Categories
Walne zgromadzenia

Zaproszenie na V Walne Zgromadzenie Członków PTEZ

 Zarząd PTEZ zwołał V Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w budynku Centrum Biblioteczno-Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63, w sali nr 124 (I piętro).

Zgodnie z § 24 punkt 3 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku wymaganej liczby członków uprawnionych do głosowania, Zgromadzenie odbędzie się w drugim terminie o godz. 16.45 w tym samym dniu i miejscu.

Porządek obrad V WZC:

1.      Otwarcie V Walnego Zgromadzenia PTEZ.

2.      Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.      Wybór Protokolanta.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań władz Stowarzyszenia z działalności w 2016 roku, w tym sprawozdania finansowego, oraz przyjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium.

6.      Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej PTEZ za 2016 rok.

7.      Dyskusja programowa.

8.      Sprawy różne.

9.      Ogłoszenie wyników III konkursu PTEZ na najlepszą pracę z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

10.  Zamknięcie Zgromadzenia.

Zarząd PTEZ serdecznie zaprasza wszystkich P.T. Członków Towarzystwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *