Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na III Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

Zarząd PTEZ zwołał III Walne Zgromadzenie Członków. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2015 r. o godz. 17.00 w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63, w sali nr 124 (I piętro).

Zgodnie z § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17.15 w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad III WZC:

1.       Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania

2.       Przyjęcie porządku obrad

3.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

4.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym sprawozdania finansowego, oraz przyjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium

5.       Uzupełnienie wakatów w składzie Zarządu i Komisji

6.       Informacja o wynikach konkursu NCBiR i procedury odwoławczej dotyczącej finansowania projektu „Lean Management w ochronie zdrowia”

7.       Dyskusja programowa

8.       Sprawy różne

9.       Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów w I konkursie PTEZ na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia

10.   Zamknięcie Zgromadzenia

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *