Categories
Walne zgromadzenia

Podsumowanie 3 letniej kadencji, wybór nowych władz oraz plany na przyszłość

Obrady IV Walnego Zgromadzenia Członków  PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku.

W dniu 28 czerwca 2016 roku odbyło się IV Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (PTEZ).

PTEZ zostało założone w dniu 20 grudnia 2012 roku przez 25 członków założycieli. Aktualnie do Towarzystwa należy 80 Członków Zwyczajnych. Głównym Partnerem PTEZ jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, w którym Towarzystwo ma swoją siedzibę.

Uczestników Zgromadzenia gościło Centrum Biblioteczno-Informacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63.

Warszawski Uniwersytet Medyczny, siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. Obok: Centrum Biblioteczno-Informacyjne, miejsce obrad IV WZC PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Przebieg spotkania

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ. Przebieg spotkania protokołowała Pani mgr Urszula Cegłowska, Skarbnik Towarzystwa.

Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski, Prezes PTEZ (pośrodku) podczas IV WZC PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku; Pani Urszula Cegłowska, Protokolant Zgromadzenia: w głębi z lewej.

Program i scenariusz Zgromadzenia w załączeniu.

Walne Zgromadzenie Członków PTEZ stanowiło dobrą okazję do podsumowania pierwszych trzech lat funkcjonowania Towarzystwa.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2015 roku oraz w mijającej kadencji 2013 – 2015

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2015 roku oraz w mijającej kadencji 2013 – 2015 przedstawiła Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes Towarzystwa. Na wstępie Pani Wiceprezes podziękowała wszystkim P.T. Osobom i Instytucjom, które przyczyniły się rozwoju Towarzystwa w ciągu pierwszych trzech lat funkcjonowania.

Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes PTEZ.

Jednym z priorytetów w działalności Zarządu w minionej trzy letniej kadencji była organizacja i przeprowadzenie seminariów i konferencji. Zarząd PTEZ zorganizował łącznie 5 takich wydarzeń naukowych w pierwszym okresie funkcjonowania, a mianowicie:

 1. Seminarium nt. opieki koordynowanej – w dniu 21 listopada 2013 roku;
 2. Seminarium poświęcone problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia – w dniu 03 marca 2014 roku;
 3. Wspólna konferencja naukowa PTEZ i WUM pt. „Powrót do pracy po chorobie nowotworowej”pod Patronatem Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – w dniu 22 czerwca 2015 roku;
 4. Konferencja wewnętrzna PTEZ zorganizowana w ramach realizacji projektu naukowo-badawczego „Lean Management w ochronie zdrowia” – w dniu 8 lutego 2016 roku;
 5. Konferencja otwierająca projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” pod Patronatem Ministra Zdrowia – w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

Zgromadzeni z zainteresowaniem słuchali sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu PTEZ w kadencji 2013 – 2015.

Badania naukowe prowadzone przez PTEZ

Do najważniejszych wydarzeń w minionej kadencji należało takżepodjęcie prac naukowo-badawczych w zakresie „Lean Management w Ochronie Zdrowia”, w ramach otrzymanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju grantu naukowo-badawczego w II edycji programu „Innowacje Społeczne”. Prace nad tym projektem rozpoczęły się w październiku 2015 roku, po podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Są one realizowane w ramach Konsorcjum składającego się z trzech podmiotów: Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia (lider Konsorcjum), Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

Sekcje

Zarząd PTEZ powołał w marcu 2014 roku Sekcję Lean Management. Sekcją kieruje Pan mgr Stanisław Brzozowski, Kierownik Operacyjny projektu Lean Management w Ochronie Zdrowia. Celem działania Sekcji jest opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Mapowania Strumieni Wartości (VSM) w polskim systemie ochronie zdrowia.

Wspieranie rozwoju młodych ekonomistów zdrowia

Ważnym celem statutowym PTEZ, obok prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i rozpowszechniania wiedzy na temat ekonomiki zdrowia, jest wspieranie rozwoju młodych ekonomistów zdrowia.

Dla realizacji tego celu, w latach 2014 – 2016 Zarząd PTEZ zorganizował dwie edycje Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

W skład Kapituły Konkursowej – pod kierownictwem Pani Profesor dr hab. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, weszli wybitni eksperci z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. Kapituła przyznała nagrody, kierując się jakością merytoryczną pracy oraz jej poziomem edytorskim. Szczególnie ceniony był twórczy i nowatorski charakter prac. Nagrody zostały wręczone podczas III i IV Walnego Zgromadzenia Towarzystwa.

Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu PTEZ, podczas ogłaszania wyników drugiej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Ten nurt wspierania młodych naukowców jest zbieżny z ideą Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia (International Health Economics Association) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia.

Współpraca międzynarodowa

International Health Economics Association (iHEA) powstała w 1993 roku. w celu usprawnienia współpracy między ekonomistami zdrowia na całym świecie, podniesienia poziomu debaty dotyczącej zastosowania ekonomii w dziedzinie ochronie zdrowia oraz wspierania rozwoju młodych naukowców specjalizujących się w ekonomice zdrowia. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia ma siedzibę w Filadelfii, w USA.

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia od początku swojego istnienia włączyło się w nurtwspółpracy międzynarodowej, zarówno w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia jak i Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia (EuHEA).

PTEZ jest członkiem EuHEA od początku jej powstania, tj. od 2013 roku. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia skupia obecnie 14 krajowych towarzystw działających w Europie. Ma siedzibę w Bazylei w Szwajcarii.

Prezes PTEZ Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski brał czynny udział w pracach obydwu organizacji międzynarodowych. W lipcu 2014 roku uczestniczył z ramienia PTEZ w obradach Strategic Planning Session Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia, które odbyły się w Dublinie, w Irlandii oraz wystąpił z wykładem na X Światowym Kongresie organizowanym wspólnie przez iHEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia) oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia.

Ponadto, przedstawiciele PTEZ: Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski oraz doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Pan mgr Jakub Rutkowski uczestniczyli w Konferencji doktorantów i młodych naukowców zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia we wrześniu 2014 roku w Manchester w Wielkiej Brytanii.

PTEZ otrzymał w 2015 roku od EuHEA zaproszenie do uczestnictwa w cyklicznych konferencjach (wspólnie z International Health Economics Association), warsztatach dla młodych doktorantów w Paryżu we wrześniu 2015 roku oraz do prac związanych z przygotowaniem I Kongresu EuHEA w 2016 roku. Informacje te były przekazane wszystkim członkom PTEZ wraz z zaproszeniem do zgłoszenia uczestnictwa w pracach EuHEA.

Prezes PTEZ uczestniczył także w pracach Komitetu Naukowego konferencji, nadzorującego proces recenzji abstraktów.

Współpraca z organizacjami rządowymi

Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia współpracuje od początku działalności z Ministerstwem Zdrowia. Na konferencji PTEZ poświęconej opiece koordynowanej w listopadzie 2013 roku Pan Filip Domański, ekspert z Ministerstwa Zdrowia, przedstawił punkt widzenia Unii Europejskiej na tę formę efektywnego zarządzania opieką zdrowotną w krajach europejskich.

W 2014 roku nasze Towarzystwo zaopiniowało strategiczny dokument opracowany przez Ministra Zdrowia „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”. Dokument ten, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z tzw. warunkowości ex ante, był niezbędny do uruchomienia środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE przewidzianych na ochronę zdrowia dla Polski w nowej perspektywie finansowej do 2020 roku. Opinia PTEZ została przesłana do Komisji Europejskiej.

Do najnowszej karty współpracy z Ministerstwem Zdrowia należy objęcie patronatem Ministra Zdrowia konferencji poświęconej projektowi naukowo-badawczemu Lean Management w Ochronie Zdrowia, która odbyła się w dniu 18 kwietnia 2016 roku. Pan dr Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, uznał realizowany przez Konsorcjum projekt LeanOZ za pionierski, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Wyraził oczekiwania na sukces przedsięwzięcia i dużą nadzieję na implementację wyników. Zachęcił do zaangażowania i podjęcia współpracy w planowanych przez Ministerstwo Zdrowia programach w zakresie podejścia procesowego.

Pan dr Jarosław Pinkas, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podczas Konferencji otwierającej projekt „Lean Management w Ochronie Zdrowia” pod Patronatem Ministra Zdrowia w dniu 18 kwietnia 2016 roku.

Czasopismo naukowe

W minionej kadencji Zarząd PTEZ rozpoczął działania zmierzające do utworzenia czasopisma naukowego PTEZ. Działania te nie zostały zakończone i będą kontynuowane.

Integracja Członków Stowarzyszenia

Integracja Członków Stowarzyszenia odbywała sięgłównie poprzez pracę merytoryczną przy organizowaniu konferencji i seminariów oraz w ramach Sekcji Lean Management nad projektem LeanOZ, finansowanym przez NCBiR.

W maju 2015 roku został zorganizowany, na koszt uczestników, wyjazd integracyjny w góry. Wzięło w nim udział 8 osób, zaangażowanych w przygotowanie Projektu LeanOZ.

Zdjęcia z wyjazdu integracyjnego PTEZ w góry w lipcu 2015 roku.

Zdaniem Zarządu takie wyjazdy integracyjne powinny być częściej organizowane.

Ludzie są najważniejsi

Na zakończenie wystąpienia Pani dr Wacława Wojtala, Wiceprezes PTEZ ponownie podkreśliła, że najcenniejszą wartością Towarzystwa są wspaniali, zaangażowani Ludzie, którzy tworzą jego historię. Jeszcze raz podziękowała wszystkim P.T. Osobom i Instytucjom za wkład w dotychczasowy rozwój Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia.

Obrady IV WZC PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Sprawozdanie finansowe PTEZ

Finansowy aspekt działania Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2015 roku przedstawiła podczas IV Walnego Zgromadzenia Pani Urszula Cegłowska, Skarbnik PTEZ.

Pani Urszula Cegłowska, Skarbnik PTEZ podczas przedstawiania Sprawozdania Finansowego na IV WZC PTEZ.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Z kolei,Pan Krzysztof Rogalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja bardzo wysoko oceniła pracę Zarządu Towarzystwa i wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Pan Krzysztof Rogalski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podczas przedstawiania Sprawozdania Komisji Rewizyjnej na IV WZC PTEZ.

Absolutorium

Walne Zgromadzenie Członków PTEZ jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2015 r. oraz jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium.

Wybór władz

W związku z rozpoczęciem się nowej trzyletniej kadencji na lata 2016-2019, Walne Zgromadzenie dokonało wyboru nowych władz Towarzystwa.

Pan Paweł Kalbarczyk oraz Pani Daria Biechowska, członkowie Komisji Skrutacyjnej podczas wyboru składu nowych władz na kolejną kadencję 2016 – 2019.

Pani Daria Biechowska, Członek Komisji Skrutacyjnej podczas ogłaszania wyników wyboru nowych władz Towarzystwa.

IV Walne Zgromadzenie wybrało nowe władze na lata 2016-2019 w następującym składzie osobowym:

Zarząd:

 1. Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski – Prezes
 2. Pan prof. dr hab. Stanisław Marciniak – Wiceprezes
 3. Pani dr Wacława Wojtala – Wiceprezes
 4. Pani mgr inż. Małgorzata Chmielewska – Sekretarz
 5. Pani mgr farm. Urszula Cegłowska – Skarbnik
 6. Pan mgr Stanisław Brzozowski – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 1. Pan mgr Krzysztof Rogalski – Przewodniczący
 2. Pani mgr Justyna Filip
 3. Pan mgr Piotr Koszewski

Sąd Koleżeński:

 1. Pani dr Grażyna Lewicka – Przewodnicząca
 2. Pani dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska
 3. Pan dr n. med. Dariusz Timler

Informacja o projekcie „Lean Management w ochronie zdrowia”.

Uczestnicy IV WZC mieli także okazję do bliższego poznania aktualnego stanu realizacji projektu naukowo-badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia”. Szczegółowe informacje na temat tego projektu przedstawił podczas Walnego Zgromadzenia Pan Stanisław Brzozowski. Prezentacja ta poprzedziła dyskusję programową.

Pan Stanisław Brzozowski podczas prezentacji na IV WZC PTEZ projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Dyskusja programowa

Bardzo ważną częścią obrad była ożywiona dyskusja nad kierunkami działania i rozwoju Towarzystwa w najbliższym czasie.

Uczestnicy IV Walnego Zgromadzenia żywo dyskutowali nad programem działania PTEZ na najbliższe lata.

Główne wątki dyskusji programowej dotyczyły następujących spraw.

 • Koncentracja działań wokół skutecznej i terminowej realizacji projektu naukowo-badawczego LeanOZ, finansowanego ze środków NCBiR.
 • Kontynuacja działań zmierzających do założenia czasopisma naukowego Towarzystwa.
 • Publikowanie materiałów dotyczących ekonomiki zdrowia i lean w ochronie zdrowia.
 • Zaangażowanie wszystkich członków PTEZ w działalność Towarzystwa – zgodnie z doświadczeniem zawodowym i zainteresowaniami (współpraca w sprawach dotyczących ekonomiki zdrowia z ośrodkami naukowymi, organizacjami rządowymi, Parlamentem; prowadzenie szkoleń; prowadzenie działalności gospodarczej, itp.). Integracja członków PTEZ.
 • Organizowanie seminariów i konferencji naukowych PTEZ o zasięgu krajowym i międzynarodowym (tematyka zgodna z celami PTEZ).
 • Stworzenie Polskiej Szkoły Zarządzania Procesowego.
 • Udział w dyskusjach publicznych na temat ekonomiki zdrowia o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
 • Uczestniczenie w międzynarodowej wymianie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomiki zdrowia i lean management. Nawiązanie bilateralnej współpracy z towarzystwami ekonomiki zdrowia działającymi w innych krajach. Aktywny udział PTEZ w pracach EuHEA oraz iHEA.
 • Organizowanie kolejnych edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i doktorską.

Ożywiona dyskusja programowa podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w dniu 28 czerwca 2016 roku.

Ogłoszenie wyników II konkursu PTEZ na najlepszą pracę z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

Integralną częścią Walnego Zgromadzenia PTEZ w dniu 28 czerwca 2016 roku było ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów laureatom drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. 

Laureatami II edycji Konkursu zostali:

I miejsce w kategorii praca doktorska – Pani dr Anna Rybarczyk – Szwajkowska, praca pt.: „Zarządzanie jakością szpitalnych świadczeń zdrowotnych w województwie łódzkim”. Praca wykonana pod kierunkiem  Pana prof. dr hab. Romualda Holly.

II miejsce w kategorii praca doktorska – Pan dr Cezary Głogowski, praca pt.: „Risk adjustment jako metoda zwiększenia efektywności leczenia w Polsce, na przykładzie onkologii”. Praca wykonana pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Romualda Holly.

I miejsce w kategorii praca magisterska– Pani mgr Jolanta Żyjewska, praca pt.: Choroba nowotworowa w wyobrażeniach dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Studium etnopedagogiczne”. Praca wykonana pod kierunkiem  Pani prof. dr hab. Joanny Ostrouch-Kamińskiej.

II miejsce w kategorii praca magisterska– Pani mgr Agnieszka Marchewicz, praca pt.:„ Analiza ekonomiczno-finansowa działalności Szpitala Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 4 im. M. Konopnickiej UM w Łodzi”. Praca wykonana pod kierunkiem Pan prof. dr hab. Jerzego Stańczyka.

Dyplomy wręczyła Laureatom Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Przewodnicząca Kapituły Konkursu PTEZ.

Ceremonia wręczenia dyplomów Laureatom drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową. Na zdjęciach od lewej: wręczenie dyplomu Pani dr Annie Rybarczyk – Szwajkowskiej za zdobycie pierwszego miejsca na najlepszą pracę doktorską oraz Pani mgr Jolancie Żyjewskiej (po prawej) za najlepszą pracę magisterską.

Pani dr Anna Rybarczyk – Szwajkowska i Pani mgr Jolanta Żyjewska z dyplomami PTEZ – w towarzystwie Pani Profesor dr hab. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej, Przewodniczącej Kapituły Konkursu.

Ten uroczysty akcent zakończył obrady IV Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo- Wyborczego PTEZ.

Opracowanie i zdjęcia: dr Wacława Wojtala

application/pdf iconIV WZC PTEZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *