Categories
LeanOZ

Rozpoczęła się realizacja projektu pt. „Lean management w ochronie zdrowia”

W październiku 2015 roku ruszyła realizacja projektu naukowo-badawczego pt. „Lean management w ochronie zdrowia” (LeanOZ).

Lean Management jest nową dziedziną zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, mającą na celu optymalizację wykorzystania zasobów i eliminowanie występowania marnotrawstwa, a także organizację leczenia pacjenta w perspektywie całego procesu. Jako system usprawnień jest z powodzeniem wdrażany w USA, Kanadzie, Australii oraz Europie (m. in. w Wielkiej Brytanii i Skandynawii), prowadząc nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności w placówkach ochrony zdrowia, ale także do znacznego obniżenia kosztów, zarówno w procesach leczenia pacjentów, jak i funkcjonowania całych placówek medycznych. W Polsce podejmowane są już pierwsze próby wdrożenia wybranych narzędzi lean management w szpitalach i ośrodkach zdrowia, jednak kompleksowy projekt zarządzania w oparciu o strumień wartości nie został dotychczas zrealizowany.

Głównym celem projektu jest opracowanie Krajowych Standardów VSM oraz pilotażowe wdrożenie narzędzi służących do pomiaru strumienia wartości dla pacjenta w procesie leczenia.

Projekt„Lean management w ochronie zdrowia”uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) w ramach II konkursu Programu „Innowacje Społeczne”.

W celu realizacji projektu utworzone zostało Konsorcjum naukowe składające się z trzech podmiotów:

  1. Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (Lider projektu),
  2. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM),
  3. Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

Powołany został Komitet Sterujący Konsorcjum, będący organem zarządzającym projektem. Przewodniczącym Komitetu został Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes Zarządu PTEZ.

W skład Komitetu Sterującego wchodzi sześć osób: dwie osoby reprezentujące Lidera projektu (Przewodniczący Komitetu Sterującego i Kierownik Wykonawczy Projektu) oraz po dwóch przedstawicieli WUM i IPiN.

Zadania Kierownika Wykonawczego projektu wykonuje Pan Stanisław Brzozowski, Członek Zarządu PTEZ, Kierownik Sekcji Lean Management w Ochronie Zdrowia PTEZ, pomysłodawca projektu i powołania Sekcji LeanOZ. Sekcja Lean Management w Ochronie Zdrowia utworzona została przez PTEZ w marcu 2014 roku.

Powołana została także Rada Naukowa Projektu, która pełni rolę opiniodawczą i doradczą dla Komitetu Sterującego Konsorcjum oraz zespołów badawczych.

Projekt składa się z dwóch części:

  • fazy badawczej, która będzie realizowana w ciągu dwóch lat – w okresie od września 2015 roku do końca sierpnia 2017 roku,
  • fazy pilotażowej, która nastąpi bezpośrednio po fazie badawczej i będzie trwała przez jeden rok z udziałem wytypowanych podmiotów leczniczych uczestniczących w procesach leczenia udaru mózgu w województwie mazowieckim – w okresie od września 2017 do sierpnia 2018 roku.

Opracowane propozycje standarów zostaną przed opublikowaniem poddane szerokim konsultacjom społecznym w celu uwzględnienia uwag zgłoszonych przez różne grupy interesariuszy.

Dr Wacława Wojtala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *