Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na IV Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków PTEZ

Zarząd PTEZ zwołał IV Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63, w sali nr 124 (I piętro).

Zgodnie z § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 17.15 w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad IV WZC:

Otwarcie IV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PTEZ.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Wybór Protokolanta.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór Komisji Wnioskowej
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu PTEZ w 2015 roku.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTEZ za 2015 rok.
Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi PTEZ.
Wybory Członków Zarządu

  • Prezesa Zarządu
  • Dwóch Wiceprezesów Zarządu
  • Skarbnika
  • Sekretarza
  • Członka Zarządu.

Wybory Sądu Koleżeńskiego.

Wybory Komisji Rewizyjnej.

Informacja o projekcie „Lean Management w ochronie zdrowia”.

Dyskusja programowa.

Ogłoszenie wyników II konkursu PTEZ na najlepszą pracę z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Sprawy różne.

Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *