dr hab. n. med. Michała Karlińskiego, który przybliżył Inicjatywy Angels, międzynarodowego projektu  działającego na rzecz poprawy jakości opieki udarowej na świecie, wspierany przez Europejską oraz Światową Organizację Udarową.

fot. Marta Najmowicz

Drugą część konferencji stanowiła sesja o temacie „Wdrażanie metod zarządzania procesowego w leczeniu szpitalnym”, której przewodniczył Dr hab. Andrzej Śliwczyński, prof. AHE. Pierwszy wykład poprowadziła Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz, podczas którego omówiła optymalny model opieki długoterminowej po udarze mózgu. Przedawnione zostały czynniki wpływające na rokowanie pacjenta po udarze mózgu oraz problemy, z którymi zmagają się pacjenci udarowi. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z wytycznymi kwalifikacji pacjentów do różnych form opieki poudarowej oraz jak wygląda zapotrzebowanie na daną procedurę wśród pacjentów udarowych. Podkreślona została rola edukacji pacjenta w zakresie choroby oraz uświadomienia wagi profilaktyki wtórnej, aby zapobiec ponownym incydentom. Następny wykład tej sesji należał do Dr hab. Adama Kobayashi, który przedstawił temat: „Postępy w leczeniu udaru mózgu w województwie mazowieckim”. Podczas prezentacji została zwrócona uwaga na leczenie pacjentów udarowych trombolizą oraz trombektomią. Podkreślona został rola czasu dotarcia pacjenta do ośrodka leczenia w możliwości wykonania nowoczesnej metody leczenia – trombektomii mechanicznej.  Niezbędne jest w tym względzie sprawne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych i teleradiologicznych, komunikujących oddziały udarowe z centrami interwencyjnego leczenia udarów mózgu, zwiększając szanse pacjenta na powrót do zdrowia. Podkreślono rolę rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, często pomijanej lub nie prowadzonej prawidłowo. Ostatnim wykładem tej sesji był wykład dwóch prelegentów: Pani Mgr piel. Ady Lisowskiej oraz Pana Inż. (rat. Med.) Arkadiusza Wilczka, którzy przedstawili przebiegi implementacji koncepcji Lean Healthcare w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Omówiono podjęte działania wdrożenia lean management na oddziale SOR, a także wyniki wykonanych analiz. Wynika z nich, że punktem centralnym stanowią szkolenia kadry medycznej oraz poprawa procedur procesu przyjęcia pacjenta na SOR, tirage pacjentów oraz przejęcia zmiany (dyżuru) przez personel.

Trzecią sesję konferencji „Zarządzanie procesowe technologiami medycznymi z wykorzystaniem technik z grupy Lean Management” pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisława Marciniaka rozpoczął wykład Pana prof. Bohdana W. Oppenheima z Uniwersytetu Loyola Marymount University. oraz Pana dr inż. Aleksandra Buczackiego z Politechniki Warszawskiej na temat Procesu Lean Healthcare Systems Engineering w Projektach w Opiece Zdrowotnej. Celem wykładu było przedstawienie Inżynierii Systemów jako narzędzia niezbędnego przy realizacji projektów w Opiece Zdrowotnej. Omówione zostały zarówno kroki Lean Healthcare Systems Engineering, jak i korzyści płynące ze stosowania Inżynierii Systemów, jako narzędzia poprawiającego komunikację między personelem medycznym. Wnioskiem płynącym z wystąpienia było sprawdzanie się procesu Lean Healthcare Systems Engineering we wszystkich obszarach opieki zdrowotnej. Drugi wykład: „Metody i techniki inżynierii produkcji w ochronie zdrowia – przykłady szczupłego zarządzania i ICT” autorstwa dr inż. Bartłomieja Gładysza ukierunkowany był na przedstawienie przykładów modeli symulacyjnych i ich potencjale zastosowania w służbie zdrowia. Kolejne wystąpienie było poprowadzone przez mgr Jarosława Gębskiego „Prawidłowe mapowanie procesów jako podstawowy warunek wykorzystania różnych technik Lean Management”., który przedstawił wybrane uwarunkowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce, opisując etapy mapowania procesów, na podstawie danych projektu LeanOZ. Zwrócono uwagę na kluczowe dla prawidłowego mapowania, usprawniania procesów medycznych, takiej jak aspekty organizacyjne (m.in. nierówne zaangażowanie uczestników) i finansowe. Kolejny wykład został poprowadzony przez prof. dr hab. Stanisława Marciniaka, który omówił procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym, obejmując warunki skutecznej ich realizacji. Istotnym jest adaptacja w ramach metody dodatkowego parametru sterującego lub nadanie wybranym parametrom w metodzie adekwatnych dla procesu opieki zdrowotnej wielkości lub wartości. Kolejny wykład pt.: Idea i rozwiązania lean management w konfrontacji z sytuacjami kryzysowymi na przykładzie Covid-19’ został przygotowany przez dr hab. n. o zdr. prof. Andrzeja Śliwczyńskiego i dr hab. n. med. prof. Waldemara Wierzbę. Wykład ukazał realia zastosowania zasad „szczupłego zarządzania” w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie w warunkach obecnie trwającej pandemii. Zwrócono uwagę na perspektywę problemów z zasobami napotkanych w sytuacji kryzysowej. Wnioski płynące z wystąpienia to konieczność zmian w prawie zamówień publicznych dla sektora medycznego i rozważenie utworzenia sieci dużych podmiotów leczniczych, które będą posiadały „zapasy” aparatury medycznej z dostępem do użyczania potrzebującym placówkom.

fot. Marta Najmowicz

Przewodniczącą czwartej sesji konferencji obejmującej prezentacje oryginalnych prac studenckich była Pani prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, która na wstępie przedstawiła wyniki 6 edycji konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. W kategorii najlepsza praca licencjacka Kapituła Konkursowa nagrodziła Panią Joannę Sobol, studentkę studiów II-go stopnia na kierunku zdrowie publiczne Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM za pracę pt. „Optymalizacja procesów wyboru dostawców produktów jednorazowego użytku, dla ogólnopolskiej stacji dializ”, napisaną pod kierunkiem Pana Mgr. Artura Białoszewskiego z Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii UCK WUM. Kapituła Konkursowa doceniła jakość merytoryczną pracy oraz jej twórczy i nowatorski charakter.

W kolejnej części sesji, prowadzonej przez mgr farm. Magdalenę Zielińską, zaprezentowane zostały prace studentów Koła Naukowego Farmakoekonomiki WUM. Prezentacje studenckie dotyczyły oceny jakości wytycznych praktyki klinicznej za pomocą narzędzia AGREE II oraz barier i strategii w implementacji wytycznych praktyki klinicznej. Prelegentkami były studentki kierunku DUO OTM Wydziału Farmaceutycznego WUM – mgr Marta Andrzejewska, mgr inż. Magdalena Damentko, mgr farm. Kinga Dziok oraz Lic. Sylwia Połeć, prace wykonane były pod opieką mgr farm. Magdaleny Zielińskiej. Studentki podkreśliły konieczność podjęcia działań zapewniających wysoką jakość wytycznych praktyki klinicznej w Polsce oraz zwróciły uwagę na odpowiednie przeprowadzenie procesu opracowywania wytycznych, w tym zaangażowanie ekspertów oraz osób czuwających nad zachowaniem standardów metodycznych. W części dotyczącej barier i strategii w implementacji wytycznych praktyki klinicznej, przedstawione zostały wyniki przeglądu literatury, które wskazują na determinujące znaczenie jakości procesu edukacji, tj. organizowanie specjalistycznych kursów i szkoleń w przeciwieństwie do pasywnej dystrybucji materiałów edukacyjnych, przejrzyste tworzenia wytycznych praktyki klinicznej oraz konieczność przeszkolenia pracowników służby zdrowia by potrafili stosować wytyczne kliniczne w pracy z pacjentem. Przewodnicząca sesji prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska doceniła aktualność i przydatność przedstawionego opracowania, podkreślając potrzebę odpowiedniego rozpowszechniania i wdrażania wytycznych praktyki klinicznej z wykorzystaniem przedstawionych przez studentki rozwiązań.

Autorzy:

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Mgr Kinga Dziok

Mgr Magdalena Zielińska

Wioleta Opieka

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

Prelegenci 2021

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Cele badawcze Projektu LeanOZ
Wygłaszana na Konferencji Naukowej PTEZ prezentacja dotyczy genezy i celów badawczych Projektu LeanOZ oraz badań opinii, dotyczących wdrażania w polskim systemie ochrony zdrowia metod Lean Management oraz zarządzania procesowego, opartych na badaniach naukowych.

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Koordynator międzynarodowego projektu badawczego „Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej – InterQuality”, finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Kierownik projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia – LeanOZ , współfinansowanego przez NCBiR.. Kierownik Kierunku studiów magisterskich o profilu praktycznym „Ocena Technologii Medycznych – DUO OTM” na Wydziale Farmaceutycznym WUM. Założyciel i Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomiki oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych. Promotor lub recenzent wielu prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

Lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych.

Dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk i Rady ds. Ochrony Zdrowia Prezydenta RP oraz współzałożyciel i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, a także członek rady naukowej m.in. CMKP i NIZP-PZH. W przeszłości m.in. Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny i Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

Specyfika zarządzania organizacją szpitala w porównaniu z organizacjami przemysłowymi
Czy zasady zarządzania w przemyśle można wiernie implementować w opiece zdrowotnej, czy też opieka zdrowotna jest na tyle wyjątkowa, aby uzasadnić często spotykane twierdzenie: „nieważne, jak to dobrze zadziałało w fabryce, nie sprawdzi się w szpitalu”.

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej – Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Członek Zarządu – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Zainteresowania badawcze
Ocena Technologii Medycznych w praktyce menedżera, Organizacja i Zarządzanie w sektorze zdrowia, Komunikacja i Negocjacje, Farmakoekonomika, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu;
Udział w projektach naukowo – badawczych: międzynarodowy projekt badawczy 7PR UE „Finansowanie Jakości w Opieki Zdrowotnej InterQuality” – lider Trzeciego Pakietu Roboczego, projekt badawczy NCBR „Lean Management w Opiece Zdrowotnej” – Członek Komitetu Sterującego, projekt dydaktyczny „DUO OTM Ocena Technologii Medycznych”

Obszar nauczania
Organizacja i Zarządzanie w Sektorze Zdrowia, Kompetencje społeczne, w tym negocjacje trójwymiarowe, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Doświadczenie zawodowe
nauczyciel akademicki, dyrektor firmy doradczej sektora zdrowia, wieloletni menedżer w sektorze farmaceutycznym i medycznym, posiada doświadczenie m.in. w zarządzaniu siecią aptek

Mgr farm. Urszula Cegłowska

Zastosowanie lean management jako innowacji organizacyjnej w zarządzaniu szpitalnym oddziałem ratunkowym (SOR)

Często liczba pacjentów zgłaszających się do oddziałów ratunkowych przekracza możliwości SOR-ów w zakresie szybkiej diagnostyki i zaordynowania właściwego leczenia. Nadmierne obłożenie SOR-ów przekłada się na zwiększony wskaźnik śmiertelności, spadek satysfakcji pacjentów z otrzymanych usług zdrowotnych, spadek satysfakcji personelu medycznego z wykonywanej pracy oraz nieefektywne zużycie zasobów. Odpowiedzią na powyższe problemy może być wdrożenie zarządzania z wykorzystaniem narzędzi lean. Czas jest głównym czynnikiem rokowniczym w przypadku wielu stanów nagłych więc optymalizacja funkcjonowania oddziałów ratunkowych, przy uwzględnieniu zwiększania efektywności udzielania świadczeń i obniżenia kosztów funkcjonowania, stanowią istotny obszar potrzebnych zmian.

Specjalista z ponad 10-letnim stażem pracy w systemie ochrony zdrowia, absolwentka kierunku farmacja Warszawskiego Uniwersytetu Medcznego. Uczestnik projektów naukowo-badawczych (Interquality, EUnetHTA, Lean management w Ochronie Zdrowia, Impact HTA), wykładowca i autor publikacji naukowych. Zainteresowana tematyką ekonomii zdrowia oraz finansowania jakości w opiece zdrowotnej.

Dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński, Prof. AHE

Idea i rozwiązania lean management w konfrontacji z sytuacjami kryzysowymi na przykładzie COVID-19
Autorzy:
Dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński, Prof. AHE
Dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, Prof. AHE
Idea wystąpienia
Wykazanie problemów związanych z zarządzaniem wg zasad lean management w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szczególności pandemii lub katastrof. Propozycje rozwiązań.

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Uzyskał tytuł naukowy doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tematem pracy doktorskiej była efektywność ekonomiczna w programach terapeutycznych finansowanych ze środków publicznych. Temat habilitacji dotyczył analizy danych „Wybrane aspekty wykorzystania analizy dużych zbiorów danych (Big Data Analysis) do oceny rzeczywistej praktyki klinicznej (Real Word Analysis).

Ekonomista – absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Łodzi. W latach 1987-2005 pracował i pełnił kierownicze funkcje w Państwowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”. Od 2005r pracuje w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jako Kierownik Działu Programów Lekowych w Oddziale Mazowieckim NFZ. Od 2009r na stanowisku Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, a od maja 2015 Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Centrali NFZ. W 2012 ukończył podyplomowe studia baz danych. Od sierpnia 2020 Kierownik Działu Inżynierii Medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, aktywnie współpracujący przy uruchamianiu i utrzymaniu działania Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Autor i współautor ok. 140 artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych pismach z zakresu medycyny, mówiących o analizie danych medycznych, finansowaniu w systemie ochrony zdrowia, epidemiologii, farmakoekonomiki. Uczestniczył w pracach Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Dr inż. Bartłomiej Gładysz

Przegląd możliwości stosowania metod i technik inżynierii produkcji w opiece zdrowotnej

„Inżynieria produkcji jest pojęciem obejmującym zagadnienia planowania, projektowania, implementowania i zarządzania systemami produkcyjnymi, systemami logistycznymi oraz zabezpieczania ich funkcjonowania. Systemy te rozumiane są jako układy socjotechniczne, integrujące pracowników, informację, energię, materiały, narzędzia pracy i procesy w ramach całego cyklu życia produktów. (…)”. Osiągnięcia i wiedza z zakresu inżynierii produkcji mogą być z powodzeniem stosowane również w obszarze ochrony zdrowia. Jednakże dyskusje takich zastosowań są ciągle nieliczne i ograniczone. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wybranych przypadków tego typu zastosowań, co może stanowić inspirację do usprawnień.

Bartłomiej Gładysz jest adiunktem w Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Technologiczny). Uzyskał doktorat w dziedzinie nauk technicznych (budowa i eksploatacja maszyn). W Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych zawiązał i jest liderem zespołu badawczego SUSTAIN 4.0 (Sustainable Industry 4.0). Posiada bogate doświadczenie jako badacz, analityk i kierownik projektów w zakresie doradztwa i projektów usprawniających organizację procesów produkcyjnych i logistycznych oraz wdrożeń systemów identyfikacji radiowej w wielu obszarach, w tym m.in. w szpitalu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Association of Engineering, Project, and Production Management. Uczestniczył w licznych projektach badawczych i edukacyjnych w ramach programów takich jak 7. Program Ramowy, Horyzont 2020, czy ERASMUS+.

Mgr inż. Jarosław Gębski

Prawidłowe mapowanie procesów jako podstawowy warunek wykorzystania różnych technik Lean Management
Wygłaszana prezentacja związana będzie z doświadczeniami zdobytymi podczas prac nad Standardami LeanOZ oraz publikacjami nt. zarządzania procesowego, informatyzacji procesów oraz wykorzystania koncepcji Lean w opiece zdrowotnej.

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (specjalność: Logistyka), uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn (specjalność: Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne), ekspert ds. zakupów technicznych, logistyki i magazynowania. Posiada certyfikat Green Belt Lean Six Sigma, lider KAIZEN. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych koncernach produkcyjnych z branży elektrotechnicznej, budowlanej i chemicznej, członek PTEZ, główny wykonawca fazy pilotażowej Projektu LeanOZ.

Aktywnie uczestniczył w procesach kompleksowej i gruntownej transformacji logistyki i zakupów w oparciu o narzędzia Lean i KAIZEN, standaryzował procesy w przemyśle, mapował i proponował innowacje procesów medycznych na potrzeby Projektu LeanOZ. Zwolennik poszukiwania innowacyjnych i nieszablonowych rozwiązań opartych o fakty, otwartej komunikacji i pracy zespołowej zmierzających do osiągniecia ponadprzeciętnych rezultatów.

Konferencja Naukowa PTEZ „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”

W dniu 17 września 2021 r. odbędzie się Konferencja Naukowa PTEZ „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia.

Projekt LeanOZ jest projektem naukowo-badawczym współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne” (umowa Nr /IS-2/200/NCBR/2015).

Podejmuje on problematykę nowoczesnych metod zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, a szczególnie mapowanie procesów leczenia pacjentów. Badania nastawione są na uzyskanie wzrostu jakości leczenia i efektywności procesów przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji pacjentów.

W projekt zaangażowane są Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Nadrzędnym celem do osiągnięcia w fazie pilotażowej projektu naukowo-badawczego LeanOZ jest upowszechnienie standardów mapowania strumieni wartości (VSM) w ochronie zdrowia oraz procesowych metod zarządzania w opiece szpitalnej.

Opracowane standardy mapowania procesów VSM są związane m.in. z następującymi obszarami sektora zdrowia:

-mapy potrzeb zdrowotnych

-projektowana ustawa o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjentów

-ustawa „o sieci szpitali”

-opieka koordynowana.

Empiryczna część badań została zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół prowadził pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Konferencja odbędzie się w Sali 202 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Litewskiej 14/16 w godz. 10:00-16:30.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji zapraszamy do rejestracji na stronie:

https://leanoz.pl/konferencja2021 lub w zakładce Rejestracja

W razie pytań związanych konferencją zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym:

ptez.kontakt@adminptez

Relacja z Konferencji podsumowującej fazę badawczą projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia – LeanOZ ”

W dniu 26 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie odbyła się Konferencja podsumowująca fazę badawczą projektu “Lean Management w Ochronie Zdrowia – LeanOZ “.

Konferencję objęli patronatem honorowym Minister Zdrowia oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan dr Marek Tombarkiewicz, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pan prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś oraz prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM.

Gospodarzami Konferencji byli; prof. dr hab. Tomasz Hermanowski – Przewodniczący Komitetu Naukowego oraz  Stanisław Brzozowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Sekretarz Stanu Marek Tombarkiewicz odczytał list Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła skierowany na ręce prof. Tomasza Hermanowskiego, w którym Minister Zdrowia wyraził przekonanie, że działania podejmowane w ramach nowatorskiego projektu naukowo-badawczego „LeanOZ” przyczynią się do wzrostu jakości opieki zdrowotnej oraz większej satysfakcji pacjenta w trakcie procesu leczenia.

Minister Marek Tombarkiewicz podkreślił, że realizowany Projekt LeanOZ pozytywnie wpisuje się w zmiany strategiczne wdrażane obecnie przez resort zdrowia, ukierunkowane na usystematyzowanie leczenia w jednostkach służby zdrowia, miedzy innymi dzięki właściwemu mapowaniu potrzeb zdrowotnych, budowaniu sieci szpitali, planowanym zmianom w podstawowej opiece zdrowotnej oraz tworzeniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo pacjentów i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych.

Pan Minister pogratulował realizatorom Projektu dotychczasowych wyników oraz wyraził nadzieję na owocną współpracę w produktywnym zastosowaniu zdobytej wiedzy.

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonał Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Mirosław Wielgoś. Pogratulował prof. dr hab. Tomaszowi Hermanowskiemu oraz całemu zespołowi za zaangażowanie się w problematykę lean management w ochronie zdrowia, które prowadzić ma do unowocześnienia zarządzania w systemie opieki zdrowotnej. Rektor podkreślił, że w obecnych czasach „wszelkie działania, które pozwalają optymalizować wydatki związane z procesem leczenia są bezcenne”. 

Rektor WUM wyraził jednocześnie nadzieję, że rozwiązania zaproponowane przez zespół badawczy zainteresują szersze kręgi, „które będą chciały wprowadzać Państwa recepty na poprawę sytuacji w zarządzaniu opieką zdrowotną do swoich placówek ochrony zdrowia”.

Przewodniczącym Komitetu Sterującego Projektu „LeanOZ”, będącego organem zarządzającym Projektu, jest prof. Tomasz Hermanowski reprezentujący PTEZ, a wśród członków Komitetu znaleźli się: mgr Stanisław Brzozowski (PTEZ, Menedżer Operacyjny Projektu), dr Mira Lisiecka-Biełanowicz (WUM), mgr inż. Małgorzata Chmielewska (WUM), prof. dr hab. Danuta Ryglewicz (IPiN) oraz dr Daria Biechowska (IPiN).

Uczestnicy konferencji w ramach trzech sesji wysłuchali szeregu bardzo interesujących prezentacji członków zespołu projektowego „LeanOZ”, którzy podsumowali dotychczasowy etap pracy badawczej. 

W trakcie pierwszej sesji  prof. dr hab. Tomasz Hermanowski omówił cele badawcze Projektu LeanOZ.

Intencją twórców Projektu jest przekonanie szerokiego grona potencjalnych interesariuszy, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców o kluczowym znaczeniu innowacji organizacyjnych w procesach leczenia. Projekt LeanOZ podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na możliwość ograniczenia marnotrawstwa kosztów oraz czasu personelu medycznego i pacjentów, przy jednoczesnym podnoszeniu jakości leczenia oraz zwiększeniu satysfakcji pacjentów, w przeciwieństwie do większości innych technologii medycznych, które podnoszą jakość kosztem zwiększania wydatków na leczenie.

Nadrzędnym celem projektu LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia (Standardy LeanOZ).

Pan Profesor Tomasz Hermanowski wskazał na pięć podstawowych standardów LeanOZ:

1.      Wybór procesu VSM

2.      Mapa stanu obecnego

3.      Mapa stanu docelowego

4.      Plan wdrożenia

5.      Pomiar i wycena potencjalnych efektów wdrożenia.

Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) dokonał przeglądu możliwości wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w polskim systemie ochrony zdrowia.

Podsumowując dotychczasowe efekty fazy badawczej Projektu LeanOZ Pan Profesor Hermanowski zaprezentował przykładową mapę strumienia wartości, omówił filozofię jej tworzenia, główne elementy i wzajemne powiązania.

W kolejnej części konferencji Pan dr hab. Adam Kobayashi z IPiN zaprezentował „Kluczowe parametry procesu leczenia udaru mózgu”. Było to wprowadzenie do przedstawienia efektów zastosowania zasad lean w procesie leczenia udaru mózgu – kolejnego referatu, wygłoszonego przez Panią dr Darię Biechowską z IPiN oraz Panią dr Mirę Lisiecką-Biełanowicz (WUM), zatytułowanego „Zastosowanie Lean w leczeniu udarów mózgu”.

Panie: dr Daria Biechowska i dr Mira Lisiecka-Biełanowicz omawiające zastosowanie zasad lean w leczeniu udarów mózgu.

Uzupełnieniem tej tematyki było wystąpienie Pani Urszuli Cegłowskiej, która przedstawiła wyniki przeglądu systematycznego literatury na świecie dotyczącej zastosowania metody lean w ochronie zdrowia, w tym procesu mapowania strumienia wartości oraz efektów wdrożenia lean w leczeniu udarów mózgu.

Zagrożenia w zastosowaniach lean management w ochronie zdrowia przedstawił Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej LeanOZ.

Natomiast Pani prof. nadzw. dr hab. Anna Kosieradzka, członek Rady Naukowej LeanOZ, skupiła uwagę słuchaczy na czynnikach sukcesu przy wdrażaniu projektu Lean.

Uczestnicy konferencji słuchający podsumowania fazy badawczej Projektu LeanOZ.

Druga sesja konferencji poświęcona była omówieniu standardów mapowania strumieni wartości oraz prezentacji wyników pracy zespołów badawczych Projektu LeanOZ. Przewodniczył jej Pan prof. zw. dr hab. Stanisław Marciniak.

Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny Projektu przedstawił inicjatywę Projektu LeanOZ oraz zwrócił uwagę słuchaczy na kwestię przygotowania danych.

Państwo Marika Guzek oraz Tomasz Włodarczyk opowiedzieli o szczegółach konstruowania lokalnej mapy zasobów medycznych pod kątem wdrożenia zasad lean na przykładzie Centrum Medyczno-Diagnostycznego w Siedlcach.

Pan Witold Paweł Kalbarczyk omówił kluczową dla lean kwestię standaryzacji miejsc realizacji świadczeń.

Przedstawienie istoty mapy stanu docelowego i planu wdrożenia LeanOZ to główny temat wystąpienia Pana Krzysztofa Rogalskiego.

Z kolei, Panowie dr hab. Mariusz Bednarek oraz Stanisław Brzozowski odkryli tajniki „Wyceny potencjalnych efektów wdrożenia usprawnień w projektach LeanOZ”.

Uczestnicy konferencji „Lean Management w Ochronie Zdrowia” w dniu 26 czerwca 2017 roku.

Bardzo intersującą część konferencji stanowiły studia przypadków.

Swoim doświadczeniem przy wdrażaniu LeanOZ w Centrum Medyczno-Diagnostycznym w Siedlcach podzielili się z uczestnikami konferencji Państwo Marika Guzek i Tomasz Włodarczyk, pracownicy Centrum w Siedlcach. Omówili mapę strumienia wartości POZ na przykładzie Bilansu 40-latka.

Pierwsze spostrzeżenia z testowania standardów LeanOz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala im. Kopernika w Łodzi przedstawili słuchaczom Pan dr Aleksander Buczacki oraz Pan Stanisław Brzozowski.

trzeciej, ostatniej sesji konferencji Pani Małgorzata Chmielewska, członek Komitetu Sterującego LeanOZ, przedstawiła istotę konsultacji społecznych w wymiarze filozofii „lean” i znaczenie ich przeprowadzenia wśród interesariuszy dla właściwej implementacji innowacyjnego zarządzania w sektorze zdrowia. Uczestnicy zostali zapoznani z planami przebiegu konsultacji społecznych w ramach projektu oraz wszystkich zebranych zaproszono do czynnego wzięcia w nich udziału.

Na zakończenie spotkania odbył się panel dyskusyjny, któremu przewodniczył Pan Stanisław Brzozowski. W paneluzastanawiano się nad praktycznym zastosowaniem narzędzi lean management w instytucjach polskiego systemu ochrony zdrowia, takich jak Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, czy Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W panelu uczestniczyli: Pan Maciej Miłkowski – Zastępca Prezesa NFZ, Pani dr Barbara Więckowska – Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia, Pani dr Gabriela Sujkowska Dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także Pan dr Dariusz Timler – Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala im. Kopernika w Łodzi.

Uczestnicy dyskusji podkreślili innowacyjność metody lean w zarządzaniu procesowym w polskiej opiece zdrowotnej, wskazali na przydatność tej metody nie tylko w optymalizacji ścieżki leczenia pojedynczych pacjentów i wybranych procesów leczenia, ale także na poziomie makro, np. w procesie mapowania potrzeb zdrowotnych (analiza ścieżki zdrowotnej pacjenta), czy w procesie wyceny procedur medycznych i taryfikacji świadczeń zdrowotnych.

Uczestnicy konferencji otrzymali komplet dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi mapowania strumieni wartości.

Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie – miejsce Konferencji.

Patronat medialny: 

Opracowanie: dr Wacława Wojtala

Serwis fotograficzny Wanda Widomska, Dział Fotomedyczny WUM oraz Wacława Wojtala, PTEZ.

image/jpeg iconPismo Ministra Zdrowia

Konferencja podsumowujaca fazę badawczą projektu LeanOZ

Foto: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM.

W dniu 26 czerwca 2017 r. odbędzie się Konferencja podsumowująca fazę badawczą Projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ).

Bardzo nam miło poinformować, że konferencję objął patronatem honorowym Minister Zdrowia dr Konstanty Radziwiłł oraz Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63A w godz. 11:00-16:00.

Program Konferencji tutaj.

Projekt LeanOZ podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywności leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudnienia czy zakupu kosztownych technologii medycznych. Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) dokonał przeglądu możliwości wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w polskim systemie ochrony zdrowia.

Nadrzędnym celem projektu LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia (Standardy LeanOZ). Empiryczna część badań jest realizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w którym zespół Projektu LeanOZ przeprowadził pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu. 

Intencją twórców projektu jest zainteresowanie innowacjami organizacyjnymi w procesach leczenia szerokiego grona potencjalnych interesariuszy w Polsce, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców. Na konferencji w dniu 26 czerwca odbędzie się pierwsza publiczna prezentacja Standardów LeanOZ, a wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają komplet dokumentacji z wytycznymi dotyczącymi mapowania strumieni wartości, dodatkowo potwierdzone zaświadczeniem udziału w konferencji (4 punkty edukacyjne OIL).

Udział w Konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy: waclawa.wojtala@leanoz.pl

Patronat medialny:

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Konferencja naukowa otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”

Konferencja naukowa otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

18 kwietnia 2016 r. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Konferencja naukowa otwierająca Projekt badawczy „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia.

Program Konferencji – poniżej.

Oficjalne otwarcie Projektu LeanOZ – „Lean Management w Ochronie Zdrowia” zorganizowane zostało pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przez Konsorcjum naukowo-badawcze, w skład którego wchodzi również Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

Projekt LeanOZ jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne”. Podejmuje on problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia. Na świecie tego typu innowacje organizacyjne zdobywają coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywność leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudniania, czy zakupu kosztownych technologii medycznych.

Nadrzędnym celem do osiągnięcia w ramach projektu naukowo-badawczego LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w ochronie zdrowia. Empiryczna część badań zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół przeprowadzi pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

 W drodze na Konferencję LeanOZ w Warszawie – od lewej: Pan Jacek Węgrzyk, ekspert, Lean Navigator; Pan dr n. med. Mariusz Nowak, Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich; Pan Tomasz Gajerski, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Konferencję uroczyście otworzył Pan Profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, Kierownik Naukowy Projektu LeanOZ.

Otwarcie konferencji naukowej LeanOZ przez Pana Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ (od lewej). Obok: Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny Projektu LeanOZ;  Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ.

Zgodnie z oczekiwaniami, Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przyciągnęła uwagę przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów leczniczych, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, ekspertów branżowych, jak również studentów i doktorantów WUM. Licznie uczestniczyli w niej także członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia i Sekcji Lean Management. W Konferencji wzięło udział sto kilkanaście osób. 

Spotkanie uświetnili swoją obecnością między innymi: Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Pan Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa ds. Finansowych NFZ; Pani Profesor dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Profesordr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prodziekan ds. Nauki I Wydziału Lekarskiego WUM, Pan Profesor dr hab. Romuald Holly z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Roman Kołek Wicemarszałek Województwa Opolskiego; Pani Profesor zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego; Pan Profesor dr hab. n. med. Bolesław K. Samoliński, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Profesor dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński; Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Uczestnicy Konferencji naukowej otwierającej Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Pani Profesor zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego (pośrodku) podczas Konferencji LeanOZ w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

W Konferencji uczestniczył Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Pan Minister Jarosław Pinkas uznał realizowany przez Konsorcjum projekt LeanOZ za pionierski, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wyraził oczekiwania na sukces przedsięwzięcia i dużą nadzieję na implementację wyników. Zachęcił do zaangażowania i podjęcia współpracy w planowanych przez Ministerstwo Zdrowia programach w zakresie podejścia procesowego w obszarze psychiatrii środowiskowej.

Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas wystąpienia pt.: „Zarządzanie procesowe z perspektywy Ministerstwa Zdrowia” w ramach Konferencji LeanOZ w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Naukową część konferencji otworzył wykład Pana Profesora Tomasza Hermanowskiego, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ, zatytułowany „Dlaczego Lean Management i mapy procesów leczenia potrzebne są w ochronie zdrowia?”

Wykład Pana Profesora Tomasza Hermanowskiego, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ  podczas Konferencji w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Uczestników konferencji zainteresowała prezentacja Pani Urszuli Cegłowskiej, naświetlająca aktualny stan wiedzy o Lean Management w Polsce i na świecie, na podstawie dokonanego przez zespół badawczy projektu przeglądu systematycznego literatury.

Pani Urszula Cegłowska podczas prezentowania na Konferencji LeanOZ wyników przeglądu systematycznego literatury dotyczącej Lean Management w ochronie zdrowia.

Z bardzo ciekawym wykładem gościnnym, zatytułowanym „Ewolucja Lean Management – od przemysłu samochodowego do leczenia pacjentów” wystąpił Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ. Wykład ten stanowił jednocześnie wstęp do sesjipoświęconej narzędziom lean stosowanym w ochronie zdrowia.

Wykład Pana Profesora Stanisława Marciniaka, Członka Rady Naukowej Projektu LeanOZ  podczas Konferencji w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Podczas sesji, której przewodniczył Pan Profesor Stanisław Marciniak, uczestnicy konferencji zapoznali się z wdrożeniami metody lean w polskich podmiotach leczniczych.

  • Pan Jakub Marczak, Członek Zarządu Prefectus Group, zaprezentował wdrożenie lean w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach;
  • Pani Katarzyna Złotowska, Inżynier Lean Hospitals, przedstawiła imponujące efekty wdrożenia zasad lean w Centrum Usług Medycznych DIALIZA Sp. z o.o. w Szczecinku;
  • Pan Jacek Węgrzyk – wdrożenie 5S w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Są to pierwsze zastosowania tej innowacyjnej metody zarządzania w ochronie zdrowia w Polsce.

Pan Jakub Marczak, Pani Katarzyna Złotowska oraz Pan Jacek Węgrzyk podczas prezentacji na Konferencji pierwszych wdrożeń metody lean w polskich podmiotach leczniczych.

Następnie, Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny projektu LeanOZ oraz Pan Krzysztof Rogalski, członek zespołu realizującego LeanOZ, omówili istotę VSM oraz koncepcję i pomiar efektywności w bardzo interesującym wystąpieniu zatytułowanym „Istota mapowania strumienia wartości – spojrzenie z perspektywy podmiotu leczniczego oraz pacjenta”. 

Panowie Krzysztof Rogalski i Stanisław Brzozowski przybliżyli istotę mapowania strumienia wartości.

Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny projektu LeanOZ prezentujący istotę VSM.

Z kolei, Pani dr Mira Lisiecka-Biełanowicz, Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, członek zespołu realizującego pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu w ramach projektu LeanOZ, przedstawiła unikatową mapę procesu leczenia udaru mózgu, na przykładzie Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz omówiła wstępne wyniki dokonanej analizy procesu leczenia pacjentów, prowadzonej aktualnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pani dr Mira Lisiecka-Biełanowicz, członek zespołu realizującego pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu w ramach projektu LeanOZ, prezentująca wyniki analizy.

Trzecia część konferencji to panel dyskusyjny zatytułowany „Czy VSM będzie wykorzystywane w zarządzaniu polską ochroną zdrowia?”. Ożywioną dyskusję moderował Pan Stanisław Brzozowski.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Czy VSM będzie wykorzystywane w zarządzaniu polską ochroną zdrowia?” – od lewej: Pan dr Witold Paweł Kalbarczyk, ekspert ochrony zdrowia, Pan Jacek Węgrzyk, ekspert lean management w ochronie zdrowia; Pani dr Gabriela Ofierska-Sujkowska, Dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Pani dr Barbara Więckowska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia; Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ.

Paneliści wyrazili przekonanie, że VSM może stać się narzędziem skutecznie wspierającym takie ważne projekty jak: mapy potrzeb zdrowotnych, taryfikacja procedur medycznych, czy koordynowana opieka zdrowotna.

Na zakończenie Konferencji, przedstawione zostały wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników dotyczącej potencjału wdrożenia Lean Management w polskiej ochronie zdrowia.

Opracowanie: dr Wacława Wojtala

application/msword iconProgram Konferencji

Konferencja otwierająca projekt LeanOZ

Foto: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. odbędzie się Konferencja otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ).

Bardzo nam miło poinformować, że Minister Zdrowia Konstanty Radziwłł objął konferencję patronatem honorowym.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63A w godz. 11:00-15:30.

Program Konferencji w załączeniu.

Projekt LeanOZ jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne” (umowa Nr /IS-2/200/NCBR/2015). Projekt podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywności leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudnienia czy zakupu kosztownych technologii medycznych.

Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) zamierza zbadać możliwość wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w Polsce.

Nadrzędnym celem Projektu jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w ochronie zdrowia. Empiryczna część badań zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół prowadzi pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Intencją twórców projektu jest zainteresowanie innowacjami organizacyjnymi w procesach leczenia szerokiego grona potencjalnych interesariuszy w Polsce, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy:konferencja@leanoz.pl  w terminie do 7 kwietnia 2016 roku

Jednocześnie pragniemy zaprosić Państwa do przesyłania na ww. adres mailowy propozycji abstraktów artykułów i recenzji książek o tematyce związanej z zastosowaniem Lean w ochronie zdrowia – w terminie do 8 kwietnia 2016 roku. Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zrecenzowane przez członków Rady Naukowej Projektu. Autorzy najlepszych prac zostaną poproszeni o zreferowanie ich podczas konferencji.

Szczegóły dotyczące przygotowania abstraktów w załączeniu.

Planujemy wydanie zakwalifikowanych artykułów i recenzji w formie pierwszego numeru czasopisma Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji oraz nadsyłania abstraktów prac o tematyce Lean w ochronie zdrowia.

Dr hab. Tomasz Hermanowski prof. Politechniki Warszawskiej

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia  

application/msword iconProgram Konferencji LeanOZ

application/msword iconInformacja dotycząca abstraktów o tematyce LeanOZ

Konferencja wewnętrzna PTEZ w ramach projektu naukowo-badawczego „Lean Management w ochronie zdrowia”

Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ i Pan Stanisław Brzozowski, Kierownik Wykonawczy projektu „Lean Management w ochronie zdrowia”

W dniu 8 lutego 2016 roku odbyła się konferencja wewnętrzna PTEZ zorganizowana w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego „Lean Management w ochronie zdrowia” (LeanOZ). Projekt ten jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Innowacje Społeczne”.

Konferencję otworzył Pan Profesor Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ, Przewodniczący Komitetu Sterującego LeanOZ.

Konferencja odbyła się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 2a. Wzięli w niej udział członkowie PTEZ, w tym uczestnicy wszystkich zespołów roboczych działających w ramach projektu naukowo-badawczego LeanOZ.

Konferencję prowadził Pan Stanisław Brzozowski, Kierownik Wykonawczy projektu „Lean Management w ochronie zdrowia”.

Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe efekty prac projektowych, omówiono strategię planowanych do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektowanej dokumentacji roboczej Standardów VSM, dalsze zadania dla zespołów roboczych oraz organizację Konferencję LeanOZ, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 roku z szerokim udziałem zaproszonych gości.

Strategię konsultacji społecznych zaprezentował Pan Krzysztof Rogalski (z prawej).

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z doświadczeniami wdrożenia elementów opieki koordynowanej na przykładzie Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach.

Korzyści dla pacjentów z wdrożenia opieki koordynowanej w Centrum Medyczno – Diagnostycznym przedstawił Pan Artur Prusaczyk, Wicperezes Zarządu wraz z pracownikami.

Migawki z obrad

Opracowanie i zdjęcia: dr Wacława WojtalaWacława

Konferencja “Wpływ e-zdrowia i e-recepty na jakość i koszty opieki zdrowotnej”

Konferencja “Wpływ e-zdrowia i e-recepty na jakość i koszty opieki zdrowotnej”

Termin konferencji został zmieniony. Dokładna data i lokalizacja zostaną podane w najbliższym czasie

O konferencji
Celem spotkania jest omówienie korzyści i problemów płynących z wprowadzenia rozwiązań e-zdrowia, w szczególności e-recepty. Rozważane będą zarówno perspektywy informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce, jak i doświadczenia innych krajów. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się polscy i zagraniczni eksperci w dziedzinie e-zdrowia i ekonomiki zdrowia.

Ramowa tematyka konferencji:
•    Cele strategiczne dla e-zdrowia w Polsce
•    Korzyści wynikające z e-zdrowia – doświadczenia zagraniczne
•    Wnioski dla Polski – panel dyskusyjny
•    Priorytetowe obszary rozwoju e-zdrowia
•    Dotychczasowe inicjatywy z dziedziny e-zdrowia

Organizator
Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, którego Prezesem Zarządu jest dr hab. Tomasz Hermanowski, prof. PW. Misją Towarzystwa jest wzmocnienie komunikacji oraz wymiany myśli pomiędzy ekonomistami zdrowia w Polsce, jak również podniesienie jakości debaty publicznej na temat systemu ochrony zdrowia w Polsce poprzez rozwój i popularyzację osiągnięć naukowych z dziedziny ekonomiki zdrowia.

Uczestnictwo
Do udziału w konferencji zapraszamy decydentów, lekarzy, farmaceutów, przedstawicieli organizacji pacjenckich, uczelni, wyższych, administracji państwowej, firm informatycznych, farmaceutycznych oraz wszystkie osoby związane z systemem opieki zdrowotnej i zainteresowane tematyką e-zdrowia.

Lokalizacja
Konferencja odbędzie się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Konferencja naukowa pt. “Powrót do pracy po chorobie nowotworowej”

W poniedziałek, 22.06.2015,  w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym WUM odbyła się konferencja naukowa poświęcona tematowi powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej. Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia oraz Zakład Farmakoekonomiki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Marek Krawczyk.

Celem konferencji była wymiana wiedzy między instytucjami i osobami zajmującymi się problematyką powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej, oraz aktywizacja tych środowisk w ramach projektu wymiany wiedzy COST IS1211 CANWON finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Wśród zaproszonych prelegentów byli m.in.: prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa z Klinika Chorób Zawodowych i Toksykologii Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera, Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS Pani Małgorzata Nietopiel, dr n. med. Urszula Wojciechowska z Zespołu Krajowego Rejestru Nowotworów, dr n. hum. Marta Porębiak, reprezentująca Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne, dr n. hum. Anna Mazurkiewicz z Centrum Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr n. o kult.fiz. Hanna Tchórzewska-Korba z Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Swoją obecnością konferencję uświetnił Dziekan Wydziału Farmaceutycznego WUM prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński oraz Pani Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska.

Uczestnicy konferencji wysłuchali  ciekawych wystąpień, poruszających najbardziej istotne aspekty problemu powrotu do pracy osób po chorobie nowotworowej. Konferencja zbudowała podstawy krajowej platformy wymiany wiedzy i wspólnych projektów naukowych poświęconych wspieraniu chorych onkologicznych w powrocie do pracy. Organizatorzy konferencji otrzymali podziękowania i słowa uznania za organizację tego wydarzenia od Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniak-Kamysza.

Do ściągnięcia:

Seminarium PTEZ nt. Lean Management w ochronie zdrowia

W dniu 03 marca 2014 roku w Bibliotece Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia poświęcone problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia. Seminarium prowadził członek PTEZ Pan Stanisław Brzozowski.

Pan Stanisław Brzozowski podczas Seminarium PTEZ w dniu 03 marca 2014 roku.

Celem Seminarium było zapoznanie uczestników z istotą tego nurtu strategicznego zarządzania oraz narzędziami stosowanymi w ramach Lean Management. Uczestnicy spotkania skupili szczególną uwagę na możliwościach zastosowania Lean Management w polskim systemie ochrony zdrowia oraz w zarządzaniu szpitalami. 

Migawki z Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia poświęconego problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia, które odbyło się dniu 03 marca 2014 roku w Warszawie.

Lean management w ochronie zdrowia należy do skutecznych systemów zarządzania, ukierunkowanych na maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, spojrzenie na leczenie pacjenta z perspektywy całego procesu i jego optymalizację. Jest on z powodzeniem wdrażany w USA, Kanadzie, Australii oraz Europie (m. in. w Wielkiej Brytanii), prowadząc nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności w placówkach ochrony zdrowia, ale i znacznego obniżenia zarówno kosztów leczenia pacjentów, jak i globalnego kosztu funkcjonowania placówek medycznych. W Polsce Lean Management w ochronie zdrowia nie został dotychczas wdrożony. 

Uznano, że tematyka jest niezwykle aktualna i będzie przedmiotem dalszych prac Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej

W dniu 21 listopada 2013 roku w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbyło się seminarium poświęcone opiece koordynowanej. Seminarium zostało zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia. Wykład inauguracyjny wygłosił Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Wykład inauguracyjny Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ. 

Problematyka koordynowanej opieki zdrowotnej jest jednym z zadań leżących w centrum zainteresowania Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

W Polsce prace nad opieką koordynowaną prowadzone są obecnie w ramach Projektu „InterQuality – Finansowanie jakości w służbie zdrowia”. Jest to projekt międzynarodowy i jest finansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego realizacja dobiega końca – w kwietniu 2014 roku w Brukseli w siedzibie Komitetu Regionów Europejskich odbędzie się konferencja końcowa tego projektu.

W związku z tym, że w Unii Europejskiej trwają prace nad wypracowaniem wspólnej terminologii dotyczącej opieki zintegrowanej, informację o tych pracach przedstawił uczestnikom seminarium Filip Domański, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Poinformował on, że prace te są prowadzone w ramach tzw. procesu refleksji nad zrównoważonymi systemami opieki zdrowotnej oraz przedstawił cechy opieki skoordynowanej wg dokumentów Unii Europejskiej. W grudniu 2013 roku projekt konkluzji Rady UE w sprawie procesu refleksji nad zrównoważonymi systemami opieki zdrowotnej będzie przyjęty przez ministrów zdrowia UE.

Filip Domański, główny specjalista z Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia podczas seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej.

Merytoryczną część seminarium, która miała charakter warsztatów, poprowadził dr n. med. Adam Kozierkiewicz – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Dr n. med. Adam Kozierkiewicz – członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia podczas seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej.

Dr Kozierkiewicz omówił istotę i cechy zagranicznych modeli organizacyjnych opieki koordynowanej oraz przeprowadził dyskusję moderowaną. Celem dyskusji było zidentyfikowanie cech, składowych i elementów, które są charakterystyczne dla zjawiska opieki koordynowanej w kontekście polskim. W celu stworzenia rekomendowanego modelu opieki koordynowanej, podczas seminarium zostało przeprowadzone także badanie opinii ekspertów na temat głównych cech opieki koordynowanej.

Badanie opinii ekspertów przeprowadzone w dniu 21 listopada 2013 roku w ramach seminarium PTEZ nt. opieki koordynowanej.

Po obróbce statystycznej i merytorycznej, wyniki zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym. Było to pierwsze seminarium utworzonego w grudniu 2012 roku Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, które po zarejestrowaniu rozpoczęło działalność w dniu 31 lipca 2013 roku.

Warszawa,  21 listopad 2013 rok