Categories
Aktualności LeanOZ

Zakończenie fazy pilotażowej Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia”

W 2018 roku zakończona została realizacja II fazy Projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia” (LeanOZ). Projekt LeanOZ był współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy Nr IS-2/200/NCBR/2015 w latach 2015-2018.

Współfinansowanie przez NCBiR obejmowało dwie fazy:

I) fazę badawczą w okresie od 01-09-2015 roku do 31-08-2017 roku,

II) fazę pilotażową w okresie od 01-09-2017 roku do 31-12-2018 roku.

Projekt był realizowany przez Konsorcjum w składzie: PTEZ (lider Projektu), Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Celem projektu było opracowanie krajowych standardów mapowania strumieni wartości (VSM), mających zastosowanie w doskonaleniu procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu.

Faza pilotażowa obejmowała działania, których celem było przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia.

W dniu 31 lipca 2018 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Kierownika Wykonawczego Projektu LeanOZ. Od tego dnia pełnienie funkcji Kierownika Wykonawczego przejęła Pani dr Jolanta Korkosz-Gębska. Poprzednio Kierownikiem Wykonawczym Projektu był Pan Stanisław Brzozowski, który pełnił tę funkcję od 01 września 2015 roku.

W sierpniu 2018 roku Zarząd PTEZ powołał Panią dr Małgorzatę Chmielewską na Kierownika Biura Projektu LeanOZ.

W ramach fazy pilotażowej w 2018 roku przeprowadzony został pilotaż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w czterech podmiotach leczniczych w województwie mazowieckim, wybranych w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Były to:

 1. Mazowiecki Szpital Wojewódzki  im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
 2. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Radomiu
 3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
 4. Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.

W każdym z wytypowanych szpitali przeprowadzono tzw. Gemba Walk. Na podstawie wizyt w ww. pomiotach oraz licznych konsultacji z przedstawicielami środowiska medycznego opracowano mapy procesu leczenia udaru mózgu.

Wyniki fazy pilotażowej wskazały na potrzebę udoskonalenia wersji standardów VSM, opracowanych w ramach fazy badawczej, tj:

 1. Wybór procesu VSM
 2. Mapa stanu obecnego (As-Is)
 3. Mapa stanu docelowego (To-Be)
 4. Ścieżka dojścia (Road Map)
 5.  Wycena potencjalnych efektów wdrożenia.

W fazie pilotażowej zidentyfikowano i opisano 5 procedur:

 1. Identyfikacja i wybór strumienia wartości
 2. Mapa stanu obecnego
 3. Analiza danych mapy stanu obecnego
 4. Mapa stanu docelowego i wdrożenie
 5. Wycena efektów wdrożenia i ciągłe doskonalenie

Opracowanie nowej wersji standardów VSM było możliwe dzięki zaangażowaniu placówek ochrony zdrowia, które udzieliły wsparcia zarówno merytorycznego, jak i praktycznego w zakresie informacji o realizowanych przez nie procesach leczenia pacjentów z udarem mózgu.

Nowa dokumentacja standardów VSM była konsultowana z interesariuszami środowiska medycznego, a ostateczna wersja dokumentacji Standardów została zatwierdzona przez Radę Naukową Projektu, w tym przez konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii, Panią Prof. dr hab. nauk medycznych Danutę Ryglewicz. 

Wykorzystanie standardów mapowania strumieni wartości w ochronie zdrowia może przyczynić się do poprawy organizacji pracy, zwiększenia wydajności zasobów, ograniczenia strat i marnotrawstwa, a przede wszystkim skrócenia czasu leczenia pacjentów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości świadczonych usług.

W ramach projektu zaproponowano usprawnienia procesu leczenia pacjentów z udarem mózgu leczonych trombolitycznie na przykładzie Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Ponadto, w 2018 roku dokonano analizy stanu przygotowań podmiotów leczniczych, które wyraziły zainteresowanie wdrożeniem projektu usprawnień Lean Management na podstawie przeprowadzonego mapowania procesów VSM.

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań i informacji pozyskanych w trakcie 13 wizyt referencyjnych, opracowano Arkusz Oceny Potencjału Wdrożeniowego, wykorzystując w tym celu Model Doskonałości EFQM, zbudowany wokół dziewięciu aspektów doskonałości, stanowiących (swojego rodzaju) kryteria dla szpitali poszukujących potencjału poprawy w funkcjonującym w placówce systemie zarządzania. Wyniki analizy opisano w Raporcie Przedwdrożeniowym, w którym wskazano i uzasadniono wybór podmiotu, w którym wdrożone zostaną wyniki projektu.

W ramach fazy pilotażowej opracowano także harmonogram wdrożenia, powołano zespół wdrożeniowy i przeprowadzono w grudniu 2018 roku szkolenie, podzielone na 7 części:

 1. Wprowadzenie (informacje o projekcie)
 2. Zarządzanie a realizacja procedur medycznych
 3. Lean Management jako jedno z narzędzi zarządzania procedurami medycznymi (możliwości, zalety, wady- jako elementy uwarunkowania zastosowania metody)
 4. Implementacja metody Lean w obszarze leczenia udarów – mapowanie ideowe (medyczne), czasowe, kosztowe; standardy mapowania procesów leczenia
 5. Przykład mapowania procesu leczenia pacjentów po udarze mózgu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu
 6. Analiza organizacyjna, ekonomiczna i kliniczna zaprezentowanego procesu, procedury medyczne
 7. Uwagi ogólne i szczegółowe przedstawicieli Szpitala /dyskusja /konsultacje /uzgodnienie dalszych działań.

Realizacja projektu LeanOZ zaowocowała przygotowaniem 8 publikacji w recenzowanych czasopismach oraz dodatkowo 4 opracowań w kategorii raporty i publikacje. Zagadnienia poruszane w ramach projektu stanowią inspirację do realizacji prac dyplomowych, prowadzonych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i Politechnice Warszawskiej.

Kierownictwo Projektu LeanOZ przekazało do NCBiR terminowo Raport Końcowy z realizacji projektu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *