Categories
Walne zgromadzenia

III WZC PTEZ – działalność PTEZ w 2014 roku

III Walne Zgromadzenie Członków PTEZ odbyło się w dniu 22 czerwca 2015 roku w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, przy ul. Żwirki i Wigury 63. Walne Zgromadzenie Członków PTEZ stanowiło dobrą okazję do podsumowania drugiego roku funkcjonowania Towarzystwa. PTEZ zostało założone w dniu 20 grudnia 2012 roku przez 25 członków założycieli. Do końca 2014 roku liczba członków Towarzystwa uległa potrojeniu.

 Obrady III WZC PTEZ w Warszawie w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Obradom przewodniczył Pan Profesor dr. hab. Tomasz Hermanowski – Prezes PTEZ, a przebieg spotkania protokołował Pan Jakub Rutkowski – Sekretarz Towarzystwa.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2014 roku PTEZ przedstawiła Pani dr Wacława Wojtala – Wiceprezes Towarzystwa.

Przedstawienie sprawozdania z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2014 roku.

Pani dr Wojtala podkreśliła, że do najważniejszych wydarzeń minionego roku należało złożenie wniosku do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o przyznanie grantu naukowo-badawczego w ramach II edycji programu „Innowacje Społeczne” na projekt badawczy „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

W celu realizacji tego zadania Zarząd PTEZ utworzył w marcu 2014 roku Konsorcjum, w skład którego weszły trzy podmioty: Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia (lider Konsorcjum), Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Powołana została także Rada Naukowa Projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia”. Składa się ona z dziesięciu wybitnych profesorów.

Prace nad projektem badawczo-naukowym Lean Management w Ochronie Zdrowia rozpoczną się w 2015 roku, po podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

W marcu 2014 roku odbyło się również Seminarium PTEZ poświęcone problematyce zastosowania Lean Management w ochronie zdrowia. Celem Seminarium było zapoznanie uczestników z istotą nurtu strategicznego zarządzania Lean Management, stosowanymi narzędziami oraz możliwościami zastosowania Lean Management w polskim systemie ochrony zdrowia i w zarządzaniu szpitalami. Seminarium przyczyniło się do pogłębienia wiedzy na temat problematyki Lean Management.

Zarząd PTEZ powołał także w marcu 2014 roku Sekcję Lean Management. Sekcją kieruje Pan Stanisław Brzozowski.

Pani Wiceprezes Wojtala podkreśliła, że jednym z istotnych celów statutowych PTEZ, obok prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, jest rozpowszechnianie wiedzy na temat ekonomiki zdrowia oraz wspieranie rozwoju młodych ekonomistów zdrowia.

Dla realizacji tego celu, Zarząd PTEZ zorganizował w 2014 roku Konkurs na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia.

W skład Kapituły Konkursowej weszli wybitni eksperci z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. Prace do konkursu można było zgłaszać do końca marca 2015 roku. Kapituła przyznała nagrody, kierując się jakością merytoryczną pracy oraz jej poziomem edytorskim. Szczególnie ceniony był twórczy i nowatorski charakter prac.

Ten nurt wspierania młodych naukowców jest zbieżny z ideą Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia (International Health Economics Association) – organizacji założonej w 1993 roku w celu usprawnienia współpracy między ekonomistami zdrowia na całym świecie, podniesienia poziomu debaty dotyczącej zastosowania ekonomii w dziedzinie ochronie zdrowia oraz wspierania rozwoju młodych naukowców specjalizujących się w ekonomice zdrowia. Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia ma siedzibę w Filadelfii, w USA.

Pani dr Wacława Wojtala – Wiceprezes PTEZ, podczas składania Sprawozdania z działalności merytorycznej Towarzystwa w 2014 roku na III WZC.

Pani dr Wacława Wojtala podkreśliła, że Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia od początku swojego istnienia włączyło się w nurt współpracy międzynarodowej, zarówno w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia jak i Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia (EuHEA). PTEZ jest członkiem EuHEA od początku jej powstania, tj. od 2013 roku. Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia skupia obecnie 13 krajowych towarzystw działających w Europie. Ma siedzibę w Bazylei w Szwajcarii.

Prezes PTEZ Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski brał czynny udział w pracach obydwu organizacji międzynarodowych. W lipcu 2014 roku uczestniczył z ramienia PTEZ w obradach Strategic Planning Session Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomiki Zdrowia, które odbyły się w Dublinie, w Irlandii oraz wystąpił z wykładem na X Światowym Kongresie organizowanym wspólnie przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia oraz Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia. X Światowy Kongres był poświęcony tematyce: Health Economics in the Age of Longevity.

Ponadto, Prezes PTEZ Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski oraz Sekretarz PTEZ Pan Jakub Rutkowski uczestniczyli w Konferencji doktorantów i młodych naukowców. Konferencja ta została zorganizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Ekonomiki Zdrowia. Odbyła się we wrześniu 2014 roku w Manchester w Wielkiej Brytanii. Była to pierwsza tego typu konferencja, mająca na celu wsparcie młodych naukowców i doktorantów specjalizujących się w ekonomice zdrowia.

Pani dr Wacława Wojtala, przedstawiając na Walnym Zgromadzeniu sprawozdanie merytoryczne z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2014 roku, wskazała także na współpracę Towarzystwa z krajowymi instytucjami rządowymi, w tym z Ministerstwem Zdrowia. Owocem takiej współpracy było na przykład zaopiniowanie przez Towarzystwo we wrześniu 2014 roku dokumentu „Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020. Krajowe ramy strategiczne”.

Dokument ten, przedstawiający priorytety zdrowotne państwa, cele, kierunki interwencji i działania planowane na lata 2014-2020, był uwzględniany przez Unię Europejską przy uruchomianiu środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE przewidzianych dla Polski w nowej perspektywie finansowej do 2020 roku. Opinia PTEZ została przesłana do Komisji Europejskiej.

Finansowy aspekt działania Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2014 roku przedstawiła podczas III Walnego Zgromadzenia Pani Urszula Cegłowska – Skarbnik PTEZ.

Z kolei, Pan Stanisław Brzozowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Komisja bardzo wysoko oceniła pracę Zarządu Towarzystwa i wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

Pan Stanisław Brzozowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podczas przedstawiania Sprawozdania Komisji Rewizyjnej na III WZC PTEZ.

Walne Zgromadzenie Członków PTEZ jednogłośnie przyjęło uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia w 2014 r. oraz jednogłośnie udzieliło Zarządowi absolutorium.

Walne Zgromadzenie dokonało także uzupełniających wyborów do Komisji Rewizyjnej. Członkiem Komisji Rewizyjnej został jednogłośnie wybrany Pan Krzysztof Rogalski.

Pan Krzysztof Rogalski (na pierwszym planie) – nowy członek Komisji Rewizyjnej PTEZ.

Uczestnicy III WZC mieli także okazję do bliższego poznania istoty założeń projektu naukowo-badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia”. Szczegółowe informacje na temat tego projektu przedstawił podczas Walnego Zgromadzenia Pan Stanisław Brzozowski. Prezentacja ta poprzedziła dyskusję programową.

Pan Stanisław Brzozowski podczas prezentacji na III WZC PTEZ projektu „Lean Management w Ochronie Zdrowia”.

Główne wątki dyskusji programowej dotyczyły projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia”, zorganizowania konferencji naukowej PTEZ pt. „Wpływ E-Zdrowia i E-Recept na Koszty i Jakość Opieki Zdrowotnej” oraz utworzenia elektronicznego czasopisma naukowego PTEZ.

Dyskusja programowa podczas Walnego Zgromadzenia Towarzystwa w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Bardzo ważnym punktem Walnego Zgromadzenia PTEZ w dniu 22 czerwca 2015 roku było ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów laureatom pierwszej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową z zakresu ekonomiki i zarządzania ochroną zdrowia. 

W imieniu Kapituły Konkursowej dyplomy wręczyli Prezes PTEZ Pan Profesor dr hab. Tomasz Hermanowski oraz Pani Profesor dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlewska.

Ceremonia wręczenia dyplomów laureatom pierwszej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacka i dyplomową.

Ten uroczysty akcent zakończył obrady III Walnego Zgromadzenia PTEZ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *