Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd PTEZ zwołał VI Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63, w sali nr 120 (I piętro).

Zgodnie z § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 16.45 w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad VI WZC.

1.      Otwarcie VI Walnego Zgromadzenia PTEZ.

2.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.      Wybór Protokolanta.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia z działalności w 2017 roku, w tym sprawozdania finansowego.

6.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTEZ za 2017 rok.

7.      Przyjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium.

8.      Dyskusja programowa.

9.      Sprawy różne.

10.  Ogłoszenie wyników IV konkursu PTEZ na najlepszą pracę z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

11.  Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *