Categories
Walne zgromadzenia

V WZC PTEZ – działalność PTEZ w 2016 roku

W dniu 19 czerwca 2017 roku odbyło się V Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie odbyło się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63. 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (w głębi).

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołowała Pani Beata Skibińska.

Była to dobra okazja do podsumowania czwartego roku funkcjonowania Towarzystwa.

PTEZ posiada 80 członków zwyczajnych oraz dwóch członków wspierających – firmę SOPHARM Sp. z o.o. prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym oraz Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. – świadczeniodawcę podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach.

Głównym partnerem PTEZ od samego początku jest Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM).

W 2016 roku odbyły się wybory nowych władz PTEZ. Aktualnie w Zarządzie jest 6 osób.

Komisji Rewizyjnej przewodniczy Pan Krzysztof Rogalski. Komisja składa się z 3 osób. Członkami Komisji są Pani Justyna Filip oraz Pan Piotr Koszewski. 

Trzecim organem władzy jest Sąd Koleżeński. Sądowi przewodniczy Pani dr Grażyna Lewicka. Podobnie jak Komisja Rewizyjna, Sąd składa się z 3 osób. Jego członkami są także Pani dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska oraz Pan dr n. med. Dariusz Timler.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu PTEZ 

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2016 roku przedstawiła Pani dr Wacława Wojtala – Wiceprezes Towarzystwa.

Pani dr Wojtala zaznaczyła, że rok 2016 był ważnym rokiem dla Towarzystwa i został zwieńczony radosną wiadomością o nadaniu tytułu profesora nauk o zdrowiu Prezesowi PTEZ Tomaszowi Hermanowskiemu.

Nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Panu Tomaszowi Hermanowskiemu tytułu profesora nauk o zdrowiu.

Gratulacje od członków PTEZ dla Pana prof. dr hab. Tomasza Hermanowskiego z okazji nadania przez Prezydenta RP tytułu profesora nauk o zdrowiu. 

Wiceprezes PTEZ Pani dr Wacława Wojtala podczas przedstawiania Sprawozdania z działalności merytorycznej Zarządu Towarzystwa w 2016 roku. 

Pani Wiceprezes Wojtala podkreśliła, że w minionym roku działalność Zarządu Towarzystwa koncentrowała się na realizacji projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia” w skrócie nazywanym LeanOZ. Od października 2015 projekt jest finansowany ze środków NCBiR w ramach II Programu „Innowacje Społeczne”. Projekt jest realizowany pod kierownictwem PTEZ, przy wsparciu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

Głównym zadaniem projektu jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia (Standardy LeanOZ). Empiryczna część badań jest realizowana z wykorzystaniem medycznego potencjału IPiN. Tam Zespół LeanOZ przeprowadza pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Kierownikiem projektu LeanOZ jest Pan Profesor Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ. Kieruje on także pracami Komitetu Sterującego LeanOZ i przewodniczy Radzie Naukowej projektu. 

W skład Komitetu Sterującego wchodzi sześć osób: dwie osoby reprezentujące Lidera projektu (Przewodniczący Komitetu Sterującego i Menedżer Wykonawczy Projektu) oraz po dwóch przedstawicieli WUM i IPiN.

Członkowie Komitetu Sterującego projektu LeanOZ.

Menedżerem Wykonawczym projektu LeanOZ jest Pan Stanisław Brzozowski, członek Zarządu PTEZ, Kierownik Sekcji Lean Management w Ochronie Zdrowia PTEZ. Sekcja Lean Management funkcjonuje w PTEZ od 2014 r. Członkowie Sekcji aktywnie uczestniczą w realizacji projektu LeanOZ.

W dniu 8 lutego 2016 roku w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie odbyła się Konferencja wewnętrzna PTEZ zorganizowana w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego LeanOZ. Wzięli w niej udział członkowie PTEZ, w tym uczestnicy wszystkich zespołów roboczych działających w ramach projektu LeanOZ. Uczestnicy konferencji zapoznali się także z doświadczeniami z wdrożenia elementów opieki koordynowanej na przykładzie Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach, które przedstawił Pan Artur Prusaczyk, Wiceprezes Zarządu wraz z pracownikami.

Konferencja PTEZ w dniu 8 lutego 2016 roku.

Konferencja naukowa otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” odbyła się w dniu 18 kwietnia 2016 r. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia dr n. med. Jarosław Pinkas uznał realizowany przez Konsorcjum projekt LeanOZ za pionierski, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wyraził oczekiwania na sukces przedsięwzięcia i dużą nadzieję na implementację wyników. 

Konferencja naukowa PTEZ otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

Uczestnicy konferencji uznali, że mapowanie strumieni wartości może stać się narzędziem skutecznie wspierającym takie ważne projekty jak: mapy potrzeb zdrowotnych, taryfikacja procedur medycznych, czy koordynowana opieka zdrowotna.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przyciągnęła uwagę przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów leczniczych, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, ekspertów branżowych, jak również studentów i doktorantów WUM. W Konferencji wzięło udział sto kilkanaście osób. Lekarze uczestniczący w konferencji mogli otrzymać punkty szkoleniowe w ramach kształcenia ustawicznego, ponieważ PTEZ został wpisany na listę podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy podczas konferencji w dniu 18 kwietnia 2016 nt. Lean Management w Ochronie Zdrowia. 

Szczegółowa informacja z przebiegu konferencji została opublikowana w wydawnictwie WUM Medycyna Dydaktyka Wychowanie. Autorkami publikacji były: dr Wacława Wojtala, dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska oraz mgr inż. Małgorzata Chmielewska.

Pani Wiceprezes Wacława Wojtala podkreśliła, że jednym z istotnych celów statutowych PTEZ, obok prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, jest rozpowszechnianie wiedzy na temat ekonomiki zdrowia oraz wspieranie rozwoju młodych ekonomistów zdrowia. 

Dla realizacji tego celu, Zarząd PTEZ zorganizował w 2016 roku drugą edycję Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. Szczególnie ceniony był twórczy i nowatorski charakter prac. Ceremonia wręczenia dyplomów Laureatom drugiej edycji Konkursu odbyła się podczas IV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Na zdjęciach od lewej: wręczenie dyplomu Pani dr Annie Rybarczyk – Szwajkowskiej za zdobycie pierwszego miejsca na najlepszą pracę doktorską oraz Pani mgr Jolancie Żyjewskiej (po prawej) za najlepszą pracę magisterską.

Pani dr Wacława Wojtala podkreśliła, że Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia od początku swojego istnienia włączyło się w nurt współpracy międzynarodowej, zarówno w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia jak i Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia (EuHEA). PTEZ jest członkiem EuHEA od początku jego powstania, tj. od 2013 roku. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia skupia obecnie 14 krajowych towarzystw działających w Europie. Ma siedzibę w Bazylei w Szwajcarii. 

Bazylea, miasto w którym Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia ma swoją siedzibę.

PTEZ reprezentuje w Europejskim Stowarzyszeniu Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski. W 2016 roku wyjątkowo nasze Towarzystwo było reprezentowane przez upełnomocnionego członka PTEZ Pana Zbigniewa Tytko, zarówno na corocznej Konferencji EuHEA w Hamburgu w dniu 14 lipca 2016 roku oraz  na Walnym Zgromadzeniu EuHEA.

Wiceprezes Wojtala, przedstawiając na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2016 roku, wskazała także na współpracę Towarzystwa z WUM jako głównym Partnerem. 

Nowo wybrany Zarząd PTEZ spotkał się w dniu 22 lipca 2016 roku z Panią Małgorzatą Rejnik – Kanclerzem WUM, w dniu 1 września 2016 roku z prof. dr hab. n. med. Bolesławem Samolińskim – Dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM oraz w dniu 28 października 2016 roku z prof. dr hab. n. med. Mirosławem Wielgosiem, Jego Magnificencją – Rektorem WUM w kadencji 2016-2020. Celem tych spotkań było omówienie możliwości kontynuowania wzajemnej współpracy organizacyjnej, badawczo-naukowej i szkoleniowej PTEZ z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym – głównym partnerem strategicznym Towarzystwa. Władze WUM zapewniły o dalszym wpieraniu przez uczelnię naszej działalności. 

Od lewej: Pan prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś, Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Pan prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, Pani Małgorzata Rejnik Kanclerz WUM.

Podobnie, jak w poprzedniej kadencji, PTEZ współpracowało w 2016 roku z Parlamentem RP. Państwo: Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Małgorzata Karpińska-Karwowska oraz dr Wacława Wojtala uczestniczyli z ramienia Towarzystwa w dniu 4 października 2016 w obradach Zespołu ds. Szpitali Powiatowych oraz w dniu 16 listopada 2016 roku w obradach połączonych zespołów: Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów, Parlamentarnego Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkańców “Polski powiatowo-gminnej” oraz Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. Przedmiotem obrad był przede wszystkim projekt ustawy dotyczącej utworzenia sieci szpitali w Polsce. W imieniu PTEZ złożone zostały uwagi do projektu ustawy w tej sprawie. Większość uwag PTEZ została uwzględniona w kolejnych wersjach projektu ustawy. 

W dniu 26 września 2016 roku odbyło się spotkanie Zarządu PTEZ z Kierownictwem Narodowego Funduszu Zdrowia nt. współpracy w zakresie badań naukowych i szkoleń. Celem spotkania było omówienie zakresu możliwej współpracy PTEZ i Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym w ramach realizowanego obecnie projektu LeanOZ, współfinansowanego ze środków NCBiR. Strony pozytywnie oceniły zakres merytoryczny spotkania, jak również potencjał współpracy. 

Sprawozdanie finansowe PTEZ

Finansowy aspekt działania Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2016 roku przedstawiła podczas V Walnego Zgromadzenia Pani Urszula Cegłowska – Skarbnik PTEZ. 

Pani Urszula Cegłowska – Skarbnik PTEZ podczas przedstawiania Sprawozdania finansowego PTEZ za 2016 rok.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTEZ

Z kolei, Pan Krzysztof Rogalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 

Pan Krzysztof Rogalski  podczas  referowania stanowiska  Komisji Rewizyjnej PTEZ. 

Komisja bardzo wysoko oceniła pracę Zarządu Towarzystwa i wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Walne Zgromadzenie Członków PTEZ jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2016 r. oraz jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium.

Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego PTEZ

Przewodnicząca Sądu Koleżeńskiego PTEZ Pani dr Grażyna Lewicka podkreśliła, że w okresie sprawozdawczym do Sądu nie wpłynęły żadne sprawy.

Dyskusja programowa

Znaczną cześć V Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa w dniu 19 czerwca 2017 roku poświęcono na dyskusję programową. Jej główne wątki dotyczyły jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwa pacjentów oraz możliwych działaniach PTEZ w tym obszarze. Zdecydowano o zorganizowaniu przez Towarzystwo międzynarodowej konferencji nt. jakości w opiece zdrowotnej jesienią 2017 roku.

Foto relacja z dyskusji programowej

Dyskusja programowa podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w dniu 19 czerwca 2017 roku.

Konkurs na najlepszą pracę najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową

Bardzo ważnym punktem Walnego Zgromadzenia Członków PTEZ w dniu 19 czerwca 2017 roku było ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów Laureatom trzeciej edycji Konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową. 

Pani prof. dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska podczas ceremonii ogłoszenia wyników konkursu.

I miejsce w kategorii praca dyplomowa otrzymała praca Pani Anny Kostrzewy – Itrych pt. “Znaczenie komunikacji farmaceuty z pacjentem w rozpoznawaniu problemów lekowych – terapia bólu nowotworowego”. Promotorem pracy była Pani Małgorzata Chmielewska. W imieniu Kapituły Konkursowej dyplom wręczyła Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska.

PTEZ serdecznie gratuluje Laureatce III edycji Konkursu i życzy pomyślności w pracy zawodowej, naukowej i życiu prywatnym.

Ten uroczysty akcent zakończył obrady V Walnego Zgromadzenia PTEZ. 

Opracowanie i foto: dr Wacława Wojtala.

application/pdf iconV WZC PTEZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *