Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków

Rejestracja Uczestników

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Imię i nazwisko
Status studenta
Deklaruje udział w wydarzeniu
Zgoda na otrzymywanie informacji
Wyrażam zgodę na otrzymywanie, na adres e-mailowy podany podczas rejestracji, informacji o Wydarzeniu.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w ramach Konferencji Naukowej PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku
“Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet Konferencji Naukowej PTEZ „Bezpieczeństwo Zdrowotne Polaków” w Warszawie, ul. Wołoska 137 na kanale YouToube w celach transmisji konferencji, celach promocyjnych oraz edukacyjnych PTEZ. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda:­ nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne,­ dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas Konferencji PTEZ. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.”