Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na IX Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zwołał IX Walne Członków Towarzystwa.

Zgromadzenie odbędzie on-line się w dniu 23 czerwca 2021 o godz. 17:00. Instrukcje dotyczące szczegółów połączenia zdalnego zostaną przesłane do Państwa przed spotkaniem.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności na adres: magdalena.zielinska@wum.edu.pl do dnia 20 czerwca br.

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17:15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad IX WZC:

 1. Otwarcie IX Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2020 r.
  • Sprawozdanie Zarządu
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Zmiany w składzie władz PTEZ.
 9. Informacja Komitetów: Naukowego, Organizacyjnego oraz Redakcyjnego o Konferencji Naukowej PTEZ
 10. Dyskusja programowa, plan badań, szkoleń i publikacji PTEZ.
 11. Sprawy różne.
 12.  Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

application/pdf iconZaproszenie na IX WZC PTEZ

Categories
Aktualności Konferencje LeanOZ

Konferencja Lean Management w Ochronie Zdrowia – monografia

Uprzejmie zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia pt. „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”, która odbędzie się 17 września 2021 r., w trybie hybrydowym, na platformie elektronicznej oraz  w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka będzie zachętę do przyjęcia zaproszenia i aktywnego udziału w Konferencji. Potwierdzenie czynnego udziału lub deklarację zainteresowania wygłoszeniem dodatkowego referatu oraz zgodę na jego opublikowanie w materiałach pokonferencyjnych należy przesłać do dnia 16 maja br., na adres Komitetu Redakcyjnego Konferencji: g.sujkowska@gmail.com.

Pełnotekstowe wersje wystąpień zostaną opublikowanie w recenzowanej monografii, która zostanie umieszczona w bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym. Warunkiem publikacji tekstu będzie uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji. Pełne teksty artykułów należy nadsyłać do dnia 30 czerwca br. 

Categories
Konferencje LeanOZ

Konferencja Naukowa PTEZ „Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”

Zapraszamy na Konferncję Naukową PTEZ, która odbędzie się 17 września 2021 roku na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ul. Litewska 14/16 w sali 202 w Warszawie w godzinach 10:00 – 16:30. Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz rejestracji na konferencję.

Rejestracja

W dniu 17 września 2021 r. odbędzie się Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia ,,Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym. Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Celem Konferencji jest prezentacja wyników Projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia oraz upowszechnianie procesowych metod zarządzania w opiece szpitalnej.

Projekt LeanOZ był w fazie badawczej oraz pilotażowej projektem naukowo-badawczym współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu ,,Innowacje Społeczne” (umowa Nr /IS-2/200/NCBR/2015). Obecnie projekt znajduje się w fazie wdrożeniowej.

Podejmuje on problematykę nowoczesnych metod zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, a szczególnie mapowania procesów leczenia pacjentów. Badania nastawione są na uzyskanie wzrostu jakości leczenia i efektywności procesów przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji pacjentów.

W projekt zaangażowane są Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

W grudniu 2019 r. zakończyła się faza pilotażowa projektu, w której opracowano nowe mapy strumieni wartości dla procesu leczenia udaru mózgu w wybranych podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem kolejnych wdrożeń opracowanych Standardów VSM.

Empiryczna część badań została zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół prowadził pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Konferencja odbędzie się w Sali 202 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Litewskiej 14/16 w godz. 10:00-16:30 oraz będzie transmitowana on-line.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji oraz rejestracji na wydarzenie.

Categories
Aktualności

Uczestnictwo w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich

W dniu 26.02.2020 r. odbyło się w Sejmie RP spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Chorób Rzadkich, pod przewodnictwem pani poseł Barbary Dziuk.

Pani dr Gabriela Sujkowska, reprezentująca Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia wystąpiła z prelekcja dla gości pt. 

ORGANIZACJA SYSTEMU LECZENIA.WIELOSPECJALISTYCZNA OPIEKA NAD PACJENTEM Z CHOROBĄ RZADKĄ, OŚRODKI REFERENCYJNE, OŚRODKI LECZĄCE.

„Udział przedstawicieli PTEZ w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych”

W dniu 13 lutego 2020 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali Powiatowych. Spotkanie dotyczyło sytuacji finansowej szpitali,  planów Ministra Zdrowia i Centrali NFZ w obszarze zwiększenia finansowania świadczeń. Dyskutowano przyczyny aktualnej sytuacji oraz propozycję rozwiązań tymczasowych i systemowych. PTEZ reprezentowały:

 • Dr inż. Małgorzata Chmielewska
 • Dr Gabriela Sujkowska
Categories
Walne zgromadzenia

VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 29 czerwca 2020 roku obyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Nowy Zarząd został wybrany podczas VII Walnego Zgromadzenia Członków PTEZ. Poniżej przedstawiono skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołowała Pani Magdalena Zielińska.

Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2019 roku. Towarzystwo w 2019 roku liczyło 97 członków zwyczajnych.

PTEZ posiada również czworo członków wspierających, wśród których znajdują się SOPHARMA Sp. z.o.o. – firma prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym, Centrum medyczno-Diagnostyczne Sp. z.o.o. – świadczeniodawca podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z.o.o oraz Medim Sp. z.o.o. – jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce. Od początku istnienia Towarzystwa, partnerem strategicznym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Podczas spotkania Pani Prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska ogłosiła wyniki V Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia oraz wręczyła Dyplom obecnej na spotkaniu Laureatce Konkursu P. Monice Białas

W 2019 roku, PTEZ zyskało nową siedzibę. Aktualnie siedziba Towarzystwa mieści się w Warszawie przy ul. Litewskiej 14.16 w budynku WUM.

Na VIII Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ podsumowano działalność poprzedniego roku. W 2019 roku odbyło się 20 posiedzeń Zarządu PTEZ. Działalność PTEZ w 2019 roku skoncentrowana była na pracach:

 • sprawozdawczych oraz popularyzujących wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018
 • kontynuowano prace związane z realizacją III fazy zadań projektowych – monitorowanie działań wdrożeniowych w wytypowanym podmiocie (nieobjęte dofinansowaniem NCBiR),
 • podjęto działania przygotowania Konferencji pt. „Procesowe metody zarządzania opieką zdrowotną”, uwzględniając dwa bloki tematyczne prezentowanych referatów:
  • Proces zarządzania (m.in. na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
  • Zabezpieczenie organizacyjne technologii medycznych (Lean Management).
 • Zgłoszono abstrakt poświęconego Lean OZ do programu Konferencji EUHEA, organizowanej w Oslo, w dniach 7-10 lipca 2020 r.
 • PTEZ objęło patronatem międzynarodową Konferencję ISPOR-u, odbywająca się w Warszawie w dniach 27-28.03.2019 r.

PTEZ jest liderem Projektu LeanOZ. W skład Konsorcjum wchodzi również Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Podczas Zgromadzenia poinformowano o zmianie terminu Konferencji z 03.04.2020 r. na 17.09.2021 r.

Podczas dyskusji programowej Pan Prof. Stanisław Marciniak podkreślił konieczność rozpoczęcia nowych prac naukowo – badawczych w ramach działalności PTEZ. Podczas dyskusji programowej rozważano możliwe kierunki działań.

VIII Walne Zgromadzenie zakończył Prezes PTEZ, Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

application/pdf iconProgram i relacja z obrad VIII WZC PTEZ

Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zwołał VIII Walne Członków Towarzystwa.

Zgromadzenie odbędzie on-line się w dniu 29 czerwca 2020 o godz. 14:00. Instrukcje dotyczące szczegółów połączenia zdalnego zostaną przesłane do Państwa przed spotkaniem.

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 14.15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad VIII WZC:

 1. Otwarcie VIII Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2019 r.
  • Sprawozdanie Zarządu
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 7. Dyskusja programowa.
 8. Sprawy różne.
 9.  Ogłoszenie wyników V konkursu PTEZ na najlepszą pracę z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.
 10.  Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Categories
Aktualności LeanOZ

Zakończenie fazy pilotażowej Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia”

W 2018 roku zakończona została realizacja II fazy Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ). Projekt LeanOZ był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018.

Współfinansowanie przez NCBiR obejmowało dwie fazy:

I) fazę badawczą w okresie od 01-09-2015 roku do 31-08-2017 roku,

II) fazę pilotażową w okresie od 01-09-2017 roku do 31-12-2018 roku.

Projekt był realizowany przez Konsorcjum w składzie: PTEZ (lider Projektu), Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Celem projektu było opracowanie krajowych standardów mapowania strumieni wartości (VSM), mających zastosowanie w doskonaleniu procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu.

Faza pilotażowa obejmowała działania, których celem było przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia.

W dniu 31 lipca 2018 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Wykonawczego Projektu LeanOZ. Od tego dnia pełnienie funkcji Kierownika Wykonawczego przejęła Pani dr Jolanta Korkosz-Gębska. Poprzednio Kierownikiem Wykonawczym Projektu był Pan Stanisław Brzozowski, który pełnił tę funkcję od 01 września 2015 roku.

W sierpniu 2018 roku Zarząd PTEZ powołał Panią dr Małgorzatę Chmielewską na Kierownika Biura Projektu LeanOZ.

W ramach fazy pilotażowej w 2018 roku przeprowadzony został pilotaż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w czterech podmiotach leczniczych w województwie mazowieckim, wybranych w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Były to:

 1. Mazowiecki Szpital Wojewódzki  im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
 2. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu
 3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
 4. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

W każdym z wytypowanych szpitali przeprowadzono tzw. Gemba Walk. Na podstawie wizyt w ww. pomiotach oraz licznych konsultacji z przedstawicielami środowiska medycznego opracowano mapy procesu leczenia udaru mózgu.

Wyniki fazy pilotażowej wskazały na potrzebę udoskonalenia wersji standardów VSM, opracowanych w ramach fazy badawczej, tj:

 1. Wybór procesu VSM
 2. Mapa stanu obecnego (As-Is)
 3. Mapa stanu docelowego (To-Be)
 4. Ścieżka dojścia (Road Map)
 5.  Wycena potencjalnych efektów wdrożenia.

W fazie pilotażowej zidentyfikowano i opisano 5 procedur:

 1. Identyfikacja i wybór strumienia wartości
 2. Mapa stanu obecnego
 3. Analiza danych mapy stanu obecnego
 4. Mapa stanu docelowego i wdrożenie
 5. Wycena efektów wdrożenia i ciągłe doskonalenie

Opracowanie nowej wersji standardów VSM było możliwe dzięki zaangażowaniu placówek ochrony zdrowia, które udzieliły wsparcia zarówno merytorycznego, jak i praktycznego w zakresie informacji o realizowanych przez nie procesach leczenia pacjentów z udarem mózgu.

Nowa dokumentacja standardów VSM była konsultowana z interesariuszami środowiska medycznego, a ostateczna wersja dokumentacji Standardów została zatwierdzona przez Radę Naukową Projektu, w tym przez konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii, Panią Prof. dr hab. nauk medycznych Danutę Ryglewicz. 

Wykorzystanie standardów mapowania strumieni wartości w ochronie zdrowia może przyczynić się do poprawy organizacji pracy, zwiększenia wydajności zasobów, ograniczenia strat i marnotrawstwa, a przede wszystkim skrócenia czasu leczenia pacjentów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług.

W ramach projektu zaproponowano usprawnienia procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu leczonych trombolitycznie na przykładzie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ponadto, w 2018 roku dokonano analizy stanu przygotowań podmiotów leczniczych, które wyraziły zainteresowanie wdrożeniem projektu usprawnień Lean Management na podstawie przeprowadzonego mapowania procesów VSM.

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań i informacji pozyskanych w trakcie 13 wizyt referencyjnych, opracowano Arkusz Oceny Potencjału Wdrożeniowego, wykorzystując w tym celu Model Doskonałości EFQM, zbudowany wokół dziewięciu aspektów doskonałości, stanowiących (swojego rodzaju) kryteria dla szpitali poszukujących potencjału poprawy w funkcjonującym w placówce systemie zarządzania. Wyniki analizy opisano w Raporcie Przedwdrożeniowym, w którym wskazano i uzasadniono wybór podmiotu, w którym wdrożone zostaną wyniki projektu.

W ramach fazy pilotażowej opracowano także harmonogram wdrożenia, powołano zespół wdrożeniowy i przeprowadzono w grudniu 2018 roku szkolenie, podzielone na 7 części:

 1. Wprowadzenie (informacje o projekcie)
 2. Zarządzanie a realizacja procedur medycznych
 3. Lean Management jako jedno z narzędzi zarządzania procedurami medycznymi (możliwości, zalety, wady- jako elementy uwarunkowania zastosowania metody)
 4. Implementacja metody Lean w obszarze leczenia udarów – mapowanie ideowe (medyczne), czasowe, kosztowe; standardy mapowania procesów leczenia
 5. Przykład mapowania procesu leczenia pacjentów po udarze mózgu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu
 6. Analiza organizacyjna, ekonomiczna i kliniczna zaprezentowanego procesu, procedury medyczne
 7. Uwagi ogólne i szczegółowe przedstawicieli Szpitala /dyskusja /konsultacje /uzgodnienie dalszych działań.

Realizacja projektu LeanOZ zaowocowała przygotowaniem 8 publikacji w recenzowanych czasopismach oraz dodatkowo 4 opracowań w kategorii raporty i publikacje. Zagadnienia poruszane w ramach projektu stanowią inspirację do realizacji prac dyplomowych, prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Politechnice Warszawskiej.

Kierownictwo Projektu LeanOZ przekazało do NCBiR terminowo Raport Końcowy z realizacji projektu.

Categories
Walne zgromadzenia

VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 28 czerwca 2019 roku obyło się VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało Sali nr 2 – Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16, 02-576 Warszawa.

application/pdf iconprogram_i_relacja_z_obrad_vii_wzc_ptez.pdf

Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na VII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia zwołał VII Walne Członków Towarzystwa.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 o godz. 16:00 w sali nr 2 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14/16, 02-576 Warszawa (budynek dawnego Szpitala Dziecięcego).

W przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 16.15 w tym samym dniu i miejscu.

Proponowany porządek obrad VII WZC:

 1. Otwarcie VII Walnego Zgromadzenia PTEZ.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Wybór Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Sprawozdania z działalności władz PTEZ w 2018 r.
  • Sprawozdanie Zarządu
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 7. Udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
 8. Wybory władz PTEZ na nową kadencję.
 9. Informacja o projekcie LeanOZ.
 10. Dyskusja programowa.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Categories
Aktualności

Zmiana siedziby PTEZ

Ulica Litewska przy Marszałkowskiej (źródło: Wikipedia)

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia zmieniło w 2019 roku siedzibę.

Aktualna siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Litewskiej 14/16, sala 209 w budynku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.