Categories
Walne zgromadzenia

VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 18 czerwca 2018 roku odbyło się VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie odbyło się w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63. 

Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie oraz fragment sali obrad VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Program oraz relacja z obrad VI Walnego Zgromadzenia – w załączeniu.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ. Spotkanie protokołowała Pan Beata Skibińska.

Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ, podczas obrad VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2017 roku przedstawiła Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes Towarzystwa, a Sprawozdanie finansowe Pani Urszula Cegłowska, Skarbnik.

Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes PTEZ oraz Pani mgr Urszula Cegłowska, Skarbnik PTEZ, podczas składania sprawozdań Zarządu na VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PTEZ przedstawił Pan Krzysztof Rogalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna wysoko oceniła działalność Zarządu PTEZ w 2017 roku.

Pan Krzysztof Rogalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, podczas składania sprawozdania na VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

VI Walne Zgromadzenie Członków PTEZ jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu PTEZ w 2017 roku. Zgromadzenie jednogłośnie udzieliło członkom Zarządu PTEZ absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku.

Przewodniczący Zgromadzenia podziękował wszystkim osobom, które aktywnie działały w Towarzystwie w minionym roku i przyczyniły się do rozwoju PTEZ.

Podczas VI WZC odbyły się wybory uzupełniające do Sądu Koleżeńskiego PTEZ. Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym, jednogłośnie wybrało do Sądu Koleżeńskiego Panią dr Gabrielę Sujkowską, powierzając jej pełnienie funkcji Przewodniczącej – w miejsce Pani Grażyny Lewickiej, która zrezygnowała z członkostwa i przewodniczenia w tym organie władzy PTEZ.

Obrady Komisji Skrutacyjnej podczas VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

Jednym z ważniejszych celów działania PTEZ jest wspieranie młodych ekonomistów zdrowia. To zadanie realizowane jest od 4 lat w formie konkursu na najlepszą pracę z dziedziny ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Podczas obrad Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły, ogłosiła wyniki IV edycji konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły IV edycji konkursu PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia, podczas ogłaszania wyników konkursu na VI WZC PTEZ w dniu 18 czerwca 2018 roku.

W IV edycji nagrodzone zostały trzy prace magisterskie i jedna praca dyplomowa. Ponadto, przyznano 3 wyróżnienia.

Zwycięzcami IV edycji Konkursu PTEZ w kategorii praca magisterska zostały następujące osoby.

Pierwsza nagroda:

Pani Karolina Hawryluk „Porównanie kosztów leczenia nawrotu WZWC po przeszczepieniu wątroby terapią opartą na interferonie z nowymi terapiami bezintereferonowymi”. Promotor: dr hab. Michał Ciszek.

Druga nagroda:

Pani Aleksandra Rączka „Wpływ mechanizmu peer presure na jakość i koszty opieki zdrowotnej na przykładzie Izraela, Francji i USA”. Promotor: prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, mgr Urszula Cegłowska.

Trzecia nagroda:

Pani Joanna Synoweć „Analiza ekonomiczna nowopowstającego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej o rozszerzonej działalności”. Promotor: dr n. med. Marlena Robakowska.

I nagrodę w kategorii praca dyplomowa otrzymała:

Pani Karolina Owczarczak „Lean Management w gospodarce lekami w polskich szpitalach”. Promotor: prof. dr hab. Tomasz Hermanowski.

W IV edycji Konkursu PTEZ wyróżnienia otrzymali:

Pan Łukasz Michalewski „Optymalizacja czasu pracy personelu szpitalnych oddziałów ratunkowych na przykładzie oddziału ratunkowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego”. Promotor: dr n. med. Marlena Robakowska.

Pani Katarzyna Pogorzelczyk „Analiza rentowności aparatury AED zlokalizowanej na terenie Trójmiasta”. Promotor: dr n. o zdr. Ewa Bandurska.

Pani Weronika Ciećko „Analiza czynników wpływających na jakość życia u chorych terminalnie”. Promotor: dr n. o zdr. Ewa Bandurska.

Na zakończenie obrad przeprowadzono dyskusję programową nad najważniejszymi aspektami działania Towarzystwa w najbliższym okresie.

Ponadto, Pan Stanisław Brzozowski przedstawił program działania w ramach realizacji projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia w 2018 roku.

Opracowała: dr Wacława Wojtala

application/pdf iconProgram i relacja z obrad VI WZC PTEZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *