Categories
Walne zgromadzenia

IX Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 23 czerwca 2021 roku obyło się IX Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Poniżej przedstawiono skład władz PTEZ wybranych podczas VII Walnego Zgromadzenia Członków – Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołowała Pani Magdalena Zielińska.

Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2020 roku. Towarzystwo w 2020 roku liczyło 94 członków zwyczajnych.

PTEZ posiada również czworo członków wspierających, wśród których znajdują się SOPHARMA Sp. z.o.o. – firma prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym, Centrum medyczno-Diagnostyczne Sp. z.o.o. – świadczeniodawca podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z.o.o oraz Medim Sp. z.o.o. – jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce. Od początku istnienia Towarzystwa, partnerem strategicznym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Na IX Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ podsumowano działalność poprzedniego roku. Działalność PTEZ w 2020 roku skoncentrowana była na pracach:

 • sprawozdawczych oraz popularyzujących wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018
 • kontynuowano prace związane z realizacją III fazy zadań projektowych – monitorowanie działań wdrożeniowych w wytypowanym podmiocie (nieobjęte dofinansowaniem NCBiR)
 • dotychczasowe rezultaty propagowania wyników projektu LeanOZ to 8 publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach oraz dodatkowo 4 opracowania w kategorii raporty i publikacje. Kolejna dwa artykułu są w trakcie procedowania w wydawnictwach
 • podjęto działania przygotowania Konferencji pt. „Procesowe metody zarządzania opieką zdrowotną”, uwzględniając dwa bloki:
  • Proces zarządzania (m.in. na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
  • Zabezpieczenie organizacyjne technologii medycznych (Lean Management).
 • I termin Konferencji, tj. 03.04.2020 roku, ze względów epidemicznych został przeniesiony na 7 grudnia 2020 r., z uwagi na niepokojącą sytuację epidemiczną w kraju II termin Konferencji został zmieniony na 17 września 2021 roku
 • • Zarząd PTEZ wystąpił o objęcie Konferencji patronatem Rektora WUM, Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy wyrazili zainteresowanie tematyką. Uzyskano również patronaty medialne od portali: farmacja.net, mgr.farm, apteka.szpitalna, Aptekarza Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji

Pan Prof. Tomasz Hermanowski przedstawił zmiany w składzie władz PTEZ, które miały miejsce w latach 2020/2021. Zmiany obejmowały:

 • zmianę na stanowisku Wiceprezesa PTEZ: po rezygnacji Pana Profesora Stanisława Marciniaka na nowego Wiceprezesa wybrany został Pan Profesor Andrzej Śliwczyński
 • zmianę w składzie Sądu Koleżeńskiego – po rezygnacji Pani dr Gabrieli Sujkowskiej na nowego członka Sądu Koleżeńskiego został wybrany Pan dr Jarosław Frąckowiak. Nową Przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego została Pani Profesor Ewa Dmoch – Gajzlerska
 • zgłoszono kandydaturę na Członka Zarządu – Pani mgr farm. Kinga Dziok

Podczas IX WZC PTEZ odbyło się głosowanie dotyczące przyjęcia powyższych zmian w składzie władz PTEZ.

IX Walne Zgromadzenie zakończył Prezes PTEZ, Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *