Categories
Walne zgromadzenia

VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

W dniu 29 czerwca 2020 roku obyło się VIII Walne Zgromadzenie Członków PTEZ. Zgromadzenie zostało przeprowadzone w formie hybrydowej. Obrady zostały otwarte przez Profesora dr hab. Tomasza Hermanowskiego, Prezesa PTEZ.

Nowy Zarząd został wybrany podczas VII Walnego Zgromadzenia Członków PTEZ. Poniżej przedstawiono skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołowała Pani Magdalena Zielińska.

Pan Profesor Tomasz Hermanowski przedstawił sprawozdanie z działalności merytorycznej PTEZ w 2019 roku. Towarzystwo w 2019 roku liczyło 97 członków zwyczajnych.

PTEZ posiada również czworo członków wspierających, wśród których znajdują się SOPHARMA Sp. z.o.o. – firma prowadząca działalność doradczą i edukacyjną w sektorze medycznym, Centrum medyczno-Diagnostyczne Sp. z.o.o. – świadczeniodawca podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w Siedlcach i sąsiednich powiatach, Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z.o.o oraz Medim Sp. z.o.o. – jeden z największych dystrybutorów sprzętu medycznego w Polsce. Od początku istnienia Towarzystwa, partnerem strategicznym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Podczas spotkania Pani Prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska ogłosiła wyniki V Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia oraz wręczyła Dyplom obecnej na spotkaniu Laureatce Konkursu P. Monice Białas

W 2019 roku, PTEZ zyskało nową siedzibę. Aktualnie siedziba Towarzystwa mieści się w Warszawie przy ul. Litewskiej 14.16 w budynku WUM.

Na VIII Walnym Zgromadzeniu Członków PTEZ podsumowano działalność poprzedniego roku. W 2019 roku odbyło się 20 posiedzeń Zarządu PTEZ. Działalność PTEZ w 2019 roku skoncentrowana była na pracach:

  • sprawozdawczych oraz popularyzujących wyniki uzyskane podczas realizacji Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018
  • kontynuowano prace związane z realizacją III fazy zadań projektowych – monitorowanie działań wdrożeniowych w wytypowanym podmiocie (nieobjęte dofinansowaniem NCBiR),
  • podjęto działania przygotowania Konferencji pt. „Procesowe metody zarządzania opieką zdrowotną”, uwzględniając dwa bloki tematyczne prezentowanych referatów:
    • Proces zarządzania (m.in. na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego)
    • Zabezpieczenie organizacyjne technologii medycznych (Lean Management).
  • Zgłoszono abstrakt poświęconego Lean OZ do programu Konferencji EUHEA, organizowanej w Oslo, w dniach 7-10 lipca 2020 r.
  • PTEZ objęło patronatem międzynarodową Konferencję ISPOR-u, odbywająca się w Warszawie w dniach 27-28.03.2019 r.

PTEZ jest liderem Projektu LeanOZ. W skład Konsorcjum wchodzi również Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Podczas Zgromadzenia poinformowano o zmianie terminu Konferencji z 03.04.2020 r. na 17.09.2021 r.

Podczas dyskusji programowej Pan Prof. Stanisław Marciniak podkreślił konieczność rozpoczęcia nowych prac naukowo – badawczych w ramach działalności PTEZ. Podczas dyskusji programowej rozważano możliwe kierunki działań.

VIII Walne Zgromadzenie zakończył Prezes PTEZ, Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski.

application/pdf iconProgram i relacja z obrad VIII WZC PTEZ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *