Categories
Walne zgromadzenia

II Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd PTEZ zwołał Walne Zgromadzenie Członków. 

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9 czerwca 2014 r. o godz. 16.00 w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63, w sali nr 106 (I piętro).

Zgodnie z § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 16.15 w tym samym dniu i miejscu.

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63 (źródło: WUM).

Porządek obrad II WZC:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.

2.       Przyjęcie porządku obrad.

3.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego.

5.       Dyskusja programowa.

6.       Sprawy różne.

7.       Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Categories
Aktualności

Powołanie Sekcji Lean Management

W dniu 24 marca 2014 roku Zarząd PTEZ powołał Sekcję Lean Management.

Zadaniem Sekcji jest podjęcie prac związanych z wdrożeniem w polskim systemie ochrony zdrowia narzędzi stosowanych w ramach Lean Management.

Lean Management w ochronie zdrowia należy do skutecznych systemów zarządzania, ukierunkowanych na maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, spojrzenie na leczenie pacjenta z perspektywy całego procesu i jego optymalizację.

Jednym z zadań Sekcji Lean Management PTEZ jest podjęcie prac związanych z opracowaniem i upowszechnianiem Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w polskim systemie ochronie zdrowia. VSM jest uważane za jedną z najbardziej efektywnych metod ujawniania i eliminowania marnotrawstwa w projektach usprawnień Lean Management w ochronie zdrowia.

 Pan Stanisław Brzozowski podczas Seminarium PTEZ na temat Lean Management w ochronie zdrowia, które odbyło się w dniu 3 marca 2014 roku.

Członkowie Sekcji Lean Management PTEZ będą mieli zapewniony dostęp do bazy wiedzy, wypracowanej w ramach projektu.

Lean management w ochronie zdrowia jest z powodzeniem wdrażany w USA, Kanadzie, Australii oraz Europie, prowadząc nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności w placówkach ochrony zdrowia, ale i znacznego obniżenia zarówno kosztów leczenia pacjentów, jak i globalnego kosztu funkcjonowania placówek medycznych. W Polsce Lean Management w ochronie zdrowia nie został dotychczas wdrożony.

W dniu 07 maja 2014 roku Zarząd PTEZ zatwierdził Regulamin Sekcji. Kierownikiem Sekcji Lean Management został Pan Stanisław Brzozowski.

Wszystkich członków PTEZ zapraszamy do udziału w unikalnym na skalę światową projekcie tworzenia Standardów Mapowania Strumieni Wartości w ochronie zdrowia.

Categories
Aktualności

Zmiana na stanowisku Skarbnika PTEZ

Od dnia 08 kwietnia 2014 roku PTEZ ma nowego Skarbnika – Panią dr Dominikę Cichońską.

Dotychczasowy Skarbnik, Pan dr Adam Kozierkiewicz złożył w marcu br. rezygnację z tej funkcji, w związku z licznymi obowiązkami zawodowymi.

Categories
Aktualności

Seminarium PTEZ nt. Lean Management w ochronie zdrowia

W dniu 03 marca 2014 roku w Bibliotece Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyło się Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia poświęcone problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia. Seminarium prowadził członek PTEZ Pan Stanisław Brzozowski.

Celem Seminarium było zapoznanie uczestników z istotą tego nurtu strategicznego zarządzania oraz narzędziami stosowanymi w ramach Lean Management. Uczestnicy spotkania skupili szczególną uwagę na możliwościach zastosowania Lean Management w polskim systemie ochrony zdrowia oraz w zarządzaniu szpitalami.

Lean Management w ochronie zdrowia należy do skutecznych systemów zarządzania, ukierunkowanych na maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów, spojrzenie na leczenie pacjenta z perspektywy całego procesu i jego optymalizację. Jest on z powodzeniem wdrażany w USA, Kanadzie, Australii oraz Europie (m. in. w Wielkiej Brytanii), prowadząc nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności w placówkach ochrony zdrowia, ale i znacznego obniżenia zarówno kosztów leczenia pacjentów, jak i globalnego kosztu funkcjonowania placówek medycznych. W Polsce Lean Management w ochronie zdrowia nie został dotychczas wdrożony. 

Uznano, że tematyka jest niezwykle aktualna i będzie przedmiotem dalszych prac Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Na zdjęciach: migawki z Seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia poświęconego problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia, które odbyło się dniu 03 marca 2014 roku w Warszawie.

Categories
Aktualności

Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia na IV Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy-Zdroju

W tegorocznym Forum Ekonomicznym w Krynicy, które odbyło się w dniach 3-5 września 2013 r. i towarzyszącemu temu wydarzeniu IV Forum Ochrony Zdrowia, uczestniczył prof. dr hab. Tomasz Hermanowski – kierownik Zakładu Farmakoekonomiki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Prezes PTEZ uczestniczył w dyskusji poświeconej kosztom pośrednim w ochronie zdrowia –jednym z kilkunastu bloków tematycznych (Koszty pośrednie w ochronie zdrowia. Prezentacja raportu i rekomendacje dla Polski) składających się na szeroką debatę o najistotniejszych problemach w ochronie zdrowia. 

Przebieg debaty tutaj (http://www.termedia.pl/IV-Forum-Ochrony-Zdrowia-na-Forum-Ekonomicznym-w-Krynicy-wideotransmisja-LIVE-na-portalu-Termedii-,10125.html).

Profesor Tomasz Hermanowski poinformował o powołaniu nowego towarzystwa naukowego – Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. W wywiadzie udzielonym na portalu internetowym Prezes Towarzystwa poruszył również tematykę kosztów pośrednich, wskazując na to, że koszty bezpośrednie, takie jak koszty leków, porad i rehabilitacji związane z leczeniem danej choroby, nie dają właściwego obrazu konsekwencji choroby dla gospodarki. Pełna analiza skutków zachorowań wymaga uwzględnienia kosztów pośrednich, czyli na przykład nieobecności w pracy lub obniżonej wydajności chorego, które wpływają na obniżenie produkcji w gospodarce.

Wywiad z Prezesem PTEZ, udzielony na Forum Ochrony Zdrowia dostępny jest na stronie internetowej: http://vimeo.com/73861574

Categories
Aktualności

Nowa publikacja dotycząca kosztów pośrednich w ochronie zdrowia

We wrześniu 2013 r. ukazała się książka pt. Szacowanie kosztów społecznych choroby i wpływu stanu zdrowia na aktywność zawodową i wydajność pracy pod redakcją prof. dr n. ekon. Tomasza Hermanowskiego.

W publikacji szczegółowo omówione zostały metody szacowania tzw. kosztów pośrednich, ponoszonych przez społeczeństwo w wyniku choroby jednostki, rozumianych jako wartość produktu (mierzonego np. przez PKB) utraconego w wyniku tego, że choroba obniża wydajność pracy, zwiększa absencję chorobową lub powoduje wycofanie się osób z aktywności zawodowej.

Celem książki jest przybliżenie koncepcji kosztów pośrednich, metod kalkulacji tych kosztów oraz ich znaczenia w  procesie oceny technologii medycznych. W książce przedstawiono obecny stan wiedzy w obszarze metod obliczania kosztów pośrednich na  podstawie istniejącej literatury i badań empirycznych, opisano metody kapitału ludzkiego, kosztów frykcyjnych i metodę gotowości do zapłaty.

Opracowanie przeznaczone jest dla wykonawców oraz odbiorców analiz farmakoekonomicznych i raportów HTA (Health Technology Assessment), a także osób pracujących w instytucjach centralnych, tj. Ministerstwie Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych czy Narodowym Funduszu Zdrowia. Publikacja może również zainteresować wykładowców oraz studentów wyższych uczelni medycznych – wydziałów lekarskich, farmaceutycznych oraz zdrowia publicznego.

Categories
Aktualności

Pierwsze seminarium Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zaprasza na seminarium poświęcone opiece koordynowanej. Seminarium odbędzie się w dniu 21 listopada 2013 roku w godzinach 11.00 – 14.00 w gmachu Warszawskiego Uniwersytety Medycznego przy ul. Żwirki i Wigury 61 w sali konferencyjnej nr 106.

Celem seminarium jest zidentyfikowanie cech, składowych i elementów, które są charakterystyczne dla zjawiska opieki koordynowanej. Uczestnicy seminarium, wąska grupa ekspertów, zostanie poproszona o wyrażenie zdania odnośnie do następujących zagadnień.

  1. Jakie cechy najczęściej występują w modelach organizacyjnych zwanych opieką koordynowaną?
  2. Kiedy można mówić JUŻ o opiece koordynowanej a kiedy JESZCZE nie?
  3. Jakich cech nie posiada model opieki, który nie jest opieką koordynowaną? 

Program Seminarium jest następujący.

1.      Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki seminarium – prof. dr hab. Tomasz Hermanowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

2.      Cechy opieki skoordynowanej wg dokumentach Rady Europejskiej – Tomasz Pawlęga – Zastępca Dyrektora Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

3.      Cechy zagranicznych modeli organizacyjnych opieki koordynowanej – dr n. med. Adam Kozierkiewicz, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia.

4.      Dyskusja moderowana nt. cech tzw. opieki koordynowanej w kontekście polskim.

Wynikiem Seminarium ma być consensus w sprawie zagadnień przedstawionych powyżej. Organizatorzy planują przygotowanie publikacji, w której zawarte będą wnioski z warsztatów.

Jest to pierwsze seminarium utworzonego w grudniu 2012 roku Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, które po zarejestrowaniu rozpoczęło działalność w dniu 31 lipca 2013 roku.

Categories
Aktualności

Powołanie Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Z wielką przyjemnością i osobistą satysfakcją pragnę poinformować, że w grudniu 2012 roku zostało powołane Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, z siedzibą w Warszawie, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Stowarzyszenie będzie zrzeszać ludzi nauki i praktyki, zainteresowanych ekonomiką, zarządzaniem i promocją zdrowia i mam nadzieję, że w krótkim czasie stanie się platformą do wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Stowarzyszenia, jak również między Stowarzyszeniem a innymi ośrodkami o charakterze akademickim, naukowym, badawczo-rozwojowym oraz instytucjami zarządzającymi ochroną zdrowia.
Będzie to miejsce podejmowania oraz wspierania inicjatyw, przyczyniających się do szerzenia w społeczeństwie wiedzy z zakresu ekonomiki zdrowia, jak również do rozwoju kariery zawodowej absolwentów; m. in. poprzez organizację konkursów na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką, z zakresu ekonomiki i zarządzania opieką zdrowotną.
Gorąco zachęcam do przyłączenia się do Towarzystwa.

Tomasz Hermanowski

Prezes PTEZ