Categories
Konferencje LeanOZ

Konferencja otwierająca projekt LeanOZ

Foto: Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny WUM.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. odbędzie się Konferencja otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ).

Bardzo nam miło poinformować, że Minister Zdrowia Konstanty Radziwłł objął konferencję patronatem honorowym.

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Żwirki i Wigury 63A w godz. 11:00-15:30.

Program Konferencji w załączeniu.

Projekt LeanOZ jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne” (umowa Nr /IS-2/200/NCBR/2015). Projekt podejmuje problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia, innowacji organizacyjnej, która na świecie zdobywa coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywności leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudnienia czy zakupu kosztownych technologii medycznych.

Zespół badawczy pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przy wsparciu dwóch instytucji naukowych: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) zamierza zbadać możliwość wdrożenia tej innowacyjnej metody zarzadzania w Polsce.

Nadrzędnym celem Projektu jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w ochronie zdrowia. Empiryczna część badań zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół prowadzi pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

Intencją twórców projektu jest zainteresowanie innowacjami organizacyjnymi w procesach leczenia szerokiego grona potencjalnych interesariuszy w Polsce, szczególnie kadry kierowniczej szpitali, przedstawicieli organów administracji publicznej, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, a także ekspertów branżowych i świadczeniodawców.

Udział w Konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na adres mailowy:konferencja@leanoz.pl  w terminie do 7 kwietnia 2016 roku

Jednocześnie pragniemy zaprosić Państwa do przesyłania na ww. adres mailowy propozycji abstraktów artykułów i recenzji książek o tematyce związanej z zastosowaniem Lean w ochronie zdrowia – w terminie do 8 kwietnia 2016 roku. Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zrecenzowane przez członków Rady Naukowej Projektu. Autorzy najlepszych prac zostaną poproszeni o zreferowanie ich podczas konferencji.

Szczegóły dotyczące przygotowania abstraktów w załączeniu.

Planujemy wydanie zakwalifikowanych artykułów i recenzji w formie pierwszego numeru czasopisma Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji oraz nadsyłania abstraktów prac o tematyce Lean w ochronie zdrowia.

Dr hab. Tomasz Hermanowski prof. Politechniki Warszawskiej

Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia  

application/msword iconProgram Konferencji LeanOZ

application/msword iconInformacja dotycząca abstraktów o tematyce LeanOZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *