Categories
Konferencje LeanOZ

Konferencja naukowa otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”

Konferencja naukowa otwierająca Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

18 kwietnia 2016 r. w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się Konferencja naukowa otwierająca Projekt badawczy „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ). Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Zdrowia.

Program Konferencji – poniżej.

Oficjalne otwarcie Projektu LeanOZ – „Lean Management w Ochronie Zdrowia” zorganizowane zostało pod kierownictwem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ) przez Konsorcjum naukowo-badawcze, w skład którego wchodzi również Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

Projekt LeanOZ jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach II Programu „Innowacje Społeczne”. Podejmuje on problematykę nowoczesnej metody zarządzania procesowego w ochronie zdrowia. Na świecie tego typu innowacje organizacyjne zdobywają coraz większe uznanie z uwagi na osiąganą poprawę jakości i efektywność leczenia oraz zwiększenie satysfakcji pacjentów, bez konieczności finansowania wzrostu zatrudniania, czy zakupu kosztownych technologii medycznych.

Nadrzędnym celem do osiągnięcia w ramach projektu naukowo-badawczego LeanOZ jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w ochronie zdrowia. Empiryczna część badań zostanie zrealizowana przy wykorzystaniu medycznego potencjału IPiN-u, którego zespół przeprowadzi pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu.

 W drodze na Konferencję LeanOZ w Warszawie – od lewej: Pan Jacek Węgrzyk, ekspert, Lean Navigator; Pan dr n. med. Mariusz Nowak, Dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich; Pan Tomasz Gajerski, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych, Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Konferencję uroczyście otworzył Pan Profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, Kierownik Naukowy Projektu LeanOZ.

Otwarcie konferencji naukowej LeanOZ przez Pana Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ (od lewej). Obok: Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny Projektu LeanOZ;  Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ.

Zgodnie z oczekiwaniami, Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Przyciągnęła uwagę przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów leczniczych, środowisk akademickich, organizacji pozarządowych, ekspertów branżowych, jak również studentów i doktorantów WUM. Licznie uczestniczyli w niej także członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia i Sekcji Lean Management. W Konferencji wzięło udział sto kilkanaście osób. 

Spotkanie uświetnili swoją obecnością między innymi: Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; Pan Maciej Miłkowski, Zastępca Prezesa ds. Finansowych NFZ; Pani Profesor dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Profesordr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, Prodziekan ds. Nauki I Wydziału Lekarskiego WUM, Pan Profesor dr hab. Romuald Holly z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Roman Kołek Wicemarszałek Województwa Opolskiego; Pani Profesor zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego; Pan Profesor dr hab. n. med. Bolesław K. Samoliński, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, członek Rady Naukowej Projektu Lean OZ; Pan Profesor dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński; Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM.

Uczestnicy Konferencji naukowej otwierającej Projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Pani Profesor zw. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska z Uniwersytetu Jagiellońskiego (pośrodku) podczas Konferencji LeanOZ w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

W Konferencji uczestniczył Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Pan Minister Jarosław Pinkas uznał realizowany przez Konsorcjum projekt LeanOZ za pionierski, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wyraził oczekiwania na sukces przedsięwzięcia i dużą nadzieję na implementację wyników. Zachęcił do zaangażowania i podjęcia współpracy w planowanych przez Ministerstwo Zdrowia programach w zakresie podejścia procesowego w obszarze psychiatrii środowiskowej.

Pan Minister dr n. med. Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas wystąpienia pt.: „Zarządzanie procesowe z perspektywy Ministerstwa Zdrowia” w ramach Konferencji LeanOZ w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Naukową część konferencji otworzył wykład Pana Profesora Tomasza Hermanowskiego, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ, zatytułowany „Dlaczego Lean Management i mapy procesów leczenia potrzebne są w ochronie zdrowia?”

Wykład Pana Profesora Tomasza Hermanowskiego, Kierownika Naukowego Projektu LeanOZ  podczas Konferencji w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Uczestników konferencji zainteresowała prezentacja Pani Urszuli Cegłowskiej, naświetlająca aktualny stan wiedzy o Lean Management w Polsce i na świecie, na podstawie dokonanego przez zespół badawczy projektu przeglądu systematycznego literatury.

Pani Urszula Cegłowska podczas prezentowania na Konferencji LeanOZ wyników przeglądu systematycznego literatury dotyczącej Lean Management w ochronie zdrowia.

Z bardzo ciekawym wykładem gościnnym, zatytułowanym „Ewolucja Lean Management – od przemysłu samochodowego do leczenia pacjentów” wystąpił Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, Dyrektor Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ. Wykład ten stanowił jednocześnie wstęp do sesjipoświęconej narzędziom lean stosowanym w ochronie zdrowia.

Wykład Pana Profesora Stanisława Marciniaka, Członka Rady Naukowej Projektu LeanOZ  podczas Konferencji w dniu 18 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Podczas sesji, której przewodniczył Pan Profesor Stanisław Marciniak, uczestnicy konferencji zapoznali się z wdrożeniami metody lean w polskich podmiotach leczniczych.

  • Pan Jakub Marczak, Członek Zarządu Prefectus Group, zaprezentował wdrożenie lean w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach;
  • Pani Katarzyna Złotowska, Inżynier Lean Hospitals, przedstawiła imponujące efekty wdrożenia zasad lean w Centrum Usług Medycznych DIALIZA Sp. z o.o. w Szczecinku;
  • Pan Jacek Węgrzyk – wdrożenie 5S w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Są to pierwsze zastosowania tej innowacyjnej metody zarządzania w ochronie zdrowia w Polsce.

Pan Jakub Marczak, Pani Katarzyna Złotowska oraz Pan Jacek Węgrzyk podczas prezentacji na Konferencji pierwszych wdrożeń metody lean w polskich podmiotach leczniczych.

Następnie, Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny projektu LeanOZ oraz Pan Krzysztof Rogalski, członek zespołu realizującego LeanOZ, omówili istotę VSM oraz koncepcję i pomiar efektywności w bardzo interesującym wystąpieniu zatytułowanym „Istota mapowania strumienia wartości – spojrzenie z perspektywy podmiotu leczniczego oraz pacjenta”. 

Panowie Krzysztof Rogalski i Stanisław Brzozowski przybliżyli istotę mapowania strumienia wartości.

Pan Stanisław Brzozowski, Menedżer Operacyjny projektu LeanOZ prezentujący istotę VSM.

Z kolei, Pani dr Mira Lisiecka-Biełanowicz, Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, członek zespołu realizującego pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu w ramach projektu LeanOZ, przedstawiła unikatową mapę procesu leczenia udaru mózgu, na przykładzie Instytutu Psychiatrii i Neurologii oraz omówiła wstępne wyniki dokonanej analizy procesu leczenia pacjentów, prowadzonej aktualnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Pani dr Mira Lisiecka-Biełanowicz, członek zespołu realizującego pilotażowe mapowanie procesu leczenia udaru mózgu w ramach projektu LeanOZ, prezentująca wyniki analizy.

Trzecia część konferencji to panel dyskusyjny zatytułowany „Czy VSM będzie wykorzystywane w zarządzaniu polską ochroną zdrowia?”. Ożywioną dyskusję moderował Pan Stanisław Brzozowski.

Uczestnicy panelu dyskusyjnego „Czy VSM będzie wykorzystywane w zarządzaniu polską ochroną zdrowia?” – od lewej: Pan dr Witold Paweł Kalbarczyk, ekspert ochrony zdrowia, Pan Jacek Węgrzyk, ekspert lean management w ochronie zdrowia; Pani dr Gabriela Ofierska-Sujkowska, Dyrektor Wydziału Taryfikacji w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji; Pani dr Barbara Więckowska, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia; Pan Profesor zw. dr hab. Stanisław Marciniak, członek Rady Naukowej Projektu LeanOZ.

Paneliści wyrazili przekonanie, że VSM może stać się narzędziem skutecznie wspierającym takie ważne projekty jak: mapy potrzeb zdrowotnych, taryfikacja procedur medycznych, czy koordynowana opieka zdrowotna.

Na zakończenie Konferencji, przedstawione zostały wstępne wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczestników dotyczącej potencjału wdrożenia Lean Management w polskiej ochronie zdrowia.

Opracowanie: dr Wacława Wojtala

application/msword iconProgram Konferencji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *