Categories
Konferencje LeanOZ

Konferencja otwierająca projekt LeanOZ

Foto: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. odbędzie się Konferencja otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ).

Bardzo nam miło poinformować, że Minister Zdrowia Konstanty Radziwłł objął konferencję patronatem honorowym.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63A w godz. 11:00-15:30.

Program Konferencji w załączeniu.

Projekt LeanOZ jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne” (umowa Nr /IS-2/200/NCBR/2015). Projekt podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywności leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudnienia czy zakupu kosztownych technologii medycznych.

Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) zamierza zbadać możliwość wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w Polsce.

Nadrzędnym celem Projektu jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w ochronie zdrowia. Empiryczna część badań zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół prowadzi pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Intencją twórców projektu jest zainteresowanie innowacjami organizacyjnymi w procesach leczenia szerokiego grona potencjalnych interesariuszy w Polsce, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy:konferencja@leanoz.pl  w terminie do 7 kwietnia 2016 roku

Jednocześnie pragniemy zaprosić Państwa do przesyłania na ww. adres mailowy propozycji abstraktów artykułów i recenzji książek o tematyce związanej z zastosowaniem Lean w ochronie zdrowia – w terminie do 8 kwietnia 2016 roku. Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zrecenzowane przez członków Rady Naukowej Projektu. Autorzy najlepszych prac zostaną poproszeni o zreferowanie ich podczas konferencji.

Szczegóły dotyczące przygotowania abstraktów w załączeniu.

Planujemy wydanie zakwalifikowanych artykułów i recenzji w formie pierwszego numeru czasopisma Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji oraz nadsyłania abstraktów prac o tematyce Lean w ochronie zdrowia.

Dr hab. Tomasz Hermanowski prof. Politechniki Warszawskiej

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia  

application/msword iconProgram Konferencji LeanOZ

application/msword iconInformacja dotycząca abstraktów o tematyce LeanOZ

Categories
Konferencje LeanOZ

Konferencja wewnętrzna PTEZ w ramach projektu naukowo-badawczego „Lean Management w ochronie zdrowia”

Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ i Pan Stanisław Brzozowski, Kierownik Wykonawczy projektu „Lean Management w ochronie zdrowia”

W dniu 8 lutego 2016 roku odbyła się konferencja wewnętrzna PTEZ zorganizowana w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego „Lean Management w ochronie zdrowia” (LeanOZ). Projekt ten jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Innowacje Społeczne”.

Konferencję otworzył Pan Profesor Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ, Przewodniczący Komitetu Sterującego LeanOZ.

Konferencja odbyła się w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Księcia Trojdena 2a. Wzięli w niej udział członkowie PTEZ, w tym uczestnicy wszystkich zespołów roboczych działających w ramach projektu naukowo-badawczego LeanOZ.

Konferencję prowadził Pan Stanisław Brzozowski, Kierownik Wykonawczy projektu „Lean Management w ochronie zdrowia”.

Podczas konferencji podsumowano dotychczasowe efekty prac projektowych, omówiono strategię planowanych do przeprowadzenia konsultacji społecznych projektowanej dokumentacji roboczej Standardów VSM, dalsze zadania dla zespołów roboczych oraz organizację Konferencję LeanOZ, która odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2016 roku z szerokim udziałem zaproszonych gości.

Strategię konsultacji społecznych zaprezentował Pan Krzysztof Rogalski (z prawej).

Uczestnicy konferencji zapoznali się także z doświadczeniami wdrożenia elementów opieki koordynowanej na przykładzie Centrum Medyczno-Diagnostycznego Sp. z o.o. w Siedlcach.

Korzyści dla pacjentów z wdrożenia opieki koordynowanej w Centrum Medyczno – Diagnostycznym przedstawił Pan Artur Prusaczyk, Wicperezes Zarządu wraz z pracownikami.

Migawki z obrad

Opracowanie i zdjęcia: dr Wacława Wojtala

Categories
LeanOZ

Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Lean management w ochronie zdrowia”

W październiku 2015 roku ruszyła realizacja projektu naukowo-badawczego pt. „Lean management w ochronie zdrowia” (LeanOZ).

Lean Management jest nową dziedziną zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, mającą na celu optymalizację wykorzystania zasobów i eliminowanie występowania marnotrawstwa, a także organizację leczenia pacjenta w perspektywie całego procesu. Jako system usprawnień jest z powodzeniem wdrażany w USA, Kanadzie, Australii oraz Europie (m. in. w Wielkiej Brytanii i Skandynawii), prowadząc nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności w placówkach ochrony zdrowia, ale także do znacznego obniżenia kosztów, zarówno w procesach leczenia pacjentów, jak i funkcjonowania całych placówek medycznych. W Polsce podejmowane są już pierwsze próby wdrożenia wybranych narzędzi lean management w szpitalach i ośrodkach zdrowia, jednak kompleksowy projekt zarządzania w oparciu o strumień wartości nie został dotychczas zrealizowany.

Głównym celem projektu jest opracowanie Krajowych Standardów VSM oraz pilotażowe wdrożenie narzędzi służących do pomiaru strumienia wartości dla pacjenta w procesie leczenia.

Projekt„Lean management w ochronie zdrowia”uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach II konkursu Programu „Innowacje Społeczne”.

W celu realizacji projektu utworzone zostało Konsorcjum naukowe składające się z trzech podmiotów:

  1. Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (Lider projektu),
  2. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM),
  3. Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

Powołany został Komitet Sterujący Konsorcjum, będący organem zarządzającym projektem. Przewodniczącym Komitetu został Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes Zarządu PTEZ.

W skład Komitetu Sterującego wchodzi sześć osób: dwie osoby reprezentujące Lidera projektu (Przewodniczący Komitetu Sterującego i Kierownik Wykonawczy Projektu) oraz po dwóch przedstawicieli WUM i IPiN.

Zadania Kierownika Wykonawczego projektu wykonuje Pan Stanisław Brzozowski, Członek Zarządu PTEZ, Kierownik Sekcji Lean Management w Ochronie Zdrowia PTEZ, pomysłodawca projektu i powołania Sekcji LeanOZ. Sekcja Lean Management w Ochronie Zdrowia utworzona została przez PTEZ w marcu 2014 roku.

Powołana została także Rada Naukowa Projektu, która pełni rolę opiniodawczą i doradczą dla Komitetu Sterującego Konsorcjum oraz zespołów badawczych.

Projekt składa się z dwóch części:

  • fazy badawczej, która będzie realizowana w ciągu dwóch lat – w okresie od września 2015 roku do końca sierpnia 2017 roku,
  • fazy pilotażowej, która nastąpi bezpośrednio po fazie badawczej i będzie trwała przez jeden rok z udziałem wytypowanych podmiotów leczniczych uczestniczących w procesach leczenia udaru mózgu w województwie mazowieckim – w okresie od września 2017 do sierpnia 2018 roku.

Opracowane propozycje standarów zostaną przed opublikowaniem poddane szerokim konsultacjom społecznym w celu uwzględnienia uwag zgłoszonych przez różne grupy interesariuszy.

Dr Wacława Wojtala